Община Хасково, пл. "Общински" №1, Хасково 6300
Телефон: (038) 603300
Факс: (038) 664110
e-mail: kmet@haskovo.bg

Виж всички контакти


Общинска администрация

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон e-mail адрес

Кмет

Добри Беливанов Кмет на община Хасково Община Хасково пл."Общински"1 Хасково 6300 038 603300 kmet@haskovo.bg

Заместник-кметове

Велин Балкански Заместник-кмет пл.Общински 1 038 603421 balkanski@haskovo.bg
Евгени Консулов Заместник-кмет пл.Общински 1 038 603421 zam.kmet@haskovo.bg
Милена Трендафилова Заместник-кмет пл.Общински 1 038 603421 zamkmet@haskovo.bg

Секретар

Биляна Димитрова Секретар пл.Общински 1 038 603302 sekretar@haskovo.bg

Главен архитект

Деляна Панайотова Главен архитект Архитектура 038603308 glarh@haskovo.bg

Звено "Финансов контрол"

Ваня Петкова ст. експерт "Фин. контрол" пл.Общински 1 038 603338 v_petkova@haskovo.bg
Данка Янева гл.специалист "Финансов контрол" пл.Общински 1 038 603338 d_yaneva@haskovo.bg
Жана Райкова Ръководител на звено пл.Общински 1 038 603337 raykova@haskovo.bg

Звено "Вътрешен одит"

Диана Маринова Ръководител на звено пл.Общински 1 038 603433 odit@haskovo.bg
Еленка Иванова ст. вътрешен одитор пл.Общински 1 038 603433

Звено "ОМП и сигурност на информацията"

Атанаска Момчилова специалист пл.Общински 1 038 603406
Румен Атанасов гл.експерт ОМП пл.Общински 1 038 603405 iss@haskovo.bg

Дирекция "Администрация и правно-нормативно обслужване"

Гергана Киримова директор дирекция пл.Общински 1 038 603333 diradmin@haskovo.bg

отдел "Администрация"

Христинка Железанова ст.специалист "Деловодство" пл.Общински 1, касов салон 038 603414
Ася Георгиева мл.експерт "Охрана на труда" пл.Общински 1 038 603426 ohrana_na_truda@haskovo.bg
Петя Христозова гл.специалист "Архив" Общ.данъчна дирекция 038 603442
Кеворк Хачерян ст.специалист "Размн.база" пл.Общински 1 038 603324
Милена Димова гл.специалист "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Диана Иванова гл.експерт "Протокол и връзки с обществеността" пл.Общински 1 038 603310
Латю Пехливанов гл.специалист "Транспорт" пл.Общински 1 038 603322
Венка Вълчева гл.специалист "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Красимира Митева гл.експерт "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319 delovodstvo@haskovo.bg
Анелия Манолова техн.сътрудник секретар пл.Общински 1 038 603421 municipality@haskovo.bg
Станка Севова изпълнител домакин пл.Общински 1 038 603312
Янка Станева гл.специалист "Архив" Общ.данъчна дирекция 038 603422

отдел "Правно-нормативно обслужване"

Пламен Лечев Началник отдел ПНО пл.Общински 1 038 603311 dirpno@haskovo.bg
Андрей Делиев Гл.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335 a_deliev@haskovo.bg
Юлия Динкова секретар МКБППМН КБУ, 4 ет. 038 603445
Валентина Василева ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603334
Димитър Митрев ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335

звено "Административно и техническо обслужване на Общински съвет"

Магдалена Петрова гл.спец."Адм. и инф.обсл." пл.Общински 1 038 603309 magdalena.petrova@haskovo.bg

Звено "Контрол, обществен ред и законност"

Иванка Малянова гл.спец."Разрш.реж.регистр." пл.Общински 1 038 603340
Николай Симеонов гл.експерт "Еко контрол и регулаторен режим" 038 603344 nkkorz@haskovo.bg

сектор "Информационно обслужване"

Николай Александров гл.експерт ИО пл.Общински 1 038 603323 nikolay@haskovo.bg
Недялко Марков гл.експерт ИО пл.Общински 1 038 603315 sysadmin@haskovo.bg
Христина Педева гл.експерт ИО Архитектура 038 603314 io-pedeva@haskovo.bg
Ивайло Райков гл.експерт ИО пл.Общински 1 038603463 i.raykov@haskovo.bg

сектор "Човешки ресурси"

Пенка Георгиева гл. експ. "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603489
Гергана Иванова гл.експерт "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603321 Gergana@haskovo.bg

Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и бюджет"

Росица Гаргова директор дирекция пл.Общински 1 038 603342 dirfsd@haskovo.bg
Тодорка Стоянова Главен счетоводител пл.Общински 1 038 603336 glschet@haskovo.bg

отдел "Бюджет"

Диана Вълева ст.експерт "Бюджет образование" пл.Общински 1 038 603449
Радослав Ванчев гл.експерт "Бюджет" пл.Общински 1 038 603352 budget@haskovo.bg
Кирилка Дечева ст.експерт "Бюджет" пл.Общински 1 038 603449

отдел "Счетоводство"

Петя Колева гл.спец.-счетоводител пл.Общински 1 038 603352 p.koleva@haskovo.bg
Деляна Иванова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603345
Диана Илиева ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603348
Екатерина Ангелова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603348
Росица Георгиева гл.спец.-счетоводител пл.Общински 1 038 603347
Танка Янкова гл.спец.счетоводител-касиер пл.Общински 1 038 603349

отдел "Счетоводство и други дейности"

Славка Миткова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603345
Тошко Иванов гл.експерт ТРЗ пл.Общински 1 038 603346 trz@haskovo.bg
Светлана Маджарова ст.експерт-счетоводител пл.Общински 1 038 603 485

Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции"

Драгомир Колев директор дирекция ул. Михаил Минчев 3 038 603363 diragsi@haskovo.bg

отдел "Архитектура, градоустройство и кадастър"

Юлияна Ангелова началник отдел "Архитектура, градоустройство и кадастър" ул. Михаил Минчев 3 038 603372 nkagk@haskovo.bg
Дарина Колева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603488
Гергана Карастайкова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603358
Росица Георгиева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603362
Ивана Димитрова мл. експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423 idimitrova@haskovo.bg
Станимира Недева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603423
арх. Катя Маджарова-Шамлиева гл. експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423 kmadjarova@haskovo.bg
Лиляна Попова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603355 lpopova@haskovo.bg
Ваня Вълкова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603358
Антония Дечева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603362
Катя Борисова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603366
Ганка Манолова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603367
Милка Кирякова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603356 mkiriakova@haskovo.bg
Емил Мишев гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603368
Красимира Русева гл. специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369
Анжелика Рашева гл. експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423 arasheva@haskovo.bg
Спаска Пеева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603355 speeva@haskovo.bg
Николина Митева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423 nmiteva@haskovo.ng
Виолета Зафирова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369
Гергана Христова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603368
Даниела Костова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603412 ggs@haskovo.bg

отдел "Строителство, инвестиции и инфраструктура"

Даяна Добрикова началник отдел "Строителство, инвестиции и инфраструктура" ул. Михаил Минчев 3 038 603371 nkstr@haskovo.bg
Лора Чучулева гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375 vs1@haskovo.bg
Стилян Парапанов гл. експерт ОВ ул. Михаил Минчев 3 038 603364 ov@haskovo.bg
Михаила Димчева гл.специалист "Комуникации" ул. Михаил Минчев 3 038 603376 komunikacii@haskovo.bg
Венцислава Антонова гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375 vs2@haskovo.bg
Валери Милков гл.експерт "Енергетика" ул. Михаил Минчев 3 038 603376 elektro@haskovo.bg
Златка Димитрова гл.специалист "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603378 vs3@haskovo.bg
Тони Пасев гл.експерт "Инвестиции" ул. Михаил Минчев 3 038 603364 invest@haskovo.bg
Лена Вангелова гл.експерт ВиК ул. Михаил Минчев 3 038 603462 vik2@haskovo.bg
Красимир Герджиков гл.експерт ВиК ул. Михаил Минчев 3 038 603462

отдел "Контрол по ЗУТ"

Ивомир Орлов началник отдел "Контрол по ЗУТ" ул. Михаил Минчев 3 038 603353 nkrrs@haskovo.bg
Таня Еленкова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603359
Ивелина Атанасова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603357
Васил Стефанов гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603411
Емилиян Стоицов гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603411
Недялка Пасева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603359
Владимир Стайков гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603357
Елена Стефанова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603354

Дирекция "Европейски и национални програми и проекти и екология"

Надежда Иванова директор дирекция Площад Общински №1 038 603447 projects_hv@haskovo.bg

отдел "Европейски и национални програми и проекти"

Теодора Пехливанова началник отдел "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603447 projects_hv@haskovo.bg
Гергана Камбурова мл.експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603393 g_kamburova@haskovo.bg
Валентин Спенджаров ст. експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603393 v_spendjarov@haskovo.bg
Венцислава Запрянова гл.експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603429 v_zapryanova@haskovo.bg
Росица Ангелова гл. експерт "ЕНПП" пл. Общински 1 038 603429 r_angelova@haskovo.bg
Стоян Арабаджиев гл. експерт "ЕНПП" пл.Общински 1 038 603428 sarabadjiev@haskovo.bg

отдел "Екология"

Венета Тенчева началник отдел „Екология” ул. Михаил Минчев 3 038 603373 nseko@haskovo.bg
Живко Желев гл.експерт "Чистота" ул. Михаил Минчев 3 038 603370
Миленка Лавчева гл.експерт "Биоразнообразие" ул. Михаил Минчев 3 038 603370
Росица Павлова гл.експерт "Опазване на околната среда" ул. Михаил Минчев 3 038 603374
Любомир Георгиев гл.експерт "Управление на отпадъците" ул. Михаил Минчев 3 038 603370 lubomir.georgiev@haskovo.bg
Силвена Делчева гл.експерт "Чистота" ул. Михаил Минчев 3 038 603374

Дирекция "Икономика и стопански дейности, управление на общинска собственост"

Янко Петев директор дирекция пл.Общински 1 038 603390 y_petev@haskovo.bg

отдел "Разпореждане с общинска собственост"

Деница Панайотова началник отдел"Разпореждане с общинска собственост" пл.Общински 1 038 603382 dpanayotova@haskovo.bg
Наташа Динова ст.специалист "Жилищна политика" пл.Общински 1 038 603 388 natasha.dinova@haskovo.bg
Станка Трендафилова ст.специалист "Управление на ОС" пл.Общински 1 038 603387
Галина Савова мл.експерт "Жилищна политика" пл.Общински 1 038 603388
Донка Войникова гл.специалист "Актуване и надзор" пл.Общински 1 038 603386
Ивелина Милева гл.експерт "Разпореждане с ОС пл.Общински 1 038 603386 i_mileva@haskovo.bg

отдел "Наеми, категоризация и защита на потребителите"

Мария Русева началник отдел "Наеми, категоризация и защита на потребителите" пл.Общински 1 038 603 484 m_ruseva@haskovo.bg
Георги Захариев гл.експерт "Селско стопанство" пл.Общински 1 038 603383
Донка Петкова мл.експерт "Лицензи и разрешителни" пл.Общински 1 038 603 381 d_petkova@haskovo.bg
Йонка Велкова гл.експерт "Категоризации" пл.Общински 1 038 603384 tourism@haskovo.bg
Веселин Иванов мл.експерт "Защита на потребителите" пл.Общински 1 038 603 383
Мартин Александров гл.експерт "Защита на потребителите" пл.Общински 1 038 603383
Оля Георгиева мл.експерт "У-е и разпор.зем.земи" пл.Общински 1 038 603 381 o_georgieva@haskovo.bg

Дирекция "Хуманитарни дейности и обслужване на населението"

Златка Караджова директор дирекция ХДОН пл.Общински 1, стая 410 038 603 490 karadjova@haskovo.bg

отдел "Образование, култура, младежки дейности и спорт"

Светла Табакова началник отдел ОКМДС пл.Общински 1, стая 411 038 603461 stabakova@haskovo.bg
Агавни Тахмезян гл. експерт "Детски градини" пл.Общински 1, стая 412 038 603392 det_grad@haskovo.bg
Мирослава Атанасова гл.експерт "Младежки дейности" пл.Общински 1, стая 413 038 603 459 miroslava@haskovo.bg
Катя Терзиева гл.експерт "Образование" пл.Общински 1, стая 412 038 603434
Деян Александров мл.експерт "Спортни дейности" пл.Общински 1, стая 407 038 603426 sport@haskovo.bg
Венета Въжарска гл.експерт "Култура" пл.Общински 1, стая 413 038 603391 culture1_haskovo@abv.bg

отдел "Здравеопазване и социални дейности"

Емилия Стефанова началник отдел "Здравеопазване и социални дейности" пл.Общински 1, стая 425 038 603324 emilia@haskovo.bg
Красимира Христова специалист "Соц.дейности" пл.Общински 1, стая 415 038 603395
Кремена Кондова гл.експерт "Здравеопазване" пл.Общински 1, стая 415 038 603 445
Десислава Стоянова гл.експерт "Соц.дейности" пл.Общински 1, стая 414 038 603396
Теодора Иванова гл. експерт "Соц. дейности" пл.Общински 1 038 603446 t.ivanova@haskovo.bg

отдел "ГРАОН"

Дора Димитрова началник отдел ГРАОН пл.Общински 1, стая 212 038 603 400 graon_dd@haskovo.bg
Алейдин Али гл.специалист ГРАОН пл.Общински 1, стая 211 038 603 402 graon_aleydin@haskovo.bg
Нанка Кузева ст.експерт "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 213 038 603399 graon@haskovo.bg
Илияна Илчева гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 209 038 603402; 038 603481 ilijana.ilcheva@haskovo.bg
Даниела Жекова гл.специалист ГРАОН пл.Общински 1, ст.209 038 603402; 038 603481
Диляна Георгиева гл.специалист "Радостни ритуали" пл.Общински 1,стая 210 038 603397
Катя Тодорова гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 214 038 603397 graon22@haskovo.bg
Галя Колева гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 210 038 603401 graon14@haskovo.bg
Чавдар Оцетаров гл.специалист "Тъжни ритуали" пл.Общински 1, стая 210 038 603404 chavdar.otsetarov@haskovo.bg
Севинч Караджа-Бекир гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 211 038 603402 sevinch.karadzha-bekir@haskovo.bg
Златка Кузева гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 211 038 603402 zlatka.kuzeva@haskovo.bg
Петя Чилова гл.специалист ГРАОН пл.Общински 1, стая 210 038 603401
Иванка Христова гл.специалист "Гражданско състояние" пл.Общински 1, стая 213 038 603399 ivanka.hristova@haskovo.bg

Дирекция "Общинска данъчна дирекция"

Румен Тинчев директор дирекция ул. Александър Стамболийски 2 038 603460 dirodd@haskovo.bg

отдел "Отчитане на приходите и обслужване на данъкоплатци"

Димитър Иванов началник отдел "Отчитане на приходи и обслужване на данъкоплатци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603470 nkprihodi@haskovo.bg
Ана Николова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 478 ins-home6@haskovo.bg
Янко Божиков ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 467
Росица Чакърова-Кутелова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 478 ins-home7@haskovo.bg
Станка Тодорова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603471 ins-home1@haskovo.bg
Сийка Николова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 478 ins-home2@haskovo.bg
Надежда Попова ст.експерт "Патент" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 477
Саша Иванова ст.експерт "Патент" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 465 ins-patent@haskovo.bg
Атанас Марчев гл.инспектор, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 487 ins-mps@haskovo.bg
Апостол Мутафов гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 471 ins-home4@haskovo.bg
Мария Ангелова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603465 ins-home5@haskovo.bg
Димитрия Дахова ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 487
Димитринка Атанасова ст.специалист "Връчител" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 408
Тодорка Жекова деловодител архивар ул. Александър Стамболийски 2 038 603 464
Валентин Василев гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603477 ins-home3@haskovo.bg

отдел "Контрол и събиране на местни данъци и такси"

Олга Ванчева началник отдел "Контрол и събиране на местни данъци и такси" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 469 nk-public-enforcement@haskovo.bg
Даниела Иванова ст.спец-касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 466
Мария Димитрова ст.експерт пл.Общински 1 038 603 350 ksmdt@haskovo.bg
Татяна Севова ст.спец.-касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 351
Живко Попов публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 603 408 pup.izp2@haskovo.bg
Златка Генева ст.експерт ул. Александър Стамболийски 2 038 603 466 nkprihod@haskovo.bg
Стефка Колчева ст.спец.-касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 472
Ангелина Пенева ст.спец.-касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 472
Християна Грозева ст.специалист-счетоводител ул. Александър Стамболийски 2 038 603 464 schet-odd@haskovo.bg
Милена Тодорова гл.публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 603316 public-enforcement@haskovo.bg
Мариета Желева ст.публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 604 408 pub.izp4@haskovo.bg
Дора Моллова-Кьосева ст.експерт пл.Общински 1 038 603475
Янка Карагьозова ст.специалист пл.Общински 1 038 603351
Нела Канева ст.специалист пл.Общински 1 038 603474
Христина Костадинова ст.експерт пл.Общински 1 038 603350
Нина Георгиева ст.специалист-счетоводител ул. Александър Стамболийски 2 038 603 464 schet-odd@haskovo.bg
Таня Иванова ст.експерт пл.Общински 1 038 603472
Лидия Вакрилова ст.експерт пл.Общински 1 038 603351

Кметове на кметства

Бейнур Кадир Кмет с.Козлец 037424/220, 0885897714 kozlets@haskovo.bg
Веселин Хаджиев Кмет с.Корен 03729/2380, 0885897716 koren@haskovo.bg
Гого Младенов Кмет с.Горно Войводино 03719/2354, 0885897708 gorno_voyvodovo@haskovo.bg
Николай Колев Кмет с.Николово 03707/2220, 0885897732 nikolovo@haskovo.bg
Стойко Кехайов Кмет с.Манастир 03719/2214, 0885897731 manastir@haskovo.bg
Пеню Пенев Кмет с.Стойково 03713/2334, 0885897729 stoykovo@haskovo.bg
Стойчо Стоев Кмет с.Криво поле 03729/2220, 0885897717 krivo_pole@haskovo.bg
Михаил Михайлов Кмет с.Малево 03712/2220, 0885897718 malevo@haskovo.bg
Ангел Михайлов Кмет с.Мандра 03741/2220, 0885897719 mandra@haskovo.bg
Недялко Петков Кмет с.Маслиново 03719/2325, 0885897720 maslinovo@haskovo.bg
Деян Ванчев Кмет с.Узунджово 03710/2220, 0885897726 uzundzhovo@haskovo.bg
Хайрула Хайрула Кмет с.Текето 03700/2214, 0885897725 teketo@haskovo.bg
Венцислав Вълев Кмет с.Нова Надежда 03727/2220, 0885897721 nova_nadezhda@haskovo.bg
Красимир Бойчев Кмет с.Тракиец 03700/2220, 0885897724 trakiets@haskovo.bg
Славчо Райков Кмет с.Стамболийски 03725/2220, 0885897723 stamboliyski@haskovo.bg
Георги Георгиев Кмет с.Орлово 03708/2220, 0885897722 orlovo@haskovo.bg
Тодор Тодоров Кмет с.Динево 03713/2220, 0885897707 dinevo@haskovo.bg
Маргарита Атанасова Кмет с.Родопи 03704/2382, 0885897733 rodopi@haskovo.bg
Георги Георгиев Кмет с.Долно Войводино 03719/2220, 0885897734 dolno_voyvodovo@haskovo.bg
Нежби Халил Кмет с.Долно Големанци 037423/220, 0885897709 dolno_golemantsi@haskovo.bg
Руси Колев Кмет с.Елена 03701/2220, 0885897710 elena@haskovo.bg
Сезгин Рашид Кмет с.Зорница 037424/360, 0885897711 zornitsa@haskovo.bg
Евгений Трендафилов Кмет с.Клокотница 03726/2299, 0885897712 klokotnitsa@haskovo.bg
Иван Славилов Кмет с.Книжовник 03719/2220, 0885897713 knizhovnik@haskovo.bg
Надежда Добрева Кмет с.Александрово 03710/2620, 0885897700 aleksandrovo@haskovo.bg
Джанил Юсеин Кмет с.Гълъбец 03742/4280, 0885897706 galabets@haskovo.bg
Иляз Дурамаджъ Кмет с.Големанци 03742/3211, 0885897705 golemantsi@haskovo.bg
Иван Христов Кмет с.Гарваново 03749/2220, 0885897704 garvanovo@haskovo.bg
Атанас Атанасов Кмет с.Въгларово 03705/2220, 0885897703 vaglarovo@haskovo.bg
Илями Бефа Кмет с.Войводово 03718/2220, 0885897702 voyvodovo@haskovo.bg
Делчо Митев Кмет с.Брягово 03704/2220, 0885897701 bryagovo@haskovo.bg
Татяна Георгиева Кмет с.Подкрепа 037420/220, 0885897728 podkrepa@haskovo.bg
Юри Борисов Кмет с.Широка поляна 03707/2360, 0885897727 shiroka_polyana@haskovo.bg
Младен Марчев Кмет с.Конуш 03717/2220, 0885897715 konush@haskovo.bg

Кметски районни наместници

Боян Бойдев Кметски наместник с.Любеново 03713/2336, 0885897729 lyubenovo@haskovo.bg