Съобщение за изработен проект за ПУП – изменение на ПР на УПИ VI, УПИ VII и УПИ VIII, кв. 471 по плана на гр. Хасково.Заинтересовани лица: Рюстем Сами Хрюстем, Анифе Сами Рюстем

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Рюстем Сами Хрюстем с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Здравец№ 3А, като собственик на поземлен имот №77195.719.70, кв. 471, гр. Хасково; - Анифе Сами Рюстем с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Здравец№ 3А, като собственик на поземлен имот №77195.719...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР на част от кв. 645, кв. 771, кв. 772 и кв. 780, гр. Хасково

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на част от кв. 645, кв. 771, кв. 772 и кв. 780, гр. Хасково. Изменението на плана за регулация на част от кв. 645, кв. 771, кв. 772 и кв. 780 се състои в промяна на...

Съобщение за издадена виза за проектиране в ПИ №77195.724.48. Заинтересовани лица: Иван Бойдев Панайотов, Веселина Иванова Костадинова, Митко Салев Сталев, Мехмедали Мехмед Бекир

До следните заинтересовани лица по чл. 131, ал. 1 от ЗУТ в поземлен имот №77195.724.48 по КК на гр. Хасково: ПЕРМЕНТИКЕООД, Мая Стефанова Пеева управител, гр. Хасково, ул. Сан Стефано №7, вх. А, ет. 2, ап. 10 М-Комерс ЕООД, Радослав Милев Милев- управител, гр. Хасково, ул. П.Р. Славейков №28, ет.4, ап.11 Енди ЕООД, Недялко Димов Димов- управител, гр. Димитровград, ул. Христо...

Съобщение за издадена виза за проектиране в ПИ №77195.724.48. Заинтересовани лица: Росица Димитрова Бечева, Александър Тодоров Вълев, Светлана Делчева Кастадинова, Дианка Сталева Христова

До следните заинтересовани лица по чл. 131, ал. 1 от ЗУТ в поземлен имот №77195.724.48 по КК на гр. Хасково: ПЕРМЕНТИКЕООД, Мая Стефанова Пеева управител, гр. Хасково, ул. Сан Стефано №7, вх. А, ет. 2, ап. 10 М-Комерс ЕООД, Радослав Милев Милев- управител, гр. Хасково, ул. П.Р. Славейков №28, ет.4, ап.11 Енди ЕООД, Недялко Димов Димов- управител, гр. Димитровград, ул. Христо...

Съобщение за издадена виза за проектиране в ПИ №77195.724.48. Заинтересовани лица: „ПЕРМЕНТИК“ЕООД, „М-Комерс“ ЕООД, „Енди“ ЕООД, Стела Янчева Янчева, Йорданка Недялкова Бандова, Цветанана Димитрова Камбурова, Запринка Грозданова Талева

До следните заинтересовани лица по чл. 131, ал. 1 от ЗУТ в поземлен имот №77195.724.48 по КК на гр. Хасково: ПЕРМЕНТИКЕООД, Мая Стефанова Пеева управител, гр. Хасково, ул. Сан Стефано №7, вх. А, ет. 2, ап. 10 М-Комерс ЕООД, Радослав Милев Милев- управител, гр. Хасково, ул. П.Р. Славейков №28, ет.4, ап.11 Енди ЕООД, Недялко Димов Димов- управител, гр. Димитровград, ул. Христо...

Съобщение за инициатива за разширяване на Централен гробищен парк (до пловдивско шосе)

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС(ПМС №59/2003г, ДВ бр.25/2003г.)Община Хасково уведомявагражданите на града, че е предприета инициатива за разширяване на Централен гробищен парк (до пловдивско шосе). За целта ще бъде изработен проект за ПУП за следните имоти: №№ 77195.102.8, 77195.102.9, 77195.102.10, 77195.102.11, 77195.102.12, 77195...

Съобщение за заповед на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за ПУП – изменение на ПР за УПИ II4, кв.1 по плана на с. Гарваново, Община Хасково. Заинтересовано лице: Панка Милинова Топузова

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Панка Милинова Топузова с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ул.Христо Смирненски№2, вх.Б, ет.8, ап.24, като собственик на УПИ I4, с. Гарваново, общ. Хасково; че със Заповед № 507/03.05.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПР и ПЗ за ПИ №77195.708.362, кв.916, ж.р.“Орфей“ по плана на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 E-1104-2/31.05.2017г. е издадена Заповед №769/14.06.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.708.362, кв.916, ж.р.Орфей по плана на гр.Хасково. С плана за...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПЗ за ПИ №77195.113.110, кв.1005, ж.р.“ Кенана“ по КК на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№94 С-4802-1/18.05.2017г. е издадена Заповед №763/13.06.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот с идентификатор №77195.113.110, кв.1005, ж.р. Кенана по КК на гр.Хасково. С плана за...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КП за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на водопровод за захранване на ПИ 77195.429.84 по КК на гр.Хасково“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№94A-250-1/03.05.2017г. е издадена Заповед №765/13.06.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на водопровод за захранване на ПИ 77195.429.84 по КК на гр.Хасково. Проектът да се изработи в части: Подробен устройствен план специализирана план-схема...