Съобщение за издадена заповед за изменение на кадастралния план за имот пл. №38, кв. 8, с. Мандра, Община Хасково. Заинтересовано лице: Петя Маринова Стоименова

Община Хасково на основание чл. 37-55, ал.2 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Петя Маринова Стоименова - с последен известен административен адрес:гр. София, ж.к. Банишора, бл.16 А, вх.А, ап.48; че e издадена Заповед №1721/19.12.2016г. на Кмета на Община Хасково за изменение на кадастралния план за имот пл. №38, кв. 8, с. Мандра, Община Хасково. Заповедта и проектът...

Съобщение за одобрен проект за ПУП - изменение на ПЗ на УПИ X и УПИ XI, кв. 428 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Расим Осман Бекир, Любомир Иванов Митев, Златка Иванова Димитрова

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Расим Осман Бекир с последен известен административен адрес:мах. Бодровци № 16, с. Минзухар, общ.Черноочене; - Любомир Иванов Митев с последен известен административен адрес:ул. Ангел Кънчев № 24, гр. Хасково; - Златка Иванова Димитрова с последен известен административен адрес:ул. Ангел Кънчев № 24, гр. Хасково...

Съобщение за издадено разрешение за строеж  № 56/01.03.2017 г., за строеж „Търговски обект № 4“ /сграда за обществено обслужване с магазини, офиси и жилища/“, находящ се в ПИ 77195.710.61 по КК на гр.Хасково, УПИ ІХ, кв.642, ж.р.Орфей, гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено разрешение за строеж № 56/01.03.2017 г. на ЮРИЙ НИКОЛАЕВ АЛЕКСИЕВ, за строеж: Търговски обект № 4 /сграда за обществено обслужване с магазини, офиси и жилища/ находящ се в ПИ 77195.710...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор №77195.10.32 по КК на гр.Хасково, м.“Балакли“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№53 В-438-1/15.03.2017г. е издадена Заповед №352/27.03.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване и план-схема за комуникационно-транспортната мрежа за поземлен имот с идентификатор №77195.10.32 по КК на гр.Хасково, м.Балакли. С...

Съобщение за изработването на ПУП -ПР и ПЗ за ПИ №77195.730.224, ж.р.“Изгрев“, кв. 823 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Яни Желязков Янев, Дияна Желязкова Кандева, Георги Петров Кръстев, Петър Николов Гогов, Христо Николов Гогов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Яни Желязков Янев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Отец Паисий№18; - Дияна Желязкова Кандева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ж.к.Младост 1№35, вх.1, ет.5, ап.23; - Георги Петров Кръстев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул.Съединение№32, вх...

Съобщение за издадена заповед за допълване на  разрешение  за  строеж № 338/28.08.2008 г. на „МИСТЪР МЮЗИК” ЕООД

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадена заповед № 47/27.02.2017 г., за допълване на разрешение за строеж № 338/28.08.2008 г. на МИСТЪР МЮЗИК ЕООД, за строеж: Многофамилна жилищна сграда, с местонахождение: ПИ 77195.737.403 по КК...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на кабелна линия 20 kV от п/ст „Хасково“ до ТП“Тенис кортове"

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 53 Е-102-36/22.02.2017г. е издадена Заповед №332/20.03.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на кабелна линия 20 kV от п/ст Хасково до ТПТенис кортове. Проектът да се изработи в части: Подробен устройствен план специализирана план-схема за...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на кабелна линия 20 kV от п/ст „Хасково“ до ТП“Тенис кортове"

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 53 Е-102-37/22.02.2017г. е издадена Заповед №334/20.03.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на кабелна линия 20 kV от п/ст Хасково до ТПТенис кортове: Проектът да се изработи в части: Подробен устройствен план специализирана план-схема за...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на РУ 20/04 kV с кабелна линия СрН и НН за присъединяване на съществуващи потребители в западната част на с.Тракиец

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 53 Е-102-38/22.02.2017г. е издадена Заповед №333/20.03.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на РУ 20/04 kV с кабелна линия СрН и НН за присъединяване на съществуващи потребители в западната част на с.Тракиец: Проектът да...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ за поземлен имот № 77195.709.137, кв. 634 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мертунч Махмуд Мустафа, Сабри Хакир Рамадан

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мертунч Махмуд Мустафа с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Изток№6, вх.Б, ет.7, ап.41; - Сабри Хакир Рамадан с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к..Орфей№40, вх.Б, ет.8, ап.48; че е изработен проект за подробен устройствен план...