Община Хасково изпълнява проект "Разширение на селищната ВиК мрежа"

Община Хасково изпълнява проект по процедура BG161РО005/08.1.30.01/01 “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” – проект № 58131-57-57 “Разширение на селищна ВиК мрежа – гр. Хасково”. Финансирането на проекта се осъществява под формата на безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз. Проектът предвижда извършване на прединвестиционни проучвания, анализ...

Община Хасково очаква одобрение по проект за разширяване на селищната ВиК мрежа

В изпълнение на проект по договор за безвъзмездно финансиране 58-131-СО57/12.01.2009г. – “Разширение  на селищна ВиК мрежа – гр. Хасково” по процедура BG161РО005/08/1.30/01/01 “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007-2013г.”, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз, Община Хасково изпрати за одобрение до Дирекция ”Фондове на Европейския съюз” в Министерството на околната среда и...

Одобрени планове за улична регулация на жилищен район “Орфей 3” и жилищен район “Каменец”

26.09.2009 г. С Решение № 382 и № 383 на заседание проведено на 25.09.2009 г. Общински съвет Хасково одобри окончателните проекти за подробен устройствен план за улична регулация на жилищен район “Орфей 3” и жилищен район “Каменец”. Вземането на тези две ключови решения представлява съществен момент по отношение на устройственото планиране на териториите и дава възможност да се реализират инвестиционни намерения...

Публикация декември, 2011 г.

Декември 2011 г., Хасково По повод изпълнението на проектно предложение “Разширение на селищна ВиК мрежа – гр. Хасково”, осъществяван по Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на околната среда и водите в рамките на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” по процедурата с референтен № BG161PO005/08/1.30/01/01 “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП “Околна...

Община Хасково очаква одобрение на две документации за обществени поръчки от МОСВ 25.03.2009 г.

Община Хасково изпрати за одобрение от Дирекция “Фондове на Европейския съюз” в Министерство на околната среда и водите документациите на две обществени поръчки с предмет: "Избор на консултант за осъществяване на контрол и координация, правно обслужване и повишаване на общественото съзнание на проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” “Прединвестиционно проучване, изготвяне на: задания за ПУП, идейни проекти и технически проекти за Регионален център за третиране...

Проект "Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково". Процедура за обществена поръчка - консултант

Община Хасково откри процедура за обявяване на обществена поръчка с предмет: "Избор на консултант за осъществяване на контрол и координация, правно обслужване и повишаване на общественото съзнание на проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково”. Обявлението и решението са публикувани в сайта на АОП под N 00211-2009-0003. Тръжни документи могат да се закупуват до 11.05.2009 година, а срока за подаване на офертите е...

Община Хасково сключи договор за Прединвестиционно проучване, изготвяне на задания за ПУП, идейни и технически проекти

На 14.07.2009 г. Община Хасково сключи с “БТ – Инженеринг” ЕООД, София договор с предмет: “Прединвестиционно проучване, изготвяне на: задания за ПУП, идейни проекти и технически проекти за Регионален  център за третиране на неопасни отпадъци и Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за обезвреждане на инертни отпадъци, подготовка на заявление за финансиране на инвестиционни проекти от ОП "Околна среда" по приоритетна ос 2” Основните...

Община Хасково сключи договор за Избор на консултант

На 27.07.2009 г. Община Хасково сключи договор за "Избор на консултант за осъществяване на контрол и координация, правно обслужване и повишаване на общественото съзнание на проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” с “Консорциум Еко Авалон” ООД. Основната цел на Консултантския екип ще бъде свързана с подпомагане на дейността на Община Хасково по цялостно управление, контрол и координация на проект „Интегрирано управление на...

Проектът „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” остава сред приоритетните проекти на МОСВ

В разработеният от Министерството на околната среда и водите през месец април на 2009 г., „Механизъм за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците с подкрепата на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” за регион Хасково е предвидено изграждането на регионално депо за трите общини: Хасково, Димитровград, Минерални бани.  В депото ще се изградят: сепариращи инсталации съоръжения за компостиране, като елементи на регионалната система за управление...

Първият доклад на експертите доказа необходимостта от разширение на депото край с. Гарваново

ПЪРВИЯТ ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТИТЕ ДОКАЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РАЗШИРЕНИЕ НА ДЕПОТО КРАЙ С. ГАРВАНОВО Готов е първият доклад за управление на отпадъците в регион Хасково, изготвен от фирма „БТ инженеринг”, която спечели  обществената поръчка за предпроектни проучвания за разширението на регионалното депо в с. Гарваново. На 400 страници, докладът дава детайлна информация, необходима за прединвестиционното проучване за физическото, демографското, социално-икономическото, законовото и техническото състояние на управлението на...