Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, общ. собственост / 20.09.2016 г.

Заповед №Т-470/22.08.2016 г. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №43/29.01.2016 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост: Четири броя антени на кула на ТВР...

Публичен търг с тайно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти / 20.09.2016 г.

Заповед №Т-473/22.08.2016 г. На основание 12, точка 2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ бр.103/29.11.2013 г.), във връзка с чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решения №164/27.05.2016 год.; № 128/22.04.2016 год.; № 97/25.03.2016 год...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, общ. собственост / 20.09.2016 г.

Заповед №Т-471/22.08.2016 г. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №43/29.01.2016 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственоста : Помещение от северно крило на Бизнесцентър...

Публичен търг с тайно наддаване за Отстъпено право на строеж за изграждане на Търговски обект / 24.08.2016г.

Заповед №Т-466/09.08.2016г. На основание чл.60,ал.1, чл. 79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 184/24.06.2016год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за Отстъпено право на строеж за изграждане на Търговски обект на един етаж...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади / 11.08.2016 г.

Заповед №Т-462 /28.07.2016 г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади / 12.08.2016 г.

Заповед №Т- 464 / 28.7.2016 г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади / 11.08.2016 г.

Заповед №Т-463 /28.07.2016 г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади / 12.08.2016 г.

Заповед №Т- 465 / 28.7.2016 г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем...