Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления в други направления

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА ЗА 2022 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

В периода 1-3 февруари 2023 г. се извърши преброяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Хасково, в изпълнение на Глава втора, Раздел I от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по…

Извършване преброяване на популацията на безстопанствените кучета за 2022 г. на територията на община Хасково

Във връзка с необходимостта от извършване преброяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Хасково, в изпълнение на Глава втора, Раздел I от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по…

Уведомление по чл.66 от АПК във вр. с чл.66 от ЗМДТ

На основание чл.66 от АПК и във вр. с чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет – Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения…

Oткриване на процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО за 2022 г. на "СБАЛО - Хасково" ЕООД

.Открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2022 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково. Регистриран одитор е физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл.20 от Закона за независим…

Заповед на Кмета на Община Хасково във връзка със зимното снегопочистване

Във връзка със снегопочистването и осигуряване на безопасно движение по пешеходните зони в гр.Хасково при зимни условия за експлоатационен сезон ЗИМА 2022/2023, и във връзка с чл.32, ал.1, т.4 от “Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково” и на основание…

Обявление за публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2021 г.

О Б Я В А На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.54, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково, Председателят на Общински съвет - Хасково…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!