„ФИОРЕ ЕР ЕНД ДЖИ” ЕООД

Проектира се Цех за производство на млечни продукти, инвестиционното предложение е ново. В цеха ще се произвежда предимно сирене и други продукти от мляко. Сградата ще бъде едноетажна, метална със сандвич панели. Констукцията, ще бъде с метални колони и ригели. Покрива ще бъде решен като двускатен с покривни сандвич напели. Основните процеси ще бъдат производство на сирене и млечни продукти. Няма да има други дейности...

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Инвестиционното предложение не е за ново инвестиционно предложение. Инвестиционното предложение е за изменение на инвестиционно предложение за изграждане на Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст) Марица Изток /Република България/ - п/ст Неа Санта /Република Гърция/ по вариант 1 на трасе, одобрено с решение по ОВОС с № 1-1/2017 г. на министъра на околната среда и водите. Изменението не попада в самостоятелни позиции на Приложения № 1...

Дублиране на 4 бр. кладенци в м. "Терс дере" на ПС "Северна зона", гр. Хасково

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Дублиране на 4 бр. кладенци /№2,4,6 и 8/ от съществуващите 8 бр., находящи сев м. Терс дере на ПС Северна зона, гр. Хасково....