Допуснати и недопуснати до интервю кандидати за заемане на длъжността „логопед“ по проект "Шанс за нашите деца"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността логопед в услугата Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства - в прикачения файл....

Община Хасково обявява подбор за набиране на специалисти по проект „Шанс за нашите деца“

Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие, ОБЯВЯВА подбор за набиране на специалисти по проект Шанс за нашите деца І. Длъжности свързани с предоставянето на услугите в Общностен център за...

Община Хасково обявява свободно работно место за длъжността „логопед“ по проект „Шанс за нашите деца“,

Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие ОБЯВЯВА свободно работно место за длъжността логопед I. Работни места и обхват на дейността 1. Логопед 1 бр. на 4 часа /по заместване...

Конкурс за длъжността Секретар на община Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е Община Хасково, пл.Общински № 1, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЧР-54/18.05.2017г. на Кмета на Община Хасково ОБЯВЯВА КОНКУРС Конкурс за длъжността Секретар на община Хасково 1.Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са: - образование: висше, магистър; - професионален опит: 5...

Конкурс за социален работник по проект "Приеми ме 2015" (ОЕПГ Димитровград)

Oбщина Хасково в качеството си на община доставчик на социална услуга Приемна грижа и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект Приеми ме 2015 - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 Приеми ме 2015, и на основание чл...

Конкурс за социален работник по проект "Приеми ме 2015" (за ОЕПГ Димитровград)

Oбщина Хасково в качеството си на община доставчик на социална услуга Приемна грижа и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект Приеми ме 2015 - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 Приеми ме 2015, и на основание чл...

Недопуснати кандидати за ОЕПГ по проект "Приеми ме 2015" (Димитровград)

СПИСЪК на недопуснатите кандидати при провеждане на процедура за набиране и подбор на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ) с ИРМ - Димитровград, подкрепящи утвърдените приемни семейства на територията на Община Хасково....