Семинар - обучение

Проект Подобряване на главните човешки умения и способности на културните медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти в граничните райони чрез развитието на  Система за учене през целия живот  в музея – Lifelong Museum Learning system Проект № 2509. Община Хасково и Регионален исторически музей – Хасково, съвместно с Олимийски музей – Солун, Аристотелов университет – Солун и ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград изпълняват проект “Подобряване...

Текущо изпълнение по договора

Инвестираме във вашето бъдеще! ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” (2007-2013) Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” НАИМЕНОВАНИЕ НА БЕНИФИЦИЕНТА: Община Хасково РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОР (ОТ ИПП): BG161PO001/1.4-07/2010/025   РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОР (ОТ ИСУН): BG161PO001-1.4.07-0021-С0001   РЕГИСТРАЦИОНН НОМЕР НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОТ ИСУН): BG161PO001-1...

Проект

Инвестираме във вашето бъдеще! ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” (2007-2013)Схема за безвъзмездна финансова помощBG161PO001/1.4-07/2010„Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” НАИМЕНОВАНИЕ НА БЕНИФИЦИЕНТА: Община ХасковоРЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОР (от ИПП): BG161PO001/1.4-07/2010/025РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОР (от ИСУН): BG161PO001-1.4.07-0021-С0001РЕГИСТРАЦИОНН НОМЕР НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (от ИСУН): BG161PO001-1.4.07-0021НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: Интегриран план за градско...

Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP

ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013  Проект Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец,  Община Хасково / WMFP  Договор No. B1.11.07 Община Хасково подписа договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г.  с Управляващия орган на Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 Министерство на икономиката, конкурентноспособността и корабоплаването, за...

Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP - НАПРЕДЪК

Проект Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP Договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г. 23.06.2011г Проектът се изпълнява от Община Хасково в партньорство с Регионално екологично сдружение “Марица 2004”-Хасково и Община Орестиада - Р.Гърция, в рамките на Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция–България 2007-2013. Развитие на проекта Направено Изготвен доклад за екологично...

Среща за обмяна на опит в община Орестиада

Проект Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP Договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г. 21.09.2011г. Община Хасково в партньорство с Регионално екологично сдружение “Марица 2004”-Хасково и Община Орестиада - Р.Гърция изпълнява проект “Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково”/WMFP по Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция–България 2007-2013...

Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково/WMFP - работна среща в Хасково и първа копка

Проект Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP Договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г. 28.10.2011г. Проект “Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково”/WMFP по Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция–България 2007-2013, се изпълнява от Община Хасково в партньорство с РЕС “Марица 2004”-Хасково и Община Орестиада - Р.Гърция...

Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково/WMFP - изградената дига

Проект Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP Договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г. 10.01.2012г.              Една от основните цели на проект “Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково/WMFP”, изпълняван по Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция-България, е подобряване защитата от наводнения и управление на водите.              ...

Информационен ден и среща на Комитета за управление

Проект Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP Договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г. 12.03.2012г. На 7.03.2012г. в гр.Хасково се проведоха Информационен ден и Среща на Комитета за управление на проект “Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково/WMFP” по Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция–България...

Проект: „Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково”

Инвестираме във Вашето бъдеще! ПРОЕКТ: „Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково”ПРИОРИТЕТНА ОС: Устойчиво и интегрирано градско развитие.ОПЕРАЦИЯ 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска.ФИНАНСИРАЩ ОРГАН: Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионална развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Схема за предоставяне на безвъзмездна...