Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Мандат 2011 - 2015

Решение №0842

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.109, ал.1, т.3 и т.5 и чл.112, ал.2, т.10 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково   ОДОБРЯВА:   Подробен устройствен…

Решение №0841

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план…

Решение №0840

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 и чл.112, ал.2, т.10 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково   ОДОБРЯВА:   Подробен устройствен план –…

Решение №0839

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план…

Решение №0838

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОД и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково:…

Решение №0837

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. 1.На основание  чл. 11, ал. 2 от Закона  за пчеларството, във връзка чл.39 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково учредява право на ползване в имот с № 000286 - 7.856 дка, пасище-мера…

Решение №0836

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. 1. На основание  чл. 11, ал. 2 от Закона  за пчеларството, във връзка чл.39 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково учредява право на ползване в имот с № 000505– 17.577 дка, пасище-мера…

Решение №0835

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9  от ЗОС и чл.4, ал.2  от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и §12, точка 2 от Преходни и заключителни разпоредби…

Решение №0834

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 4, ал. 2,  чл. 45, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от Наредбата за…

Решение №0833

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. 1. На основание  чл.45И от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Хасково предлага за промяна на начина на трайно ползване, следните земеделски имоти: - Имот с…

Решение №0832

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. 1. Общински съвет – Хасково  отлага вземането на решение до изясняване на взаимоотношенията между институциите (Община Хасково и ОД на МВР – Хасково) относно издръжката и необходимостта от съществуването на Общинска полиция. 2. Постоянните комисии…

Решение №0831

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.13, ал.1, т.5 от Наредба за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговските…

Решение №0830

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.5  от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет-Хасково дава съгласието си да бъде отдаден под…

Решение №0829

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.14, ал.8 от ЗОС, Общински съвет - Хасково допълва Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на наредбата за…

Решение №0828

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Хасково приема актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хасково към 31.03.2015 г.   Иван Иванов…

Решение №0827

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6 и чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.5 от ЗДС, Общински съвет - Хасково: І. Обявява за частна общинска собственост имотите публична общинска собственост, включени…

Решение №0826

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.17, ал.1 и 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Хасково създава нов член чл. 42а към Раздел VІІ – Такси за административни услуги…

Решение №0825

Общински съвет – Хасково Протокол №44 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 24.04.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.54 от Закона за държавната собственост, Общински съвет – Хасково: 1. Дава съгласие Община Хасково да започне процедура по безвъзмездно придобиване в собственост…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!