Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления в направление Устройство на територията

Съобщение за одобрен проект за ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ VIII-68, кв. 8 по плана на с. Маслиново, общ. Хасково и инвестиционен проект за строеж „Фотоволтаична електрическа централа с кабелна линии“.

Община Хасково на основание чл.129, ал.2, вр. с чл.150, ал.1, във  връзка с ал.6 от Закона за устройство на територията обявява на следните заинтересувани лица: - Костадинка Данчева Демирева - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „********“ № *, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на…

Съобщение за издадено Решение за изработване на проект за ПУП - ПЗ на ПИ №77195.208.20, м. "Увата", гр. Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53 Т-752-1/20.02.2023г. е издаденo Решение №889/17.03.2023г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!