Втора техническа среща по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/.

На 22 март 2018 г. в град Хасково се проведе втора техническа среща по проект Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион /SOCIAL FORCES/. Домакин на събитието бе Хасковската търговско-промишлена палата с председател г-н Янчо Янев . На нея присъстваха представители от: Агенцията за развитие на област Родопи (Гърция)- Водещ партньор . Община Хасково Камара в Ксанти ГНОСИ АНАПТИКС Камара в...

Съхраняване, защита, популизиране и развитие на културното наследство /CHIC/

На 24.10.2017 г. се сключи договор за БФП № В2.6с.10, с наименование на проекта: Съхраняване, защита, популизиране и развитие на културното наследство (Crossing the paths of History and Culture) /CHIC/, финансиран по Програма за териториално сътрудничество Интеррег V-A Гърция- България 2014-2020. Договорът е с продължителност 24 месеца, а общата стойност на проекта е 784152,36 евро. Общата цел на проекта е...

Изтича срока за подаване на документи за социален асистент по проект „ШАНС В ДОМА”

В качеството си на бенефициент по проекта и във връзка с изпълнение на проектните дейности, Община Хасково обявява процедура за подбор на 2 /два/ броя Социален асистент за нуждите на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги. Необходими документи за кандидатстване: Заявление за постъпване на работа по образец; Автобиография в...

Община Хасково от днес приема фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Общината по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020

Община Хасково от днес приема фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Общината по Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014-2020. Видовете проектни идеи които могат да бъдат подавани са по следните групи дейности : социална инфраструктура/ социални жилища, центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата/, културна инфраструктура и енергийна...

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „лекар-педиатър“ по проект „Шанс за нашите деца“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността лекар-педиатър в услугата Ранна интервенция на уврежданията и Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране Списък: в прикачения файл....

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „лекар-педиатър“ по проект „Шанс за нашите деца“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността лекар-педиатър в услугата Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията . Списък: в прикачения файл....

ОБЯВА относно подбор за длъжността „лекар-педиатър“ в „Общностен център за подкрепа на деца и родители“ по проект "Шанс за нашите деца"

Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие ОБЯВЯВА подбор за длъжността лекар-педиатър в Общностен център за подкрепа на деца и родители 1. Лекар-педиатър в услугата Ранна интервенция на уврежданията и...

Процедура за подбор на потребители

В качеството си на бенефициент по Проект ШАНС В ДОМА - BG 05M9OP001- 2.002-0275 , финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M90PO001-2.002 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ, Община Хасково отваря процедура за подбор на потребители към Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги в срок от...

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 2014-2020

На 01.03.2016 год. се сключи споразумение за реализация на Инвестиционната програма по процедура BG16RFOP001-1.040 Изпълнение Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 инвестиционни програми между МРРБ, УО на ОПРР, ГД ПРР и Община Хасково. Инвестиционната програма на град Хасково представлява средносрочен документ за реализацията на ИПГВР, разработен за финансовата рамка 2014-2020 г., за изпълнение на местните политики за устойчиво градско развитие. С...

Обява относно прием на документи по проект „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково” за периода октомври 2016 г. - април 2018 г

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция тип 3 Осигуряване на топъл обяд 2016-2019 BG05FMOP001-3.002 О Б Я В А Община Хасково уведомява всички заинтересовани граждани, че отваря процедурата за прием на документи по проектОсигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково за периода октомври 2016 г. - април 2018 г. Заявленията -...