Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години или до продажбата на някой от имотите – земеделски земи – ниви в землището на гр.Хасково и с.Текето / 11.07.2017г.

З А П О В Е Д № Т-259 гр. Хасково 23.06.2017 г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с...

Път IV-80072“ Стойково-Любеново

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.21, ал.1 и чл.25, ал.1 от ЗОС УВЕДОМЯВАМ 1.Всички собственици на имоти намиращи се в землището на с.Любеново, Община Хасково, Област Хасково за предстоящото отчуждаване на имотите им за общински нужди за изграждане на обект Път IV-80072 Стойково-Любеново, Вариант и мост км 0+000 до 0+581 землище с.Любеново, Община...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 години на земеделски земи - пасища, пасища-мери, пасища с храсти и ливади / 14.06.2017г.

З А П О В Е Д № Т - 148 гр. Хасково 30.05.2017 г. На основание чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 3, чл. 79 и чл. 80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково. О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем...

Съобщение за водните нива на язовирите

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с метеорологичната прогноза за продължаващ период с валежи и изпълнение задълженията на собствениците на язовирни стени и съоръженията към тях по смисъла на чл. 141, ал.1, т.5 от ЗВ и на основание чл. 190а, ал.1, т.3 от ЗВ: 1. Да се регулират и поддържат водните нива в язовирите до степен гарантираща безопасната им експлоатация и недопускане на аварийни ситуации...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 77195.707.99 по КК на гр.Хасково, /ул.“Пловдивска“ СИЗ /, с площ 1 493,00 кв.м. / 13.06.2017г.

З А П О В Е Д № Т- 71 гр. Хасково 25.05.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 77195.708.586 по КК на гр.Хасково /ж.р.“Орфей“/ 13.06.2017г.

З А П О В Е Д № Т-70 гр. Хасково 25.05.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 77195.743.340 по КК на гр.Хасково /ж.р.“Каменец“/ 13.06.2017г.

З А П О В Е Д № Т-69 гр. Хасково 25.05.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.711.186.1.1, с площ 70,00кв.м. / 13.06.2017г.

З А П О В Е Д № Т-72 гр. Хасково 25.05.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 2 /два/ броя гаражи с №№ 3 и 4, всеки със ЗП 21 кв.м. в източната част на Поземлен имот с идентификатор 77195.709.190 по КК на гр.Хасково /ж.к. „Орфей“/. / 13.06.2017г.

З А П О В Е Д № T-68 гр. Хасково 25.05.2017г. На основание чл.60, ал.1; чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 358/27.01.2017г. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на...

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 4 /четири/ броя търговски обекта с №№ 1, 2, 3 и 4 в ПИ с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр. Хасково /бул. „Васил Левски“/. / 13.06.2017г.

З А П О В Е Д № T-67 гр. Хасково 25.05.2017г. На основание чл.60, ал.1; чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 418/28.04.2017г. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на...