Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД

 

№ РД - 389

 

Град  Хасково13.04.2023 година

 

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 11.04.2023г. в изпълнение на заповед № РД-257 /06.03.2023г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се заличи адресната регистрация по  Постоянен адрес :

в гр. Хасково,  бул.“Васил Левски“  № 30,вх.А,ет.4,ап.25 на  лицето  от  дати:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дерегистрация   на адрес от дати:

ДАНЧО

ЗЛАТКОВ

ДЕЛЧЕВ

02.08.2022г.

 

 

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

            Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково, и чрез писмено уведомление на адреса на лицето, ако е известен.

                                   

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ / П /

Кмет на Община Хасково

 

Последна промяна: 20 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!