Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПЗ план – схема за електрозахранване, план – схема и парцеларен плaн за водоснабдяване на ПИ № 77195.113.461, м. „Карамутли“, землище на гр. Хасково. Заинтересовано лице: Еленка Славова Карачанова

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Еленка Славова Карачанова с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Св.Св.Кирил и Методий№110, ет. 8, ап. 30, като собственик на поземлен имот №77195.113.456, м. Карамутли, землище на гр. Хасково; че със Заповед № 310/08.03.2018г. на Кмета на Община Хасково...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.750.155, кв. 1203, ж.р. „Каменец“,  гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Д-536-2/09.03.2018г. е издадена Заповед №461/11.04.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.750.155, кв. 1203, ж.р. Каменец,гр. Хасково. С плана...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР за кв. 21 и ПЗ на УПИ ХV “за промишлени нужди“ и УПИ VII “за промишлени нужди“, кв. 21 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.94 Я-198-2/26.03.2018г. е издадена Заповед №458/10.04.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за улична регулация за кв. 21 и план за застрояване на УПИ ХV за промишлени нужди и УПИ VII...

Съобщение за издадена виза за проектиране на обект: „Навес към кафе-клуб“ в УПИ IХ, кв.884 по плана на гр. Хасково, ПИ №77195.429.133 по КК на гр. Хасков. Заинтересовано лице: Снежана Асенова Михайлова

На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Община Хасково съобщава, че по вх. №94А-3136-2/23.02.2018г. е издадена виза на Главен архитект на община Хасково за проектиране на обект: Навес към кафе-клуб в УПИ IХ, кв.884 по плана на гр. Хасково, представляващ имот №77195.429.133 по КК на гр. Хасково Визата може да бъде разгледана в кабинет №33, ет.3, сградата на Дирекция...

Съобщение за издадено разрешение за строеж   № 37/06.03.2018 г. за строеж: „Пристройка и надстройка на жилищна сграда“ находяща се в ПИ 77195.714.84, УПИ ХІХ, кв.250 по КК на гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, чее издадено разрешение за строеж № 37/06.03.2018 г. на СЕВГИН БЕЙСИМ АХМЕД, за строеж: Пристройка и надстройка на жилищна сграда находяща се в ПИ 77195.714.84 по КК на гр.Хасково, УПИ ХІХ, кв...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването ПУП – ПР и ПЗ за ПИ № 77195.705.86, кв.1303, ж.р. „Куба“  гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 К-1572-1/16.03.2018г. е издадена Заповед №455/10.04.2018г. - план за регулация и застрояване за поземлен имот № 77195.705.86, кв.1303, ж.р. Куба гр. Хасково. С плана за застрояване за поземлен имот № 77195.705.86, кв.1303, ж.р. Куба...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП – ПР и ПЗ за ПИ № 77195.706.211, кв.1327, ж.р. „Куба“,  гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 T-2470-2/13.03.2018г. е издадена Заповед №452/10.04.2018г. - план за регулация и застрояване за поземлен имот № 77195.706.211, кв.1327, ж.р. Куба, гр. Хасково С плана за застрояване за поземлен имот № 77195.706.211, кв.1327 да се предвиди...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР за УПИ Х, кв. 456 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Н-2070-1/26.02.2018г. е издадена Заповед №453/10.04.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация за УПИ Х, кв. 456 по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за регулация на...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ УПИ III, УПИ IV и УПИ V, кв. 718 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 С-2532-1/26.03.2018г. е издадена Заповед №433/04.04.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ IV, кв 718 по плана на гр. Хасково и план за застрояване на УПИ III...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ УПИ II, УПИ V и УПИ VII, кв. 2 по плана на ИИЗ на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 К-38-2#2/17.01.2018г. е издадена Заповед №432/04.04.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ II и УПИ VII, кв. 2 по плана на ИИЗ на гр. Хасково и план...