Община Хасково започва прием на документи за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ

На основание чл.37 и, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от 1 февруари 2018 г. до 10 март 2018 г., Община Хасково започва прием на документи за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище. Приложен списък с имоти като прикачен файл. За информация: Тел: 038/603383; 038/603381 Адрес:пл.Общински 1...

Изграждане на обект „Доизграждане на канализационната мрежа в кв.Болярово гр.Хасково“

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.23 от ЗОС УВЕДОМЯВАМ 1.Собствениците на имот с идентификатор №№77195.542.12; по КК на гр.Хасково за предстоящото отчуждаване на част от имота им за изграждане на обект Доизграждане на канализационната мрежа в кв.Болярово гр.Хасково, Община Хасково, съгласно Решение №561/27.10.2017г. на Общински съвет -Хасково, подробно описан по вид...

Изземване на търговски обект №1 находящ се в гр.Хасково ул.“Сан Стефано“ от „Артисти груп“ ЕООД

ЗАПОВЕД №1627 гр.Хасково 08.11.2017 година На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.65, ал.1 от ЗОС ИЗЗЕМВАМ: От Артисти груп ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр.Хасково, ул.Сан Стефано №1, представлявано от Йълмаз Алтан, ЕИК 201870732, недвижим имот, общинска собственост, представляващ Търговски обект №1 с площ 28,00 кв.м. и прилежащ открит терен...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, за срок от 5 / пет / години: Банкомат в сграда на Община Хасково откъм ул.“Сан Стефано“ / 23.01.2018г.

З А П О В Е Д № Т-300 гр.Хасково 28.12.2017 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 556/27.10.2017 г.на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот: Помещение №1 от автобусна спирка с.Конуш /11.12.2017г.

З А П О В Е Д № Т-296 гр.Хасково 22.11.2017 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №556/27.10.2017 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот: Помещение №2 от автобусна спирка с.Конуш / 11.12.2017г.

З А П О В Е Д № Т-295 гр.Хасково 22.11.2017 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №556/27.10.2017 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот: Помещения, находящи се на първи етаж от сграда кметство с.Тракиец / 11.12.2017г.

З А П О В Е Д № Т-294 гр.Хасково 22.11.2017 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 475/30.06.2017 г.на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот...