Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на „Център по дентална меди/Заповед №5/ 21.06.2012 г.

„ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА І - ХАСКОВО” ЕООД в ликвидация гр.Хасково    З  А  П  О  В  Е  Д №5 гр. Хасково 21.06.2012 г.   На основание чл.268 ал.1 от ТЗ, вр. с процедура по чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет - Хасково и Решение № 6/25.11...

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем - лекарски кабинет, с. Широка поляна; лекарски к/ЗАПОВЕД №Т- 099/05.06.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №70/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково     ОБЯВЯВАМ:   Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост,  при следните условия:   1. Лекарски кабинет в...

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Офис №3 в зала ”Дружба”; Офиси №106, 108, 122 /ЗАПОВЕД №Т-100/05.06.2012

  На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост ,  Решение № 70/03.02.2012г. и Решение № 135/30.03.2012 год. на Общински съвет Хасково     ОБЯВЯВАМ:   Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична...

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – метален павилион, с. Големанци; помещения, с./ЗАПОВЕД №Т-101/05.06.2012

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост    ОБЯВЯВАМ:   Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на  обекти, частна общинска собственост:   1.с. Големанци – метален павилион с площ 100,00 кв.м.,  при...

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – помещение, ул. „Пролетарска”; сграда, ул. „Доч/ЗАПОВЕД №Т-102/05.06.2012

  На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост    ОБЯВЯВАМ:   Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на  обекти, частна общинска собственост:   1. Помещение с площ 16.50 кв.м.,  ул. „Пролетарска” ( под...

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем- помещение в сграда кметство, с. Долно Големанци/ЗАПОВЕД №Т-103/05.06.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост ,  Решение № 70/03.02.2012г. на Общински съвет Хасково     ОБЯВЯВАМ:   Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост,  при следните условия:   1. с...

Публичен търг с явно наддаване за продажба - поземлен имот в м.”Халилово” и прилежащи сгради/Заповед № Т-080/06.04.2012

На основание чл.38,ал.1 и чл.70,ал.1 от Наредбата за общинската собственост и Решение №137/30.03.2012 год. на Общински съвет – ХасковоОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост:Поземлен имот с идентификатор 77195.27.17 по КК на гр.Хасково, с площ 14 831,00 кв.м., находящ се в м.”Халилово” и прилежащите сгради...

Публичен търг с явно наддаване за продажба - поземлен имот идентификатор 77195.722.6/Заповед № Т-081/06.04.2012

На основание чл. 38, ал. 1, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост и Решение №64/03.02.2012 год. на Общински съвет – ХасковоОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост:Поземлен имот с  идентификатор  77195.722.65  по КК на  гр.Хасково , целият с площ  от 2 470,00 кв.м., отреден за етажен паркинг и търговия...

Публичен търг с явно наддаване за продажба - бунгала в ПС „Цигов чарк”/Заповед № Т-082/06.04.2012

На основание чл.38, ал.1 и чл.70,ал.1 от Наредбата за общинската собственост и Решение №64/03.02.2012 год. на Общински съвет – ХасковоОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост:I.Бунгала в почивна станция „Цигов чарк”, находящи се в кв.24,УПИ I ”Индивидуално и обществено  вилно застрояване” , Курорт ”Язовир Батак”,Община Батак,Област Пазарджик:1.Паянтово...

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Игрища/Заповед № Т-065/29.03.2012

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА ОТМЕНЯМ:Мои заповеди №№Т-034 и Т-035/22.03.2012 год., с които е обявен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на обекти, публична общинска собственост. На кандидатите закупили тръжна документация да бъдат възстановени всички разходи по закупуването на тръжна документация и внесен депозит. Препис от Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите...