Община хасково подписа споразумение за безвъзмездна финансова помощ с Европейската комисия

На 11.07.2017 година, Изпълнителната агенция за образование,аудио-визия и култура към Европейската комисия, подписа договор за отпускане набезвъзмезда финансова помощ на Община Хасково за изпълнение на проект Независимост и толерантност в Европа /InToEU/ по програма Европа за гражданите,Мярка 2.2 Мрежи от градове. Проектът ще се изпълнява в партньорство с Община Визеу /Португалия/, Община Карловац /Хърватска/ и Община Комотини /Гърция/ . С изпълнението...

Списък на кандидат-потребителите, оценени по проект "Осигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково" , оценени по точки и доход-31.07.2017 г.

Списък на кандидат-потребителите, оценени по проект Осигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково , оценени по точки и доход-31.07.2017 г. Одобрените бенефициенти на услугата са в резервен списък и при отпадане на потребител от основния списък, ще бъдат включени....

Текуща информация по проект

ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково На 26.04.2017 год. между Община Хасково и Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020, се подписа Административендоговор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година по...

Напълно ремонтирани детски градини и две училища посрещат деца в Хасково през септември

...

Недопуснати кандидати за ОЕПГ с ИРМ Димитровград по проект "Приеми ме 2015"

Списък на недопуснатите кандидати при провеждане на процедура за набиране и подбор на Областен екип по приемна грижа с ИРМ Димитровград, подкрепящи утвърдените приемни семейства на територията на община Хасково - в прикачения файл....

Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „помощник възпитател“ по проект „Шанс за нашите деца“

КЛАСИРАНЕна кандидатите за заемане на длъжността помощник възпитател в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училищепо проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - в прикачения файл....

Допуснати и недопуснати до интервю кандидати за заемане на длъжността „помощник възпитател“ по проект „Шанс за нашите деца“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността помощник възпитател в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училищепо проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - в прикачения файл....

ОБЯВЯВА подбор за набиране на специалисти в „Общностен център за подкрепа на деца и родители“, за длъжността „помощник възпитател“

Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие, ОБЯВЯВА подбор за набиране на специалисти в Общностен център за подкрепа на деца и родители, за длъжността помощник възпитател І. Длъжности свързани с...

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „медиатор“ по проект „Шанс за нашите деца“

КЛАСИРАНЕна кандидатите за заемане на длъжността медиатор в услугата Психологическа подкрепа и консултиранепо проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - в прикачения файл....

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „педагог“ по проект „Шанс за нашите деца“

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността педагог в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд-в прикачения файл....