Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция “Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост” в Община Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Директор на Дирекция Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост в Дирекция Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост в Община Хасково...

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция “Администрация и правно-нормативно обслужване” в Община Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Директор на Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване в Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: магистър...

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция “Финансово-счетоводни дейности и бюджет” в Община Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Директор на Дирекция Финансово-счетоводни дейности и бюджет в Дирекция Финансово-счетоводни дейности и бюджет в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: магистър...

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция „Европейски и национални програми и проекти, екология“ в Община Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е За провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС За държавен служител за заемане на длъжността Директор на Дирекция Европейски и национални програми и проекти, екология в Община Хасково. Изисквана минимална степен на завършено образование: висше-магистър Професионална област, по която...

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Секретар на община в Община Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността Секретар на община в Община Хасково. 1. Изисквана минимална степен за завършено образование: магистър 2. Професионална област, по която е придобито образованието: няма изискване...

Допуснати и недопуснати до интервю кандидати за заемане на длъжността "главен експерт и старши експерт обществени поръчки"

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността главен експерт и старши експерт обществени поръчки в сектор Обществени поръчки може да окриете в прикачените документи отдолу....

Конкурс за “Директор” на Общински детски градини на територията на община Хасково

На основание чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал.5 и ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ и Заповед № 890 от 06.07.2017 г., на Кмета на Община Хасково ОБЯВЯВА КОНКУРС За Директор на Общински детски градини на територията на община Хасково, както следва: 1. Детска градина № 21 Вихрогонче- община Хасково; 2. Детска градина...

Община Хасково обявява подбор за свободни работни места

Община Хасково обявява подбор за свободни работни места за следните длъжности: - главен експерт обществени поръчки към сектор Обществени поръчки - старши експерт обществени поръчки към сектор Обществени поръчки Месторабота: Община Хасково. Пълният текст на обявата и заявлението за кандидастванеможе да изтеглите от прикаченитефайлове....

Недопуснати кандидати за ОЕПГ с ИРМ Димитровград по проект "Приеми ме 2015"

Списък на недопуснатите кандидати при провеждане на процедура за набиране и подбор на Областен екип по приемна грижа с ИРМ Димитровград, подкрепящи утвърдените приемни семейства на територията на община Хасково - в прикачения файл....

Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „помощник възпитател“ по проект „Шанс за нашите деца“

КЛАСИРАНЕна кандидатите за заемане на длъжността помощник възпитател в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училищепо проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - в прикачения файл....