Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР на квартал „Хисаря“ южно от  ул. "Чучулига“, ул. „Персенк“, ул. „Белоградчик“, гр. Хасково

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че e изработен Проект за подробен устройствен план план за регулация на квартал Хисаря южно от ул. Чучулига, ул. Персенк, ул. Белоградчик, гр. Хасково. Проекта обхваща територията на кв. Хисаря, за която не е приложен плана за регулация, а именно южно от ул. Енисей, западно от ул. Чучулига, ул. Амазонка...

Приети имена на улици в ж.р. "Куба", ж.р. "Изгрев", ж.р. "Орфей", ж.р. "Каменец", ж.р. "Република", м. "Кекличево стопанство", м. "Дерекьой топра"

Имена на улици в ж.р. Куба, ж.р. Изгрев, ж.р. Орфей, ж.р. Каменец, ж.р. Република, м. Кекличево стопанство, м. Дерекьой топра, приети с Решение №516 от 04.08.2017 г. на Общински съвет....

Приет е предварителен проект за План за регулация на ж.р. "Кенана"

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Хасково съобщава, че с Решение по точка 17 от Протокол № 21/11.10.2016 г. на Общинския експертен съвет е приет Предварителен проект за подробен устройствен план план за регулация на ж.р. Кенана гр. Хасково. Настоящето обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 94/25.11.2016 г. Проектът се намира в...