Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот / 27.09.2016 г.

З А П О В Е Д № Т- 479 гр. Хасково 08.09.2016г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №220/22.07.2016год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот / 27.09.2016 г.

З А П О В Е Д № Т- 477 гр. Хасково 08.09.2016г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №220/22.07.2016год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи / 09.09.2016 г.

Заповед №Т-474/23.08.2016 г. На основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 3, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи / 08.09.2016 г.

Заповед №Т-475/23.08.2016 г. На основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 3, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от...

Публичен търг с тайно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти / 20.09.2016 г.

Заповед №Т-473/22.08.2016 г. На основание 12, точка 2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ бр.103/29.11.2013 г.), във връзка с чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решения №164/27.05.2016 год.; № 128/22.04.2016 год.; № 97/25.03.2016 год...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публ. общ. собственост / 20.09.2016 г.

Заповед №Т-472/22.08.2016 г. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №43/29.01.2016 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост: 1. Помещение от сграда кметство с.Гълъбец с площ 86...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, общ. собственост / 20.09.2016 г.

Заповед №Т-470/22.08.2016 г. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №43/29.01.2016 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост: Четири броя антени на кула на ТВР...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, общ. собственост / 20.09.2016 г.

Заповед №Т-471/22.08.2016 г. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №43/29.01.2016 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственоста : Помещение от северно крило на Бизнесцентър...

Публичен търг с тайно наддаване за Отстъпено право на строеж за изграждане на Търговски обект / 24.08.2016г.

Заповед №Т-466/09.08.2016г. На основание чл.60,ал.1, чл. 79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 184/24.06.2016год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за Отстъпено право на строеж за изграждане на Търговски обект на един етаж...