Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Уличен водопровод“, по улица от о.т. 100 до УПИ VIII, кв. 97 по плана на с. Узунджово, община Хасково, с дължина 125.40м

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 П-235-2/24.01.2018г. е издадена Заповед №198/15.02.2018г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Уличен водопровод, по улица от о.т. 100 доУПИ VIII, кв. 97 по плана на с. Узунджово, община Хасково, с дължина 125.40м. Проектът да...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на РУ 20/04 kV, №178, „Мизия“ в  ПИ 77195.721.227 по КК на гр. Хасково с кабелна линия средни и ниско напрежение“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53 Е-102-5/26.01.2018г. е издадена Заповед №197/15.02.2018г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на РУ 20/04 kV, №178, Мизия в ПИ 77195.721.227 по КК на гр. Хасково с кабелна линия средни и ниско напрежение. Проектът...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на РУ 20/04 kV, №89, „Хризантема“ в поземлен имот 77195.712.66 по КК на гр. Хасково с кабелна линия средни и ниско напрежение“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53 Е-102-6/26.01.2018г. е издадена Заповед №195/15.02.2018г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на РУ 20/04 kV, №89, Хризантема в поземлен имот 77195.712.66 по КК на гр. Хасково с кабелна линия средни и ниско напрежение...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на кабелна линия 20kV от п/ст „Хасково до ТП „Тенис кортове“, изменение по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53 Е-102-78/09.02.2018г. е издадена Заповед №196/15.02.2018г.- за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на кабелна линия 20kV от п/ст Хасково до ТП Тенис кортове, изменение по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ. Проектът да се изработи в...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Жилищна сграда“ в поземлен имот №77195.702.30, ж.р.“Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94 С-3746-1/05.02.2018г. е издадена Заповед №204/16.02.2018г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Жилищна сграда в поземлен имот №77195.702.30, ж.р.Кенана, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: Подробен устройствен план план за...

Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на  ПИ №777195.744.135 и ПИ №777195.744.136 по КК на гр. Хасково. Заинтересовано лице: Роза Раданова Иванова

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Роза Раданова Иванова с последен известен административен адрес: общ. Кърджали, с. Три могили №28, като собственик на поземлен имот №77195.744.139,гр. Хасково; че със Заповед №82/17.01.2018г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ №77195.516.15, м.“Циганска махала“, землище на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Йордан Маринов Христов, Милчо Йорданов Христов, Добринка Йорданова Георгиева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Йордан Маринов Христов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Неофит Бозвели№4, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.516.2, гр. Хасково; - Милчо Йорданов Христов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Неофит Бозвели№4, като...

Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ за ПИ № 77195.744.573, кв. 1201, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Тинтяна Росенова Шикова, Зафир Арсов Шиков, Смилко Росенов Шиков

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Тинтяна Росенова Шикова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Стара планина№16, вх.А, ет.4, ап.17, като собственик на поземлен имот №77195.744.383; - Зафир Арсов Шиков с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Пещера№54, ет.1, като съсобственик на...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ № 77195.721.77, кв. 418, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Тодор Тодоров Чаръкчиев, Данка Делчева Камова, Георги Александров Гъбов, Диляна Димитрова Христова, Георги Димитров Терзиев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Константин Димитров Черакчиев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Братя Миладинови№ 1, ет. 2, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.78.1.5, гр. Хасково; - Петя Георгиева Танева с последен известен административен адрес:гр. Хасково...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ № 77195.721.77, кв. 418 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица:Константин Димитров Черакчиев, Петя Георгиева Танева, Христо Костов Колев, Живко Илиев Жеков, Данаил Илиев Жеков

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Константин Димитров Черакчиев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Братя Миладинови№ 1, ет. 2, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.78.1.5, гр. Хасково; - Петя Георгиева Танева с последен известен административен адрес:гр. Хасково...