Заповед № 1536/ 24.10. 2017 г. (сметосъбиране)

З А П О В Е Д № 1536 гр. Хасково 24.10. 2017 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 62 и 63 ал.2 от ЗМДТ ОПРЕДЕЛЯМ: 1. Следните услуги, които ще се извършват на територията на Община Хасково през 2018 година: Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци; Третиране и обезвреждане на битови отпадъци в Регионален център...

Заповед №1469/28.10.2016 г. (сметосъбиране) и Заповед №1426/24.10.2016 г. (снегопочистване)

Заповед №1469/28.10.2016 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 62 и 63 ал. 2 от ЗМДТ Заповед №1426/24.10.2016 г. Във връзка с чл.32, ал.1 т.4 от Наредба за поддържае и опазване на общесвтения ред, чистотата и общественото имуществона територията на община Хасково. ...