Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 2 /два/ броя гаражи с №№ 3 и 4, всеки със ЗП 21 кв.м. в източната част на Поземлен имот с идентификатор 77195.709.190 по КК на гр.Хасково /ж.к. „Орфей“/. /17.08.2017г.

З А П О В Е Д № Т-265 гр. Хасково 01.08.2017г. На основание чл.60, ал.1; чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 358/27.01.2017г. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на: УПИ XVII в кв.66 по плана на с.Гарваново, Община Хасково, с площ 7540 кв.м., ведно с построените в имота сгради - 322 кв.м., 21 кв.м., 682 кв.м. и 470 кв.м. / 01.08.2017г.

З А П О В Е Д № Т-264 гр. Хасково 01.08.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №471/30.06.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на Търговски обект със ЗП 20 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 77195.717.16 по КК на гр.Хасково /ж.к. „Бадема“/ 17.08.2017г.

З А П О В Е Д № Т-263 гр. Хасково 01.08.2017г. На основание чл.60, ал.1; чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 469/30.06.2017г. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на...

Осигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор № 77195.702.461

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.23 от ЗОС УВЕДОМЯВАМ 1.Собствениците на имоти с идентификатори №№77195.702.428; 77195.702.432; 77195.702.461 по КК на гр.Хасково за предстоящото отчуждаване на част от имотите им за осигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор № 77195.702.461 по действащата кадастрална карта на гр.Хасково, Община Хасково...

Съобщение за издадена Заповед №1025/26.07.2017г. за отчуждаване и изплащане на обезщетение

З А П О В Е Д № 1025 гр. Хасково 26.07.2017г. На основание чл.21, ал.1 и чл.25 ал.2 от ЗОС, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Решение №451/26.05.2017год. на Общински съвет Хасково за обект Път IV-80072 Стойково-Любеново, Вариант и мост км 0+000 до 0+581 землище с.Любеново, Община Хасково ОТЧУЖДАВАМ Масив, парцел НТП Площ на имота...

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горските територии на община Хасково - 17.07.2017

Открит конкурс за възлагане изпълнението на дейности: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по БДС, добита от горски територии, общинска собственост в района на ОП Общинско лесничейство Хасково, ЛФ 2017 година, товарене, транспортиране до адрес и разтоварване в Обект № 1704....

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години или до продажбата на някой от имотите – земеделски земи – ниви в землището на гр.Хасково и с.Текето / 11.07.2017г.

З А П О В Е Д № Т-259 гр. Хасково 23.06.2017 г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с...

Път IV-80072“ Стойково-Любеново

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.21, ал.1 и чл.25, ал.1 от ЗОС УВЕДОМЯВАМ 1.Всички собственици на имоти намиращи се в землището на с.Любеново, Община Хасково, Област Хасково за предстоящото отчуждаване на имотите им за общински нужди за изграждане на обект Път IV-80072 Стойково-Любеново, Вариант и мост км 0+000 до 0+581 землище с.Любеново, Община...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 години на земеделски земи - пасища, пасища-мери, пасища с храсти и ливади / 14.06.2017г.

З А П О В Е Д № Т - 148 гр. Хасково 30.05.2017 г. На основание чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 3, чл. 79 и чл. 80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково. О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем...

Съобщение за водните нива на язовирите

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с метеорологичната прогноза за продължаващ период с валежи и изпълнение задълженията на собствениците на язовирни стени и съоръженията към тях по смисъла на чл. 141, ал.1, т.5 от ЗВ и на основание чл. 190а, ал.1, т.3 от ЗВ: 1. Да се регулират и поддържат водните нива в язовирите до степен гарантираща безопасната им експлоатация и недопускане на аварийни ситуации...