СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ  КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ШОФЬОР" В ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - ХАСКОВО

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ШОФЬОР В ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - ХАСКОВО СПОРЕД ПОСТИГНАТИЯ БРОЙ ТОЧКИ НА ИНТЕРВЮТО (11 ВЪПРОСА С МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ - 99) ...

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: „Секретар на община в Община Хасково“

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание Заповед №1548/25.10.2017г. на Кмета на Община Хасково, чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността: Секретар на община в Община Хасково І. Минимални и...

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: “Старши юрисконсулт” в Община Хасково“

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание Заповед №1547/25.10.2017г. на Кмета на Община Хасково, чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността: Старши юрисконсулт в отдел Правно-нормативно обслужване, Дирекция Администрация и...

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: „Директор Дирекция “Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост” в Община Хасково“

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание Заповед № 1549/25.10.2017г. на Кмета на Община Хасково, чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността: Директор Дирекция Икономика и стопански дейности, управление на...

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: „Директор Дирекция “Администрация и правно-нормативно обслужване” в Община Хасково“

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание Заповед № 1550/25.10.2017г. на Кмета на Община Хасково, чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността: Директор Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване в Дирекция...

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: „Началник отдел “Контрол и събиране на местни данъци и такси” в Община Хасково“

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание Заповед №1551/25.10.2017г. на Кмета на Община Хасково, чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността: Началник отдел Контрол и събиране на местни данъци и...

Списък на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността „шофьор” в Домашен социален патронаж – Хасково

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за заемане на длъжността шофьор в Домашен социален патронаж Хасково Въз основа на Протокол от 23.10.2017 г. на комисия, назначена със Заповед № 102/20.10.2017 г. на Управителя на Домашен социален патронаж Хасково за провеждане на подбор на кандидати за свободно работно място на длъжност шофьор в ДСП Хасково и...

Допуснати кандидати при провеждане на процедура за набиране и подбор на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ)

СПИСЪКна допуснатите кандидатипри провеждане на процедура за набиране и подбор на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ)подкрепящ утвърдените приемни семейства на територията на Област Хасково - в прикачения файл. Интервю и практически изпит ще се проведе на 20.10.2017 от 10:00 ч. в стая 315 в Община Хасково. ...

Конкурс за социален работник по проект "Приеми ме 2015" (ОЕПГ с ИРМ Димитровград)

Конкурс за социален работник по проект Приеми ме 2015 (ОЕПГ с ИРМ Димитровград) Oбщина Хасково в качеството си на община доставчик на социална услуга Приемна грижа и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект Приеми ме 2015 - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура за директно предоставяне...

ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО - главен експерт „Детски градини“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността: -главен експерт Детски градини в отдел Образование,култура,мл.дейности и спорт, Дирекция Хуманитарни дейности и обслужване на населението Длъжността се заема по трудово правоотношение за неопределено време по чл.67, ал.1 ,т.1 от КТ, с клауза за 6 месеца изпитателен срок ; Месторабота: Община Хасково Минимални изисквания за заемане на длъжностите За длъжността главен...