Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на водопровод за захранване на ПИ 77195.707.27 по КК на гр.Хасково“.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№53 Б-27-2/10.04.2017г. е издадена Заповед №576/17.05.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на водопровод за захранване на ПИ 77195.707.27 по КК на гр.Хасково. Проектът да се изработи в части: Подробен устройствен план специализирана...

Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на УПИ III, кв.418 по плана на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 М-367-2/11.04.2017г. е издадена Заповед №572/16.05.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ III, кв.418 по плана на гр.Хасково. С изменението на плана за регулация УПИ III, кв...

Съобщение за изработването на ПУП - ПЗ за поземлен имот №026027, м.“Сая Алта“,  землище на с. Въгларово. Заинтересовани лица: Димитрия Петрова Петрова, Славка Илиева Бонева, Славка Илиева Бонева

Община Хасково на основание чл. 150, ал.3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Рамис Рамадан Мустафа - с последен известен административен адрес: общ. Минерални бани, с. Сърница; - Христон Димов Христонов - с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. Гургулят№6; - Васил Тодоров Кехайов - с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ул. Йорданка Николова№1, ет.2, ап...

Съобщение за изработването на ПУП - ПЗ за поземлен имот №026027, м.“Сая Алта“,  землище на с. Въгларово. Заинтеросовани лица: Рамис Рамадан Мустафа, Христон Димов Христонов, Васил Тодоров Кехайов, Малина Василева Атанасова

Община Хасково на основание чл. 150, ал.3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Рамис Рамадан Мустафа - с последен известен административен адрес: общ. Минерални бани, с. Сърница; - Христон Димов Христонов - с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. Гургулят№6; - Васил Тодоров Кехайов - с последен известен административен адрес:гр. Димитровград, ул. Йорданка Николова№1, ет.2, ап.8...

Съобщение за издадена за разрешаване изработване на ПУП - ПР и ПЗ а поземлен имот с идентификатор №77195.743.174 по КК на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 94 В-2817-2/13.04.2017г. е издадена Заповед №505/03.05.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.743.174 по КК на гр.Хасково и изменение на...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в поземлен имот №77195.705.459, кв.1337, ж.р.“Куба“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 94 М-4539-1/03.04.2017г. е издадена Заповед №508/03.05.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект Еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот №77195.705.459, кв.1337, ж.р.Куба, гр.Хасково. Проектът да се...

Съобщение за изработването на ПУП - ПР и ПЗ на поземлен имот с идентификатор №77195.730.375, кв. 829, ж.р.“Изгрев“ по плана на гр. Хасково. Заинтересовано лице: Златка Делчева Георгиева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Златка Делчева Георгиева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул.Васил Левски№27, ет.4, ап.18; че е изработен проект за подробен устройствен план план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.730.375, кв. 829, ж.р.Изгрев...

Съобщение за изменение на кадасталния план за имот пл.№287, кв.59, с. Тракиец, общ. Хасково

Община Хасково на основание чл. 61, ал.3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - собственик на УПИ III278 - с неизвестен административен адрес; че със Заповед № 428/10.04.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на кадастрален план за имот пл.№287, кв.59, с. Тракиец, общ. Хасково. Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. Михаил...

Съобщение за изработен проект за ПУП – план регулация и застрояване на кв. 349, кв. 354 и кв. 360, гр. Хасково

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че e изработен Проект за изменение на подробен устройствен план план регулация и застрояване на кв. 349, кв. 354 и кв. 360, гр. Хасково. Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 35/02.05.2017 г. Проектът се намира в Дирекция Устройство на територията на ул. Михаил Минчев № 3...

Съобщение за одобраване на задание за изработване на ПУП - ПЗ за поземлен имот №77195.27.28, урегулиран като УПИ I, кв.856 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинa Хасково съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 94 С-2216-1/20.01.2017г. е издаденo Решение №394/24.02.2017г. на Общински съвет Хасково - за одобряване на задание за изработване на Подобрен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №77195.27.28, урегулиран като УПИ I, кв...