Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: Директор на Дирекция “Администрация и правно-нормативно обслужване” в Община Хасково

Конкурс за държавен служител за заемане на длъжността: Директор на Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване в Община Хасково Обявление и документи за кандидатстване по образец моля вижте прикачените файлове:...

ОБЯВА относно подбор за длъжността „лекар-педиатър“ в „Общностен център за подкрепа на деца и родители“ по проект "Шанс за нашите деца"

Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие ОБЯВЯВА подбор за длъжността лекар-педиатър в Общностен център за подкрепа на деца и родители 1. Лекар-педиатър в услугата Ранна интервенция на уврежданията и...

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция “Архитектура,градоустройство,строителство и инвестиции” в Община Хасково

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция Архитектура,градоустройство,строителство и инвестиции в Община Хасково...

Прекратяване на конкурс за длъжността: Директор на дирекция „Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост“ в община Хасково

Прекратяване на конкурс за длъжността: Директор на дирекция Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост в община Хасково...

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция “Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост” в Община Хасково

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост в Община Хасково...

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция “Администрация и правно-нормативно обслужване” в Община Хасково

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Дирекция Администрация и правно-нормативно обслужване в Община Хасково...