Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки в Община Хасково

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ХАСКОВО Раздел І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. (1) Настоящите правила се приемат на основание чл. 8 б от ЗОП и уреждат реда и условията за: а/ планиране на обществените поръчки от Община Хасково; б/ подготовката и организацията на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП); в/ подготовката и организацията на възлагане...

Вътрешните правила за поддържане на профил на купувача на Община Хасково

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА ХАСКОВО РАЗДЕЛ ПЪРВИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Настоящите вътрешни правила уреждат организацията и вътрешния ред на Община Хасково за поддържането на профил на купувача, включително за удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в него. Чл. 2. Вътрешните правила са изготвени на основание чл.22 г от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Раздел втори Видове...

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Хасково

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Настоящите правила за организация на административното обслужване в Община Хасково служат за регулиране взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия. Чл.2. Административното обслужване в Община Хасково се осъществява при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията, Административно процесуалния кодекс (АПК) и Наредбата за определяне и администриране на местните...

Вътрешни правила за разглеждане на предложения и сигнали, подадени до Община Хасково

РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. т.1 Тези Правила уреждат реда за разглеждане от Община Хасково на подадени предложения и сигнали от граждани и организации, сигнали за корупция, лошо администриране и за оказване на съдействие от администрацията. т.2. Правилата имат за цел да приведат организацията на работа в Община Хасково с предложенията и сигналите в съответствие на АПК. РАЗДЕЛ ІІ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И...