ПРОЕКТ „ШАНС В ДОМА”

ПРОЕКТ ШАНС В ДОМА Проектът се изпълнява от Община Хасково, в качеството и на конкретен бенефициент, проекта е финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M90PО001-2.002 Независим живот. Период на изпълнение на проекта: 10.06.2016 г. - 10.04.2018 г. В основата на Проекта е създаване на нов Център за...

ПРОЕКТ „ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА”

ПРОЕКТ ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА Проектът се изпълнява от Община Хасково, в качеството и на конкретен бенефициент, проекта е финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие. Период на изпълнение на проекта: 30.06.2016 г. - 31.08.2018 г. Главна цел: Превенция на социалното...

Коледен благотворителен базар на социалните услуги в Хасково

Коледен благотворителен базар на социалните услуги работи от днес на Коледния базар в Хасково. Той е настанен в къщичка №12. В къщичката се предлагат картички, сувенири и други коледни артикули изработени от хората от социалните звена в града. В базара участие вземат Дневен център за деца и младежи с увреждания Марина, ЦНСТ, Дом за стари хора, Дом за възрастни хора със сетивни увреждания, Център за...