Изготвя годишния бюджет, проекто бюджета на администрацията, както и консолидирания бюджет на общината.
Отчита изпълнението на бюджета и на извънбюджетните сметки и фондове на общинска администрация и консолидирания отчет по бюджета.
Организира счетоводната дейност и счетоводната политика на Община Хасково и счетоводствата на всички структурни звена към общината.
Организира и контролира дейността по начисляване и изплащане на трудовите възнаграждения на работниците и служителите, както и полагаемите им се обезщетения по Кодекса на труда и Закона за държавния служител.
Счетоводно отразява приходите и разходите на бюджета на Община Хасково, съгласно действащата единна бюджетна класификация.
Отчита и изготвя отчетни форми на сумите, получени по програми за външни финансирания.
Осъществява касово събиране на приходите от услуги, извършвани от общинската администрация и тяхното фактуриране.
Осъществява действия по деклариране промените на актовете за общинска собственост и др.обстоятелства, касаещи ЗМДТ, ЗМСМА, ЗОС, НОИ и др.
Изготвя справки и дава становища относно счетоводната информация за нуждите на одитиращите органи, Сметна палата, АДВФК и др.
Води отчетност за дълготрайните и краткотрайни активи на общинска администрация и извършва годишни инвентаризации на същите.

Росица Гаргова

Росица Гаргова

директор дирекция

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и бюджет"

Росица Гаргова директор дирекция пл.Общински 1 038 603342
Тодорка Стоянова Главен счетоводител пл.Общински 1 038 603336

отдел "Бюджет"

Диана Вълева ст.експерт "Бюджет образование" пл.Общински 1 038 603449
Радослав Ванчев гл.експерт "Бюджет" пл.Общински 1 038 603352
Кирилка Дечева ст.експерт "Бюджет" пл.Общински 1 038 603449

отдел "Счетоводство"

Диана Илиева ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603348
Петя Колева гл.спец.-счетоводител пл.Общински 1 038 603352
Деляна Иванова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603345
Танка Янкова гл.спец.счетоводител-касиер пл.Общински 1 038 603349
Росица Георгиева гл.спец.-счетоводител пл.Общински 1 038 603347
Екатерина Ангелова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603348

отдел "Счетоводство и други дейности"

Тошко Иванов гл.експерт ТРЗ пл.Общински 1 038 603346
Славка Миткова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603345
Светлана Маджарова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603 485

Изпрати съобщение до служител