Прекратяване на наемно правоотношение с „Артисти груп“ ЕООД

ЗАПОВЕД №1228 Хасково 05.09.2017 година Съгласно договор за наем с рег. Индекс №ОС-144/11-04-2012 год. и последващ анекс с гег. Индекс №ОС-583/01.12.2014 год. между Община Хасково и Артисти групЕООД, със седалеще и адрес на управление гр.Хасково, ул.Сан Стефано №1, представлявано от Йълмаз Алтан, е предоставен за ползване под наем недвижим имот, общинска собственост, представляващ Търговски обект №1 с площ 28,00...

Съобщение за издадена Заповед №1310/21.09.2017г. за отчуждаване и изплащане на обезщетение

З А П О В Е Д №1310 гр. Хасково 21.09.2017г. На основание чл.21, ал.1 и чл.25 ал.2 от ЗОС, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Решение №474/30.06.2017год. на Общински съвет Хасково за осигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор № 77195.702.461 по действащата кадастрална карта на гр.Хасково, Община Хасково. ОТЧУЖДАВАМ Поземлен имот...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства-частна общинска собственост / 10.10.2017г.

З А П О В Е Д № Т-277 гр. Хасково 21.09.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.72, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №500/04.08.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните моторни превозни...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот- Обществена къпалня кв.“Република“, за срок от 5 /пет/ години / 10.10.2017г.

З А П О В Е Д № Т-276 гр.Хасково 21.09.2017 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №475/30.06.2017 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: УПИ V в кв.19 по плана на с.Големанци, Община Хасково, с площ 1 000,00 кв.м. / 10.10.2017г.

З А П О В Е Д № Т- 275 гр. Хасково 20.09.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №501/04.08.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: УПИ VI в кв.46 по плана на с.Войводово, Община Хасково, с площ 565,00 кв.м. / 10.10.2017г.

З А П О В Е Д № Т-274 гр. Хасково 20.09.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №501/04.08.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 77195.707.99 по КК на гр.Хасково, /ул.“Пловдивска“ СИЗ /, с площ 1 493,00 кв.м. / 10.10.2017г

З А П О В Е Д № Т- 273 гр. Хасково 20.09.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години / 20.09.2017г.

З А П О В Е Д № Т-271 гр.Хасково 04.09.2017 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №497 /04.08.2017 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години или до продажба на имот – земеделска земя, НТП - нива с площ 313,064 дка / 20.09.2017г.

З А П О В Е Д № Т - 270 гр. Хасково 04.09.2017 г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 496/04.08.2017год. на Общински...