Приет е предварителен проект за План за регулация на ж.р. "Кенана"

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Хасково съобщава, че с Решение по точка 17 от Протокол № 21/11.10.2016 г. на Общинския експертен съвет е приет Предварителен проект за подробен устройствен план план за регулация на ж.р. Кенана гр. Хасково. Настоящето обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 94/25.11.2016 г. Проектът се намира в...