Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.719.354 по КК на гр.Хасково, /ул.“Казанлък“срещу №7 /, с площ 249,00 кв.м. / 07.12.2016г.

З А П О В Е Д № Т-533 гр. Хасково 17.11.2016г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №220/22.07.2016год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.743.415 по КК на гр.Хасково, /ж.р.“Каменец“ /, с площ 1 060,00 кв.м. / 07.12.2016г.

З А П О В Е Д № Т-531 гр. Хасково 17.11.2016г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №292/28.10.2016год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ III в кв.14 по плана на с.Големанци, Община Хасково, с площ 1 876,00 кв.м. / 07.12.2016г.

З А П О В Е Д № Т-530 гр. Хасково 17.11.2016г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №292/28.10.2016год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.719.347 по КК на гр.Хасково, /ул.“Панорама“ до №20 /, с площ 322,00 кв.м. / 07.12.2016г.

З А П О В Е Д № Т-529 гр. Хасково 17.11.2016г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №253/16.09.2016год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ I в кв.5 по плана на с.Узунджово, Община Хасково, с площ 1 160,00 кв.м. / 07.12.2016г.

З А П О В Е Д № Т-528 гр. Хасково 17.11.2016г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №292/28.10.2016год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ I в кв.17 по плана на с.Гарваново, Община Хасково, с площ 1150кв.м.,ведно с построените в имота сграда 190кв.м. и сграда 28кв.м./07.12.2016г.

З А П О В Е Д № Т-527 гр. Хасково 17.11.2016г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №292/28.10.2016год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.707.99 по КК на гр.Хасково, /ул.“Пловдивска“ СИЗ /, с площ 1 493,00 кв.м. / 07.12.2016г.

З А П О В Е Д № Т-532 гр. Хасково 17.11.2016г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №292/28.10.2016год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот в с.Гарваново, общ. собственост / 07.12.2016г.

З А П О В Е Д № Т-534 гр.Хасково 17.11.2016 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал.4, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 43 /29.01.2016 г.на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот в с.Малево, общ. собственост / 07.12.2016 г.

З А П О В Е Д № Т-535 гр.Хасково 17.11.2016 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал.4, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 127 /22.04.2016 г.на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под...

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем,павилион, ГПЧЕ "Проф.д-р Асен Златаров", гр.Хасково / 09.12.2016 г.

ЗАПОВЕД № РД14-155/14.11.2016г. На основание чл.11 във връзка с чл. 10, ал.2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 226, Протокол № 12 от заседание на Общински съвет - Хасково, проведено на 22.07.2016год. ОБЯВЯВАМ: Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост при следните условия: 1...