Дублиране на 4 бр. кладенци в м. "Терс дере" на ПС "Северна зона", гр. Хасково

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Дублиране на 4 бр. кладенци /№2,4,6 и 8/ от съществуващите 8 бр., находящи сев м. Терс дере на ПС Северна зона, гр. Хасково....

„ТЕНИС КЛУБ ХАСКОВО 2015”

Предвижда се изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с ИД 77195. 723. 3 по кадастралната карта на гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково. Тръбният кладенец ще обслужва нуждите от вода за оросяване на тенис кортове намиращи се в имот с ИД 77195.714.165 по кадастралната карта на гр.Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково....

„Тимекс трейд“ ООД

Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за физико-химично и биологично пречистване на отпадъчните води от Цех за обработка на естествени обвивки-черва в с.Книжовник, общ.Хасково. Виж прикачения файл....

ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЕСО ЕАД , СЪГЛАСНО ЧЛ. 17, АЛ. 5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИП ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЛ 400 KV ОТ П/СТ „МАРИЦА ИЗТОК“ ДО П/СТ „НЕА САНТА“

Във връзка с проведените обществени обсъждания на ДОВОС за инвестиционно предложение за изграждането на ВЛ 400 kV от п/ст Марица изток до п/ст Неа Санта с Възложител ЕСО ЕАД, на: 08.02.2017 г., от 13,30 часа, в сградата на Община Кирково, на адрес: 6884 Кирково, ул. Дружба № 1. 08.02.2017 г., от 16,00 часа, в сградата на Община Момчилград, на адрес:...