Пресконференция по проект „Пъстро Етно“

Днес, 16.03.2017 г., в Община Хасковосе проведе встъпителна пресконференция и работна срещапо проект Пъстро етнофинансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0246 по процедура Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014 2020г. С презентацията, изготвена за събитията, може да се запознаете от прикачения документ. ...

Пресконференция по проект „Пъстро Етно“

Община Хасково Ви кани на: ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект Пъстро Етно финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0246 по процедура Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014 2020 г. Очакваме Ви в конферентната зала на 2 етаж, гр. Хасково, площад Общински № 1 на 16 Март, 2017...

Община Хасково спечели проект по процедура "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" към МОН

До краят на месец Ноември, 2016 г. Община Хасково ще подпише договор за безвъзмездна помощ по проектът Цветно етно, който се от Министерството на образованиетопо процедура Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. Проектът ще сеосъществи от Община Хасково в партньорство с 10 етнически смесени училища от региона и 6...