Допуснати и недопуснати до интервю кандидати за заемане на длъжността „медиатор“ по проект "Шанс за нашите деца"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността медиатор в услугата Психологическа подкрепа и консултиране по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - в прикачения файл....

Допуснати и недопуснати до интервю кандидати за заемане на длъжността „педагог“ по проект "Шанс за нашите деца"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността педагог в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - в прикачения файл....

Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „логопед“ по проект "Шанс за нашите деца"

КЛАСИРАНЕна кандидатитеза заемане на длъжността логопед в услугата Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства - в прикачения файл...

Допуснати и недопуснати до интервю кандидати за заемане на длъжността „логопед“ по проект "Шанс за нашите деца"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността логопед в услугата Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства - в прикачения файл....

Община Хасково обявява подбор за набиране на специалисти по проект „Шанс за нашите деца“

Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие, ОБЯВЯВА подбор за набиране на специалисти по проект Шанс за нашите деца І. Длъжности свързани с предоставянето на услугите в Общностен център за...

Община Хасково обявява свободно работно место за длъжността „логопед“ по проект „Шанс за нашите деца“,

Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие ОБЯВЯВА свободно работно место за длъжността логопед I. Работни места и обхват на дейността 1. Логопед 1 бр. на 4 часа /по заместване...

Конкурс за социален работник по проект "Приеми ме 2015" (ОЕПГ Димитровград)

Oбщина Хасково в качеството си на община доставчик на социална услуга Приемна грижа и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект Приеми ме 2015 - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 Приеми ме 2015, и на основание чл...

Национална среща по проекта „Приеми ме 2015“ потвърди качеството на приемната грижа като основен приоритет

Втората национална информационна среща отчете развитието на проекта Приеми ме 2015 до момента и набеляза предстоящите задачи. Проектът се изпълнява от прекия бенефициент Агенция за социално подпомагане (АСП), вече в партньорство със 149 общини. Проектът стартира на 01.12.2015 г., а социалната услуга приемна грижа - от 01.01.2016 г., в партньорство с 82 общини от 28-те области на страната, а след 01.11...

Одобрени потребители по проект "Осигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково"

СПИСЪКА НА ОДОБРЕНИТЕ ЛИЦА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В УСЛУГАТА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА 02.05.17 Г. МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ....