ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЕСО ЕАД , СЪГЛАСНО ЧЛ. 17, АЛ. 5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИП ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЛ 400 KV ОТ П/СТ „МАРИЦА ИЗТОК“ ДО П/СТ „НЕА САНТА“

Във връзка с проведените обществени обсъждания на ДОВОС за инвестиционно предложение за изграждането на ВЛ 400 kV от п/ст Марица изток до п/ст Неа Санта с Възложител ЕСО ЕАД, на: 08.02.2017 г., от 13,30 часа, в сградата на Община Кирково, на адрес: 6884 Кирково, ул. Дружба № 1. 08.02.2017 г., от 16,00 часа, в сградата на Община Момчилград, на адрес:...

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, град София

Обява за обществено обсъждане Община Хасково, Уведомява населението, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение Въздушна линия 400 кV (п/ст) Марица Изток /Република България/ - п/ст Неа Санта /Република Гърция/, с възложител Електроенергиен системен оператор ЕАД, град София. Срещата ще се проведе на 09.02.2017 г., от 15.00 часа в Заседателна зала...

"РОС" ЕООД

Модернизиране на съществуваща срада за отглеждане на кокошки носачки като се инвестира в специализирано технологично оборудване (уголемени клетки) за отглеждане на 27300 бр. кокошки носачки....