Община Хасково, пл. "Общински" №1, Хасково 6300
Телефон: (038) 603300
Факс: (038) 664110
e-mail: kmet@haskovo.bg

Виж всички контакти


Общинска администрация

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон e-mail адрес

Кмет

Добри Беливанов Кмет на община Хасково Община Хасково пл."Общински"1 Хасково 6300 038 603300 kmet@haskovo.bg

Заместник-кметове

Велин Балкански Заместник-кмет пл.Общински 1 038 603421 balkanski@haskovo.bg
Милена Трендафилова Заместник-кмет пл.Общински 1 038 603421 zamkmet@haskovo.bg
Евгени Консулов Заместник-кмет пл.Общински 1 038 603421 zam.kmet@haskovo.bg

Секретар

Биляна Димитрова Секретар пл.Общински 1 038 603302 sekretar@haskovo.bg

Главен архитект

Деляна Панайотова Главен архитект Архитектура 038603308 glarh@haskovo.bg

Звено "Финансов контрол"

Жана Райкова Ръководител на звено пл.Общински 1 038 603337 raykova@haskovo.bg
Данка Янева гл.специалист "Финансов контрол" пл.Общински 1 038 603338 d_yaneva@haskovo.bg
Ваня Петкова ст. експерт "Фин. контрол" пл.Общински 1 038 603338 v_petkova@haskovo.bg

Звено "Вътрешен одит"

Еленка Иванова ст. вътрешен одитор пл.Общински 1 038 603433
Диана Маринова Ръководител на звено пл.Общински 1 038 603433 odit@haskovo.bg

Звено "ОМП и сигурност на информацията"

Румен Атанасов гл.експерт ОМП пл.Общински 1 038 603405 iss@haskovo.bg
Атанаска Момчилова специалист пл.Общински 1 038 603406

Дирекция "Администрация и правно-нормативно обслужване"

Гергана Киримова директор дирекция пл.Общински 1 038 603333 diradmin@haskovo.bg

отдел "Администрация"

Станка Севова изпълнител домакин пл.Общински 1 038 603312
Милена Димова гл.специалист "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Анелия Манолова техн.сътрудник секретар пл.Общински 1 038 603421 municipality@haskovo.bg
Петя Христозова гл.специалист "Архив" Общ.данъчна дирекция 038 603442
Латю Пехливанов гл.специалист "Транспорт" пл.Общински 1 038 603322
Ася Георгиева мл.експерт "Охрана на труда" пл.Общински 1 038 603426 ohrana_na_truda@haskovo.bg
Красимира Митева гл.експерт "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319 delovodstvo@haskovo.bg
Диана Иванова гл.експерт "Протокол и връзки с обществеността" пл.Общински 1 038 603310
Кеворк Хачерян ст.специалист "Размн.база" пл.Общински 1 038 603324
Христинка Железанова ст.специалист "Деловодство" пл.Общински 1, касов салон 038 603414
Янка Станева гл.специалист "Архив" Общ.данъчна дирекция 038 603422
Венка Вълчева гл.специалист "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319

отдел "Правно-нормативно обслужване"

Пламен Лечев Началник отдел ПНО пл.Общински 1 038 603311 dirpno@haskovo.bg
Андрей Делиев Гл.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335 a_deliev@haskovo.bg
Димитър Митрев ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335
Юлия Динкова секретар МКБППМН КБУ, 4 ет. 038 603445
Валентина Василева ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603334

звено "Административно и техническо обслужване на Общински съвет"

Магдалена Петрова гл.спец."Адм. и инф.обсл." пл.Общински 1 038 603309 magdalena.petrova@haskovo.bg

Звено "Контрол, обществен ред и законност"

Иванка Малянова гл.спец."Разрш.реж.регистр." пл.Общински 1 038 603340
Николай Симеонов гл.експерт "Еко контрол и регулаторен режим" 038 603344 nkkorz@haskovo.bg

сектор "Информационно обслужване"

Николай Александров гл.експерт ИО пл.Общински 1 038 603323 nikolay@haskovo.bg
Недялко Марков гл.експерт ИО пл.Общински 1 038 603315 sysadmin@haskovo.bg
Ивайло Райков гл.експерт ИО пл.Общински 1 038603463 i.raykov@haskovo.bg
Христина Педева гл.експерт ИО Архитектура 038 603314 io-pedeva@haskovo.bg

сектор "Човешки ресурси"

Гергана Иванова гл.експерт "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603321 Gergana@haskovo.bg
Пенка Георгиева гл. експ. "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603489

Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и бюджет"

Росица Гаргова директор дирекция пл.Общински 1 038 603342 dirfsd@haskovo.bg
Тодорка Стоянова Главен счетоводител пл.Общински 1 038 603336 glschet@haskovo.bg

отдел "Бюджет"

Диана Вълева ст.експерт "Бюджет образование" пл.Общински 1 038 603449
Радослав Ванчев гл.експерт "Бюджет" пл.Общински 1 038 603352 budget@haskovo.bg
Кирилка Дечева ст.експерт "Бюджет" пл.Общински 1 038 603449

отдел "Счетоводство"

Деляна Иванова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603345
Диана Илиева ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603348
Петя Колева гл.спец.-счетоводител пл.Общински 1 038 603352 p.koleva@haskovo.bg
Танка Янкова гл.спец.счетоводител-касиер пл.Общински 1 038 603349
Росица Георгиева гл.спец.-счетоводител пл.Общински 1 038 603347
Екатерина Ангелова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603348

отдел "Счетоводство и други дейности"

Славка Миткова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603345
Тошко Иванов гл.експерт ТРЗ пл.Общински 1 038 603346 trz@haskovo.bg
Светлана Маджарова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603 485

Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции"

Драгомир Колев директор дирекция ул. Михаил Минчев 3 038 603363 diragsi@haskovo.bg

отдел "Архитектура, градоустройство и кадастър"

Юлияна Ангелова началник отдел "Архитектура, градоустройство и кадастър" ул. Михаил Минчев 3 038 603372 nkagk@haskovo.bg
Анжелика Рашева гл. експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423 arasheva@haskovo.bg
Дарина Колева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603488
Гергана Карастайкова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603358
Даниела Костова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603412 ggs@haskovo.bg
Спаска Пеева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603355 speeva@haskovo.bg
Лиляна Попова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603355 lpopova@haskovo.bg
Милка Кирякова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603356 mkiriakova@haskovo.bg
Емил Мишев гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603368
Ваня Вълкова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603358
Антония Дечева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603362
Катя Борисова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603366
Красимира Русева гл. специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369
арх. Катя Маджарова-Шамлиева гл. експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423 kmadjarova@haskovo.bg
Павла Тончева гл. експерт
Ивана Димитрова мл. експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423 idimitrova@haskovo.bg
Росица Георгиева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603362
Ганка Манолова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603367
Станимира Недева гл. експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423
Гергана Христова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603368
Николина Митева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423 nmiteva@haskovo.ng
Виолета Зафирова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369

отдел "Строителство, инвестиции и инфраструктура"

Даяна Добрикова началник отдел "Строителство, инвестиции и инфраструктура" ул. Михаил Минчев 3 038 603371 nkstr@haskovo.bg
Тони Пасев гл.експерт "Инвестиции" ул. Михаил Минчев 3 038 603364 invest@haskovo.bg
Михаила Димчева гл.специалист "Комуникации" ул. Михаил Минчев 3 038 603376 komunikacii@haskovo.bg
Валери Милков гл.експерт "Енергетика" ул. Михаил Минчев 3 038 603376 elektro@haskovo.bg
Стилян Парапанов гл. експерт ОВ ул. Михаил Минчев 3 038 603364 ov@haskovo.bg
Красимир Герджиков гл.експерт ВиК ул. Михаил Минчев 3 038 603462
Златка Димитрова гл.специалист "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603378 vs3@haskovo.bg
Лора Чучулева гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375 vs1@haskovo.bg
Венцислава Антонова гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375 vs2@haskovo.bg
Лена Вангелова гл.експерт ВиК ул. Михаил Минчев 3 038 603462 vik2@haskovo.bg

отдел "Контрол по ЗУТ"

Ивомир Орлов началник отдел "Контрол по ЗУТ" ул. Михаил Минчев 3 038 603353 nkrrs@haskovo.bg
Емилиян Стоицов гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603411
Недялка Пасева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603359
Елена Стефанова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603354
Ивелина Атанасова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603357
Васил Стефанов гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603411
Владимир Стайков гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603357
Таня Еленкова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603359

Дирекция "Европейски и национални програми и проекти и екология"

Надежда Иванова директор дирекция Площад Общински №1 038 603447 projects_hv@haskovo.bg

отдел "Европейски и национални програми и проекти"

Теодора Пехливанова началник отдел "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603447 projects_hv@haskovo.bg
Стоян Арабаджиев гл. експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603428 sarabadjiev@haskovo.bg
Валентин Спенджаров ст. експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603393 v_spendjarov@haskovo.bg
Гергана Камбурова мл.експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603393 g_kamburova@haskovo.bg
Венцислава Запрянова гл.експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603429 v_zapryanova@haskovo.bg
Росица Ангелова гл. експерт "ЕНПП" пл. Общински 1 038 603429 r_angelova@haskovo.bg

отдел "Екология"

Венета Тенчева началник отдел „Екология” ул. Михаил Минчев 3 038 603373 nseko@haskovo.bg
Миленка Лавчева гл.експерт "Биоразнообразие" ул. Михаил Минчев 3 038 603370
Росица Павлова гл.експерт "Опазване на околната среда" ул. Михаил Минчев 3 038 603374
Любомир Георгиев гл.експерт "Управление на отпадъците" ул. Михаил Минчев 3 038 603370 lubomir.georgiev@haskovo.bg
Живко Желев гл.експерт "Чистота" ул. Михаил Минчев 3 038 603370
Силвена Делчева гл.експерт "Чистота" ул. Михаил Минчев 3 038 603374

Дирекция "Икономика и стопански дейности, управление на общинска собственост"

Янко Петев директор дирекция пл.Общински 1 038 603390 y_petev@haskovo.bg

отдел "Разпореждане с общинска собственост"

Деница Панайотова началник отдел"Разпореждане с общинска собственост" пл.Общински 1 038 603382 dpanayotova@haskovo.bg
Ивелина Милева гл.експерт "Разпореждане с ОС пл.Общински 1 038 603386 i_mileva@haskovo.bg
Наташа Динова ст.специалист "Жилищна политика" пл.Общински 1 038 603 388 natasha.dinova@haskovo.bg
Донка Войникова гл.специалист "Актуване и надзор" пл.Общински 1 038 603386
Станка Трендафилова ст.специалист "Управление на ОС" пл.Общински 1 038 603387
Галина Савова мл.експерт "Жилищна политика" пл.Общински 1 038 603388

отдел "Наеми, категоризация и защита на потребителите"

Мария Русева началник отдел "Наеми, категоризация и защита на потребителите" пл.Общински 1 038 603 484 m_ruseva@haskovo.bg
Йонка Велкова гл.експерт "Категоризации" пл.Общински 1 038 603384 tourism@haskovo.bg
Донка Петкова мл.експерт "Лицензи и разрешителни" пл.Общински 1 038 603 381 d_petkova@haskovo.bg
Георги Захариев гл.експерт "Селско стопанство" пл.Общински 1 038 603383
Оля Георгиева мл.експерт "У-е и разпор.зем.земи" пл.Общински 1 038 603 381 o_georgieva@haskovo.bg
Мартин Александров гл.експерт "Защита на потребителите" пл.Общински 1 038 603383
Веселин Иванов мл.експерт "Защита на потребителите" пл.Общински 1 038 603 383

Дирекция "Хуманитарни дейности и обслужване на населението"

Златка Караджова директор дирекция ХДОН пл.Общински 1, стая 410 038 603 490 karadjova@haskovo.bg

отдел "Образование, култура, младежки дейности и спорт"

Светла Табакова началник отдел ОКМДС пл.Общински 1, стая 411 038 603461 stabakova@haskovo.bg
Агавни Тахмезян гл. експерт "Детски градини" пл.Общински 1, стая 412 038 603392 det_grad@haskovo.bg
Мирослава Атанасова гл.експерт "Младежки дейности" пл.Общински 1, стая 413 038 603 459 miroslava@haskovo.bg
Катя Терзиева гл.експерт "Образование" пл.Общински 1, стая 412 038 603434
Венета Въжарска гл.експерт "Култура" пл.Общински 1, стая 413 038 603391 culture1_haskovo@abv.bg
Деян Александров мл.експерт "Спортни дейности" пл.Общински 1, стая 407 038 603426 sport@haskovo.bg

отдел "Здравеопазване и социални дейности"

Емилия Стефанова началник отдел "Здравеопазване и социални дейности" пл.Общински 1, стая 425 038 603324 emilia@haskovo.bg
Теодора Иванова гл. експерт "Соц. дейности" пл.Общински 1 038 603446 t.ivanova@haskovo.bg
Кремена Кондова гл.експерт "Здравеопазване" пл.Общински 1, стая 415 038 603 445
Десислава Стоянова гл.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1, стая 414 038 603396
Красимира Христова специалист "Соц.дейности" пл.Общински 1, стая 415 038 603395

отдел "ГРАОН"

Дора Димитрова началник отдел ГРАОН пл.Общински 1, стая 212 038 603 400 graon_dd@haskovo.bg
Севинч Караджа-Бекир гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 211 038 603402 sevinch.karadzha-bekir@haskovo.bg
Даниела Жекова гл.специалист ГРАОН пл.Общински 1, ст.209 038 603402; 038 603481
Галя Колева гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 210 038 603401 graon14@haskovo.bg
Иванка Христова гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 213 038 603399 ivanka.hristova@haskovo.bg
Алейдин Али гл.специалист ГРАОН пл.Общински 1, стая 211 038 603 402 graon_aleydin@haskovo.bg
Петя Чилова гл.специалист ГРАОН пл.Общински 1, стая 210 038 603401
Златка Кузева гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 211 038 603402 zlatka.kuzeva@haskovo.bg
Катя Тодорова гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 214 038 603397 graon22@haskovo.bg
Нанка Кузева ст.експерт "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 213 038 603399 graon@haskovo.bg
Илияна Илчева гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 209 038 603402; 038 603481 ilijana.ilcheva@haskovo.bg
Диляна Георгиева гл.специалист "Радостни ритуали" пл.Общински 1,стая 210 038 603397
Чавдар Оцетаров гл.специалист "Тъжни ритуали" пл.Общински 1, стая 210 038 603404 chavdar.otsetarov@haskovo.bg

Дирекция "Общинска данъчна дирекция"

Румен Тинчев директор дирекция ул. Александър Стамболийски 2 038 603460 dirodd@haskovo.bg

отдел "Отчитане на приходите и обслужване на данъкоплатци"

Димитър Иванов началник отдел "Отчитане на приходи и обслужване на данъкоплатци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603470 nkprihodi@haskovo.bg
Ана Николова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 478 ins-home6@haskovo.bg
Димитрия Дахова ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 487
Сийка Николова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 478 ins-home2@haskovo.bg
Надежда Попова ст.експерт "Патент" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 477
Саша Иванова ст.експерт "Патент" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 465 ins-patent@haskovo.bg
Станка Тодорова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603471 ins-home1@haskovo.bg
Росица Чакърова-Кутелова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 478 ins-home7@haskovo.bg
Атанас Марчев гл.инспектор, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 487 ins-mps@haskovo.bg
Апостол Мутафов гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 471 ins-home4@haskovo.bg
Мария Ангелова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603465 ins-home5@haskovo.bg
Янко Божиков ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 467
Димитринка Атанасова ст.специалист "Връчител" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 408
Тодорка Жекова деловодител архивар ул. Александър Стамболийски 2 038 603 464
Валентин Василев гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603477 ins-home3@haskovo.bg

отдел "Контрол и събиране на местни данъци и такси"

Олга Ванчева началник отдел "Контрол и събиране на местни данъци и такси" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 469 nk-public-enforcement@haskovo.bg
Лидия Вакрилова ст.експерт пл.Общински 1 038 603351
Мария Димитрова ст.експерт пл.Общински 1 038 603 350 ksmdt@haskovo.bg
Златка Генева ст.експерт ул. Александър Стамболийски 2 038 603 466 nkprihod@haskovo.bg
Християна Грозева ст.специалист-счетоводител ул. Александър Стамболийски 2 038 603 464 schet-odd@haskovo.bg
Стефка Колчева ст.спец.-касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 472
Янка Карагьозова ст.специалист пл.Общински 1 038 603351
Христина Костадинова ст.експерт пл.Общински 1 038 603350
Милена Тодорова гл.публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 603316 public-enforcement@haskovo.bg
Дора Моллова-Кьосева ст.експерт пл.Общински 1 038 603475
Таня Иванова ст.експерт пл.Общински 1 038 603472
Мариета Желева ст.публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 604 408 pub.izp4@haskovo.bg
Татяна Севова ст.спец.-касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 351
Живко Попов публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 603 408 pup.izp2@haskovo.bg
Даниела Иванова ст.спец-касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 466
Нела Канева ст.специалист пл.Общински 1 038 603474
Ангелина Пенева ст.спец.-касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 472
Нина Георгиева ст.специалист-счетоводител ул. Александър Стамболийски 2 038 603 464 schet-odd@haskovo.bg

Кметове на кметства

Юри Борисов Кмет с.Широка поляна 03707/2360, 0885897727 shiroka_polyana@haskovo.bg
Тодор Тодоров Кмет с.Динево 03713/2220, 0885897707 dinevo@haskovo.bg
Георги Георгиев Кмет с.Орлово 03708/2220, 0885897722 orlovo@haskovo.bg
Славчо Райков Кмет с.Стамболийски 03725/2220, 0885897723 stamboliyski@haskovo.bg
Красимир Бойчев Кмет с.Тракиец 03700/2220, 0885897724 trakiets@haskovo.bg
Хайрула Хайрула Кмет с.Текето 03700/2214, 0885897725 teketo@haskovo.bg
Деян Ванчев Кмет с.Узунджово 03710/2220, 0885897726 uzundzhovo@haskovo.bg
Пеню Пенев Кмет с.Стойково 03713/2334, 0885897729 stoykovo@haskovo.bg
Стойко Кехайов Кмет с.Манастир 03719/2214, 0885897731 manastir@haskovo.bg
Николай Колев Кмет с.Николово 03707/2220, 0885897732 nikolovo@haskovo.bg
Гого Младенов Кмет с.Горно Войводино 03719/2354, 0885897708 gorno_voyvodovo@haskovo.bg
Бейнур Кадир Кмет с.Козлец 037424/220, 0885897714 kozlets@haskovo.bg
Младен Марчев Кмет с.Конуш 03717/2220, 0885897715 konush@haskovo.bg
Веселин Хаджиев Кмет с.Корен 03729/2380, 0885897716 koren@haskovo.bg
Стойчо Стоев Кмет с.Криво поле 03729/2220, 0885897717 krivo_pole@haskovo.bg
Михаил Михайлов Кмет с.Малево 03712/2220, 0885897718 malevo@haskovo.bg
Ангел Михайлов Кмет с.Мандра 03741/2220, 0885897719 mandra@haskovo.bg
Недялко Петков Кмет с.Маслиново 03719/2325, 0885897720 maslinovo@haskovo.bg
Венцислав Вълев Кмет с.Нова Надежда 03727/2220, 0885897721 nova_nadezhda@haskovo.bg
Маргарита Атанасова Кмет с.Родопи 03704/2382, 0885897733 rodopi@haskovo.bg
Георги Георгиев Кмет с.Долно Войводино 03719/2220, 0885897734 dolno_voyvodovo@haskovo.bg
Нежби Халил Кмет с.Долно Големанци 037423/220, 0885897709 dolno_golemantsi@haskovo.bg
Руси Колев Кмет с.Елена 03701/2220, 0885897710 elena@haskovo.bg
Сезгин Рашид Кмет с.Зорница 037424/360, 0885897711 zornitsa@haskovo.bg
Евгений Трендафилов Кмет с.Клокотница 03726/2299, 0885897712 klokotnitsa@haskovo.bg
Иван Славилов Кмет с.Книжовник 03719/2220, 0885897713 knizhovnik@haskovo.bg
Джанил Юсеин Кмет с.Гълъбец 03742/4280, 0885897706 galabets@haskovo.bg
Иляз Дурамаджъ Кмет с.Големанци 03742/3211, 0885897705 golemantsi@haskovo.bg
Иван Христов Кмет с.Гарваново 03749/2220, 0885897704 garvanovo@haskovo.bg
Атанас Атанасов Кмет с.Въгларово 03705/2220, 0885897703 vaglarovo@haskovo.bg
Илями Бефа Кмет с.Войводово 03718/2220, 0885897702 voyvodovo@haskovo.bg
Делчо Митев Кмет с.Брягово 03704/2220, 0885897701 bryagovo@haskovo.bg
Татяна Георгиева Кмет с.Подкрепа 037420/220, 0885897728 podkrepa@haskovo.bg
Надежда Добрева Кмет с.Александрово 03710/2620, 0885897700 aleksandrovo@haskovo.bg

Кметски районни наместници

Боян Бойдев Кметски наместник с.Любеново 03713/2336, 0885897729 lyubenovo@haskovo.bg