Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с прилежаща сграда в имот, публична общинска собственост / 16.02.2017г.

З А П О В Е Д № Т-01 гр.Хасково 18.01.2017 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №337/16.12.2016 год. на Общински съвет Хасково. ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с прилежаща сграда...

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем,павилион с площ от 11кв.м., ГПЧЕ "Проф.д-р Асен Златаров", гр.Хасково / 09.12.2016 г.

ЗАПОВЕД № РД 14-178/21.11.2016 г. На основание чл.11 във връзка с чл. 10, ал.2 и съгласно чл.77 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост и Решение № 287, Протокол №14 от заседание на Общински съвет - Хасково, проведено на 28.10.2016 год. ОБЯВЯВАМ: Процедура...

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на гараж №21 гр.Хасково ж.к. „Орфей“ / 07.12.2016г.

З А П О В Е Д № T-526 гр. Хасково 17.11.2016г. На основание чл.60,ал.1, чл. 79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 290/28.10.2016год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на...

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на гараж №4 гр.Хасково ул.“Георги Кирков“ / 07.12.2016г.

З А П О В Е Д № T-525 гр. Хасково 17.11.2016г. На основание чл.60,ал.1, чл. 79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 265/16.09.2016год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.719.354 по КК на гр.Хасково, /ул.“Казанлък“срещу №7 /, с площ 249,00 кв.м. / 07.12.2016г.

З А П О В Е Д № Т-533 гр. Хасково 17.11.2016г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №220/22.07.2016год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.743.415 по КК на гр.Хасково, /ж.р.“Каменец“ /, с площ 1 060,00 кв.м. / 07.12.2016г.

З А П О В Е Д № Т-531 гр. Хасково 17.11.2016г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №292/28.10.2016год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...