Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 година на идеални части от земеделски земи, с НТП- пасища, пасища мери, пасища с храсти и ниви, намиращи се в землищата на с.Гарваново,с.Клокотница,гр.Хасково / 17.11.2016 г

З А П О В Е Д № T - 518 гр. Хасково 31.10.2016 г. На основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково. О Б Я В Я ВА М: Публичен...

Публичен търг с тайно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти, публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем

З А П О В Е Д № Т-517 гр.Хасково 13.10.2016 год. На основание 12, точка 2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ бр.103/29.11.2013 г.), във връзка с чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение №262/16.09.2016 год...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.719.347 по КК на гр.Хасково, /ул.“Панорама“ до №20 /, с площ 322,00 кв.м. /02.11.2016г.

З А П О В Е Д № Т- 515 гр. Хасково 07.10.2016г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №253/16.09.2016год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.716.529 по КК на гр.Хасково,ул.“Банска“ / срещу ул.“Банска“№84 /, с площ 1 212,00 кв.м. /02.11.2016г.

З А П О В Е Д № Т- 514 гр. Хасково 07.10.2016г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №253/16.09.2016год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ IV в кв.5 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 993,00 кв.м. /02.11.2016г.

З А П О В Е Д № Т-513 гр. Хасково 07.10.2016г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №253/16.09.2016год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХII в кв.5 по плана на с.Клокотница, Община Хасково, с площ 860,00 кв.м. /02.11.2016г.

З А П О В Е Д № Т-512 гр. Хасково 07.10.2016г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №253/16.09.2016год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ I в кв.4 по плана на с.Стамболийски, Община Хасково, с площ 645,00 кв.м. /02.11.2016г.

З А П О В Е Д № Т-511 гр. Хасково 07.10.2016г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №253/16.09.2016год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ II в кв.38 по плана на с.Орлово, Община Хасково, с площ 692,00 кв.м. /02.11.2016г.

З А П О В Е Д № Т-510 гр. Хасково 07.10.2016г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №253/16.09.2016год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХII в кв.8 по плана на с.Манастир, Община Хасково, с площ 637,00 кв.м. /02.11.2016г.

З А П О В Е Д № Т- 509 гр. Хасково 07.10.2016г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №253/16.09.2016год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ I в кв.7 по плана на с.Манастир, Община Хасково, с площ 1 130,00 кв.м. / 02.11.2016г.

З А П О В Е Д № Т- 508 гр. Хасково 07.10.2016г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №253/16.09.2016год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...