Списък на допуснати и недопуснати кандидати до тест за длъжността: „Началник отдел “Архитектура, градоустройство и кадастър”

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до тестза длъжността:Началник отдел Архитектура, градоустройство и кадастърДирекция Архитектура, градоустройство,строителство и инвестиции...

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция за длъжността: „Директор Дирекция “Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции” в Община Хасково“

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция за длъжността: Директор Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции в Община Хасково...

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: „Директор Дирекция “Администрация и правно-нормативно обслужване” в Община Хасково“

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание Заповед №1825/13.12.2017г. на Кмета на Община Хасково, чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността: Директор Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване в Дирекция Администрация...

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: „Директор Дирекция “Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост” в Община Хасково“

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание Заповед №1826/13.12.2017г. на Кмета на Община Хасково, чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността: Директор Дирекция Икономика и стопански дейности, управление на общинската...

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: „Секретар на община в Община Хасково“

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание Заповед №1827/13.12.2017г. на Кмета на Община Хасково, чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността: Секретар на община в Община Хасково І. Минимални и...

Заповед за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността: Директор на дирекция „Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост“

Заповед за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността: Директор на дирекция Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост...

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция за длъжността: Директор на дирекция „Администрация и правно-нормативно обслужване“

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция за длъжността: Директор на дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване ...