"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Инвестиционното предложение не е за ново инвестиционно предложение. Инвестиционното предложение е за изменение на инвестиционно предложение за изграждане на Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст) Марица Изток /Република България/ - п/ст Неа Санта /Република Гърция/ по вариант 1 на трасе, одобрено с решение по ОВОС с № 1-1/2017 г. на министъра на околната среда и водите. Изменението не попада в самостоятелни позиции на Приложения № 1...

Дублиране на 4 бр. кладенци в м. "Терс дере" на ПС "Северна зона", гр. Хасково

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Дублиране на 4 бр. кладенци /№2,4,6 и 8/ от съществуващите 8 бр., находящи сев м. Терс дере на ПС Северна зона, гр. Хасково....

„ТЕНИС КЛУБ ХАСКОВО 2015”

Предвижда се изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с ИД 77195. 723. 3 по кадастралната карта на гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково. Тръбният кладенец ще обслужва нуждите от вода за оросяване на тенис кортове намиращи се в имот с ИД 77195.714.165 по кадастралната карта на гр.Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково....