Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, терен в парк „Ямача/Заповед №Т-181/ 29.08.2012 г.

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 99 и 100, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, във връзка с Решения № № 150 от 30.03.2012 година и 236 от 20.07.2012 година на Общински съвет – Хасково   О  Б  Я  В  Я  В  А  М:   Публично оповестен...

Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково (1)/Заповед №1188/ 15.08.2012 г.

На основание чл.23, ал.1 т. 1, чл. 34 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Протокол № 1 от 09.08.2012 г. на Комисия, назначена със Заповед №1158/08.08.2012г. на Кмета на община Хасково за провеждане на открит...

Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково (1)/Заповед №1187/ 15.08.2012 г.

На основание чл.23, ал.1 т. 1, чл. 34 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Протокол № 1 от 09.08.2012 г. на Комисия, назначена със Заповед №1158/08.08.2012г. на Кмета на община Хасково за провеждане на открит...

Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково (1)/Заповед №1186/ 15.08.2012 г.

На основание чл.23, ал.1 т. 1, чл. 34 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Протокол № 1 от 09.08.2012 г. на Комисия, назначена със Заповед №1158/08.08.2012г. на Кмета на община Хасково за провеждане на открит...

Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково (1)/Заповед №1185/ 15.08.2012 г.

На основание чл. 23 ал. 1 т. 2, чл. 24 ал. 1 т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Протокол № 1 от 09.08.2012 г. на Комисия, назначена със Заповед №1158/08.08.2012г. на Кмета на община Хасково за провеждане...

Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково (1)/Заповед №1124/24.07.2012 година

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,   ОТКРИВАМ:             Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково при следните условия:...

Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково (1)/Заповед №1125/24.07.2012г. (график за провеждане на процедури)

На основание чл.9, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /Наредба по чл.95, ал.1 ЗГ/,   УТВЪРЖДАВАМ:    ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:     1. Провеждане на...

Открит конкурс възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково (1)/Заповед №1124/ 24.07.2012г.

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.12, ал.1, във връзка с чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,   ОТКРИВАМ:               Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии на община Хасково при следните...