Община Хасково, пл. "Общински" №1, Хасково 6300
Телефон: (038) 603300
Факс: (038) 664110
e-mail: kmet@haskovo.bg

Виж всички контакти


Общинска администрация

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон e-mail адрес

Кмет

Добри Беливанов Кмет на община Хасково Община Хасково пл."Общински"1 Хасково 6300 038 603300 kmet@haskovo.bg

Заместник-кметове

Велин Балкански Заместник-кмет пл.Общински 1 038 603421 balkanski@haskovo.bg
Евгени Консулов Заместник-кмет пл.Общински 1 038 603421 zam.kmet@haskovo.bg
Милена Трендафилова Заместник-кмет пл.Общински 1 038 603421 zamkmet@haskovo.bg

Секретар

Биляна Димитрова Секретар пл.Общински 1 038 603302 sekretar@haskovo.bg

Главен архитект

Деляна Панайотова Главен архитект Архитектура 038603308 glarh@haskovo.bg

Звено "Финансов контрол"

Данка Янева гл.специалист "Финансов контрол" пл.Общински 1 038 603338 d_yaneva@haskovo.bg
Ваня Петкова ст. експерт "Фин. контрол" пл.Общински 1 038 603338 v_petkova@haskovo.bg
Жана Райкова Ръководител на звено пл.Общински 1 038 603337 raykova@haskovo.bg

Звено "Вътрешен одит"

Еленка Иванова ст. вътрешен одитор пл.Общински 1 038 603433
Диана Маринова Ръководител на звено пл.Общински 1 038 603433 odit@haskovo.bg

Звено "ОМП и сигурност на информацията"

Атанаска Момчилова специалист пл.Общински 1 038 603406
Румен Атанасов гл.експерт ОМП пл.Общински 1 038 603405 iss@haskovo.bg

Дирекция "Администрация и правно-нормативно обслужване"

Гергана Киримова Директор Дирекция пл.Общински 1 038 603333 diradmin@haskovo.bg

отдел "Администрация"

Венка Вълчева гл.специалист "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Красимира Митева гл.експерт "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319 delovodstvo@haskovo.bg
Латю Пехливанов гл.специалист "Транспорт" пл.Общински 1 038 603322
Петя Христозова гл.специалист "Архив" Общ.данъчна дирекция 038 603442
Станка Севова изпълнител домакин пл.Общински 1 038 603312
Кеворк Хачерян ст.специалист "Размн.база" пл.Общински 1 038 603324
Милена Димова гл.специалист "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Диана Иванова гл.експерт "Протокол и връзки с обществеността" пл.Общински 1 038 603310
Янка Станева гл.специалист "Архив" Общ.данъчна дирекция 038 603422
Ася Георгиева мл.експерт "Охрана на труда" пл.Общински 1 038 603426 ohrana_na_truda@haskovo.bg
Христинка Железанова ст.специалист "Деловодство" пл.Общински 1, касов салон 038 603414
Анелия Манолова техн.сътрудник секретар пл.Общински 1 038 603421 municipality@haskovo.bg

отдел "Правно-нормативно обслужване"

Пламен Лечев Началник отдел ПНО пл.Общински 1 038 603311 dirpno@haskovo.bg
Андрей Делиев Гл.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335 a_deliev@haskovo.bg
Юлия Динкова секретар МКБППМН КБУ, 4 ет. 038 603445
Валентина Василева ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603334
Димитър Митрев ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335

звено "Административно и техническо обслужване на Общински съвет"

Магдалена Петрова гл.спец."Адм. и инф.обсл." пл.Общински 1 038 603309 magdalena.petrova@haskovo.bg

Звено "Контрол, обществен ред и законност"

Николай Симеонов гл.експерт "Еко контрол и регулаторен режим" 038 603344 nkkorz@haskovo.bg
Иванка Малянова гл.спец."Разрш.реж.регистр." пл.Общински 1 038 603340

сектор "Информационно обслужване"

Николай Александров гл.експерт ИО пл.Общински 1 038 603323 nikolay@haskovo.bg
Ивайло Райков гл.експерт ИО пл.Общински 1 038603463 i.raykov@haskovo.bg
Христина Педева гл.експерт ИО Архитектура 038 603314 io-pedeva@haskovo.bg
Недялко Марков гл.експерт ИО пл.Общински 1 038 603315 sysadmin@haskovo.bg

сектор "Човешки ресурси"

Гергана Иванова гл.експерт "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603321 Gergana@haskovo.bg
Пенка Георгиева гл. експ. "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603489

Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и бюджет"

Тодорка Стоянова Главен счетоводител пл.Общински 1 038 603336 glschet@haskovo.bg
Росица Гаргова Директор Дирекция пл.Общински 1 038 603342 dirfsd@haskovo.bg

отдел "Бюджет"

Радослав Ванчев Гл.експерт "Бюджет" пл.Общински 1 038 603352 budget@haskovo.bg
Кирилка Дечева Ст.експерт "Бюджет" пл.Общински 1 038 603449
Диана Вълева Ст.експерт "Бюджет образование" пл.Общински 1 038 603449

отдел "Счетоводство"

Деляна Иванова Ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603345
Елена Петрова Сл.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603348 fsd1@haskovo.bg
Петя Колева гл.спец.-счетоводител пл.Общински 1 038 603352 p.koleva@haskovo.bg
Росица Георгиева Гл.спец.-счетоводител пл.Общински 1 038 603347
Танка Янкова гл.спец.счетоводител-касиер пл.Общински 1 038 603349
Екатерина Ангелова Ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603348

отдел "Счетоводство и други дейности"

Славка Миткова счетоводител пл.Общински 1 038 603345
Тошко Иванов гл.експерт ТРЗ пл.Общински 1 038 603346 trz@haskovo.bg
Светлана Маджарова Ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603 485

Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции"

Драгомир Колев Директор Дирекция ул. Михаил Минчев 3 038 603363 diragsi@haskovo.bg

отдел "Архитектура, градоустройство и кадастър"

Юлияна Ангелова началник отдел "Архитектура, градоустройство и кадастър" 038 603372 nkagk@haskovo.bg
Антония Дечева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603362
Катя Борисова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603366
Дарина Колева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603488
Красимира Русева гл. специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369
Николина Митева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423 nmiteva@haskovo.ng
Емил Мишев гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603368
Лилия Лилянова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603424
Росица Георгиева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603362
Ганка Манолова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603367
Станимира Недева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603423
Даниела Костова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603412 ggs@haskovo.bg
Гергана Карастайкова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603358
Лиляна Попова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603355 lpopova@haskovo.bg
Спаска Пеева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603355 speeva@haskovo.bg
Ваня Вълкова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603358
Виолета Зафирова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369
Гергана Христова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603368
Милка Кирякова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603356 mkiriakova@haskovo.bg

отдел "Строителство, инвестиции и инфраструктура"

Даяна Добрикова Началник отдел "Строителство, инвестиции и инфраструктура" ул. Михаил Минчев 3 038 603371 nkstr@haskovo.bg
Красимир Герджиков гл.експерт ВиК ул. Михаил Минчев 3 038 603462
Тони Пасев гл.експерт "Инвестиции" ул. Михаил Минчев 3 038 603364 invest@haskovo.bg
Венцислава Антонова гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375 vs2@haskovo.bg
Лена Вангелова гл.експерт ВиК ул. Михаил Минчев 3 038 603462 vik2@haskovo.bg
Лора Чучулева гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375 vs1@haskovo.bg
Стилян Парапанов гл. експерт ОВ ул. Михаил Минчев 3 038 603364 ov@haskovo.bg
Михаила Димчева гл.специалист "Комуникации" ул. Михаил Минчев 3 038 603376 komunikacii@haskovo.bg
Валери Милков гл.експерт "Енергетика" ул. Михаил Минчев 3 038 603376 elektro@haskovo.bg
Златка Димитрова гл.специалист "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603378 vs3@haskovo.bg

отдел "Контрол по ЗУТ"

Ивомир Орлов началник отдел "Контрол по ЗУТ" ул. Михаил Минчев 3 038 603353 nkrrs@haskovo.bg
Владимир Стайков гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603357
Васил Стефанов гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603411
Ивелина Атанасова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603357
Елена Стефанова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603354
Емилиян Стоицов гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603411
Недялка Пасева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603359
Таня Еленкова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603359

Дирекция "Европейски и национални програми и проекти и екология"

Надежда Иванова Директор Дирекция Площад Общински №1 038 603447 projects_hv@haskovo.bg

отдел "Европейски и национални програми и проекти"

Теодора Пехливанова началник отдел "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603447 projects_hv@haskovo.bg
Росица Ангелова гл. експерт "ЕНПП" пл. Общински 1 038 603429 r_angelova@haskovo.bg
Валентин Спенджаров ст. експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603393 v_spendjarov@haskovo.bg
Гергана Камбурова мл.експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603393 g_kamburova@haskovo.bg
Венцислава Запрянова гл.експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603429 v_zapryanova@haskovo.bg
Стоян Арабаджиев гл. експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603428 sarabadjiev@haskovo.bg

отдел "Екология"

Венета Тенчева началник отдел „Екология” ул. Михаил Минчев 3 038 603373 nseko@haskovo.bg
Миленка Лавчева гл.експерт "Биоразнообразие" ул. Михаил Минчев 3 038 603370
Силвена Делчева гл.експерт "Чистота" ул. Михаил Минчев 3 038 603374
Росица Павлова гл.експерт "Опазване на околната среда" ул. Михаил Минчев 3 038 603374
Живко Желев гл.експерт "Чистота" ул. Михаил Минчев 3 038 603370
Любомир Георгиев гл.експерт "Управление на отпадъците" ул. Михаил Минчев 3 038 603370 lubomir.georgiev@haskovo.bg

Дирекция "Икономика и стопански дейности, управление на общинска собственост"

Янко Петев Директор Дирекция пл.Общински 1 038 603390 y_petev@haskovo.bg

отдел "Разпореждане с общинска собственост"

Деница Панайотова началник отдел"Разпореждане с общинска собственост" пл.Общински 1 038 603382 dpanayotova@haskovo.bg
Ивелина Милева гл.експерт "Разпореждане с ОС пл.Общински 1 038 603386 i_mileva@haskovo.bg
Станка Трендафилова ст.специалист "Управление на ОС" пл.Общински 1 038 603387
Донка Войникова гл.специалист "Актуване и надзор" пл.Общински 1 038 603386
Галина Савова мл.експерт "Жилищна политика" пл.Общински 1 038 603388
Наташа Динова ст.специалист "Жилищна политика" пл.Общински 1 038 603 388 natasha.dinova@haskovo.bg

отдел "Наеми, категоризация и защита на потребителите"

Мария Русева началник отдел "Наеми, категоризация и защита на потребителите" пл.Общински 1 038 603 484 m_ruseva@haskovo.bg
Оля Георгиева мл.експерт "У-е и разпор.зем.земи" пл.Общински 1 038 603 381 o_georgieva@haskovo.bg
Донка Петкова мл.експерт "Лицензи и разрешителни" пл.Общински 1 038 603 381 d_petkova@haskovo.bg
Георги Захариев гл.експерт "Селско стопанство" пл.Общински 1 038 603383
Мартин Александров гл.експерт "Защита на потребителите" пл.Общински 1 038 603383
Йонка Велкова гл.експерт "Категоризации" пл.Общински 1 038 603384 tourism@haskovo.bg
Веселин Иванов мл.експерт "Защита на потребителите" пл.Общински 1 038 603 383

Дирекция "Хуманитарни дейности и обслужване на населението"

Златка Караджова Директор Дирекция ХДОН пл.Общински 1, стая 410 038 603 490 karadjova@haskovo.bg

отдел "Образование, култура, младежки дейности и спорт"

Светла Табакова началник отдел ОКМДС пл.Общински 1, стая 411 038 603461 stabakova@haskovo.bg
Агавни Тахмезян гл. експерт "Детски градини" пл.Общински 1, стая 412 038 603392 det_grad@haskovo.bg
Деян Александров мл.експерт "Спортни дейности" пл.Общински 1, стая 407 038 603426 sport@haskovo.bg
Катя Терзиева гл.експерт "Образование" пл.Общински 1, стая 412 038 603434
Венета Въжарска гл.експерт "Култура" пл.Общински 1, стая 413 038 603391 culture1_haskovo@abv.bg
Мирослава Атанасова гл.експерт "Младежки дейности" пл.Общински 1, стая 413 038 603 459 miroslava@haskovo.bg

отдел "Здравеопазване и социални дейности"

Емилия Стефанова началник отдел "Здравеопазване и социални дейности" пл.Общински 1, стая 425 038 603324 emilia@haskovo.bg
Теодора Иванова гл. експерт "Соц. дейности" пл.Общински 1 038 603446 t.ivanova@haskovo.bg
Красимира Христова специалист "Соц.дейности" пл.Общински 1, стая 415 038 603395
Кремена Кондова гл.експерт "Здравеопазване" пл.Общински 1, стая 415 038 603 445
Десислава Стоянова гл.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1, стая 414 038 603396

отдел "ГРАОН"

Дора Димитрова началник отдел ГРАОН пл.Общински 1, стая 212 038 603 400 graon_dd@haskovo.bg
Катя Тодорова гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 214 038 603397 graon22@haskovo.bg
Галя Колева гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 210 038 603401 graon14@haskovo.bg
Нанка Кузева ст.експерт "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 213 038 603399 graon@haskovo.bg
Чавдар Оцетаров гл.специалист "Тъжни ритуали" пл.Общински 1, стая 210 038 603404 chavdar.otsetarov@haskovo.bg
Петя Чилова гл.специалист ГРАОН пл.Общински 1, стая 210 038 603401
Златка Кузева гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 211 038 603402 zlatka.kuzeva@haskovo.bg
Диляна Георгиева гл.специалист "Радостни ритуали" пл.Общински 1,стая 210 038 603397
Илияна Илчева гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 209 038 603402; 038 603481 ilijana.ilcheva@haskovo.bg
Алейдин Али гл.специалист ГРАОН пл.Общински 1, стая 211 038 603 402 graon_aleydin@haskovo.bg
Даниела Жекова гл.специалист ГРАОН пл.Общински 1, ст.209 038 603402; 038 603481
Иванка Христова гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 213 038 603399 ivanka.hristova@haskovo.bg
Севинч Караджа-Бекир гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 211 038 603402 sevinch.karadzha-bekir@haskovo.bg

Дирекция "Общинска данъчна дирекция"

Румен Тинчев Директор Дирекция ул. Александър Стамболийски 2 038 603460 dirodd@haskovo.bg

отдел "Отчитане на приходите и обслужване на данъкоплатци"

Димитър Иванов началник отдел "Отчитане на приходи и обслужване на данъкоплатци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603470 nkprihodi@haskovo.bg
Мария Ангелова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603465 ins-home5@haskovo.bg
Тодорка Жекова деловодител архивар ул. Александър Стамболийски 2 038 603 464
Валентин Василев гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603477 ins-home3@haskovo.bg
Росица Чакърова-Кутелова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 478 ins-home7@haskovo.bg
Станка Тодорова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603471 ins-home1@haskovo.bg
Ана Николова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 478 ins-home6@haskovo.bg
Сийка Николова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 478 ins-home2@haskovo.bg
Саша Иванова ст.експерт "Патент" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 465 ins-patent@haskovo.bg
Надежда Попова ст.експерт "Патент" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 477
Атанас Марчев гл.инспектор, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 487 ins-mps@haskovo.bg
Апостол Мутафов гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 471 ins-home4@haskovo.bg
Димитринка Атанасова ст.специалист "Връчител" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 408
Янко Божиков ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 467
Димитрия Дахова ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 487

отдел "Контрол и събиране на местни данъци и такси"

Олга Ванчева Началник отдел "Контрол и събиране на местни данъци и такси" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 469 nk-public-enforcement@haskovo.bg
Христина Костадинова ст.експерт пл.Общински 1 038 603350
Мария Димитрова ст.експерт пл.Общински 1 038 603 350 ksmdt@haskovo.bg
Лидия Вакрилова ст.експерт пл.Общински 1 038 603351
Татяна Севова ст.спец.-касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 351
Ангелина Пенева ст.спец.-касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 472
Стефка Колчева ст.спец.-касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 472
Християна Грозева Ст.специалист-Счетоводител ул. Александър Стамболийски 2 038 603 464 schet-odd@haskovo.bg
Нина Георгиева Ст.специалист-Счетоводител ул. Александър Стамболийски 2 038 603 464 schet-odd@haskovo.bg
Златка Генева ст.експерт ул. Александър Стамболийски 2 038 603 466 nkprihod@haskovo.bg
Милена Тодорова гл.публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 603316 public-enforcement@haskovo.bg
Дора Моллова-Кьосева ст.експерт пл.Общински 1 038 603475
Мариета Желева ст.публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 604 408 pub.izp4@haskovo.bg
Таня Иванова ст.експерт пл.Общински 1 038 603472
Янка Карагьозова ст.специалист пл.Общински 1 038 603351
Даниела Иванова ст.спец-касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 466
Живко Попов публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 603 408 pup.izp2@haskovo.bg
Нела Канева ст.специалист пл.Общински 1 038 603474

Кметове на кметства

Тодор Тодоров Кмет с.Динево 03713/2220, 0885897707 dinevo@haskovo.bg
Венцислав Вълев Кмет с.Нова Надежда 03727/2220, 0885897721 nova_nadezhda@haskovo.bg
Маргарита Атанасова Кмет с.Родопи 03704/2382, 0885897733 rodopi@haskovo.bg
Георги Георгиев Кмет с.Долно Войводино 03719/2220, 0885897734 dolno_voyvodovo@haskovo.bg
Нежби Халил Кмет с.Долно Големанци 037423/220, 0885897709 dolno_golemantsi@haskovo.bg
Руси Колев Кмет с.Елена 03701/2220, 0885897710 elena@haskovo.bg
Сезгин Рашид Кмет с.Зорница 037424/360, 0885897711 zornitsa@haskovo.bg
Евгений Трендафилов Кмет с.Клокотница 03726/2299, 0885897712 klokotnitsa@haskovo.bg
Иван Славилов Кмет с.Книжовник 03719/2220, 0885897713 knizhovnik@haskovo.bg
Недялко Петков Кмет с.Маслиново 03719/2325, 0885897720 maslinovo@haskovo.bg
Ангел Михайлов Кмет с.Мандра 03741/2220, 0885897719 mandra@haskovo.bg
Михаил Михайлов Кмет с.Малево 03712/2220, 0885897718 malevo@haskovo.bg
Стойчо Стоев Кмет с.Криво поле 03729/2220, 0885897717 krivo_pole@haskovo.bg
Веселин Хаджиев Кмет с.Корен 03729/2380, 0885897716 koren@haskovo.bg
Младен Марчев Кмет с.Конуш 03717/2220, 0885897715 konush@haskovo.bg
Бейнур Кадир Кмет с.Козлец 037424/220, 0885897714 kozlets@haskovo.bg
Гого Младенов Кмет с.Горно Войводино 03719/2354, 0885897708 gorno_voyvodovo@haskovo.bg
Николай Колев Кмет с.Николово 03707/2220, 0885897732 nikolovo@haskovo.bg
Стойко Кехайов Кмет с.Манастир 03719/2214, 0885897731 manastir@haskovo.bg
Пеню Пенев Кмет с.Стойково 03713/2334, 0885897729 stoykovo@haskovo.bg
Деян Ванчев Кмет с.Узунджово 03710/2220, 0885897726 uzundzhovo@haskovo.bg
Хайрула Хайрула Кмет с.Текето 03700/2214, 0885897725 teketo@haskovo.bg
Красимир Бойчев Кмет с.Тракиец 03700/2220, 0885897724 trakiets@haskovo.bg
Славчо Райков Кмет с.Стамболийски 03725/2220, 0885897723 stamboliyski@haskovo.bg
Георги Георгиев Кмет с.Орлово 03708/2220, 0885897722 orlovo@haskovo.bg
Джанил Юсеин Кмет с.Гълъбец 03742/4280, 0885897706 galabets@haskovo.bg
Иляз Дурамаджъ Кмет с.Големанци 03742/3211, 0885897705 golemantsi@haskovo.bg
Иван Христов Кмет с.Гарваново 03749/2220, 0885897704 garvanovo@haskovo.bg
Атанас Атанасов Кмет с.Въгларово 03705/2220, 0885897703 vaglarovo@haskovo.bg
Илями Бефа Кмет с.Войводово 03718/2220, 0885897702 voyvodovo@haskovo.bg
Делчо Митев Кмет с.Брягово 03704/2220, 0885897701 bryagovo@haskovo.bg
Татяна Георгиева Кмет с.Подкрепа 037420/220, 0885897728 podkrepa@haskovo.bg
Юри Борисов Кмет с.Широка поляна 03707/2360, 0885897727 shiroka_polyana@haskovo.bg
Надежда Добрева Кмет с.Александрово 03710/2620, 0885897700 aleksandrovo@haskovo.bg

Кметски районни наместници

Боян Бойдев Кметски наместник с.Любеново 03713/2336, 0885897729 lyubenovo@haskovo.bg