Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.711.186.1.1,с площ 70,00кв.м., гр.Хасково, /ул.“Мургаш“№4/, ведно с отстъпеното право на строеж/20.04.2017г.

З А П О В Е Д № Т-50 гр. Хасково 30.03.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 77195.708.586 по КК на гр.Хасково /ж.р.“Орфей“/,с площ 591,00 кв.м. /20.04.2017г.

З А П О В Е Д № Т-49 гр. Хасково 30.03.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 77195.743.340 по КК на гр.Хасково /ж.р.“Каменец“/,с площ 685,00 кв.м. /20.04.2017г.

З А П О В Е Д № Т-48 гр. Хасково 30.03.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 77195.707.99 по КК на гр.Хасково, /ул.“Пловдивска“/, с площ 1 493,00 кв.м. /20.04.2017г.

З А П О В Е Д № Т- 47 гр. Хасково 30.03.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: ПИ с идентификатор 77195.719.21 по КК на гр.Хасково /ул.“Зайчар“№59/,с площ 425,00 кв.м. /20.04.2017г.

З А П О В Е Д № Т-46 гр. Хасково 30.03.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 2 /два/ броя гаражи с №№ 3 и 4, всеки със ЗП 21 кв.м. Поземлен имот с идентификатор 77195.709.190 по КК на гр.Хасково /ж.к. „Орфей“/ 20.04.2017г.

З А П О В Е Д № Т-45 гр. Хасково 29.03.2017г. На основание чл.60, ал.1, чл. 79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 358/27.01.2017г. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот: Помещение с площ 50,00 кв.м. находящо се в сграда Бизнесцентър 2, северно крило, ул.“Цар Освободител“2 /19.04.2017г.

З А П О В Е Д № Т-44 гр.Хасково 28.03.2017 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №358 /27.01.2017год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен в имот, публична общинска собственост: 78 м2 общински терен, за поставяне на временен павилион, намиращ се в парк “Македонски” /19.04.2017г.

З А П О В Е Д № Т-42 гр.Хасково 28.03.2017 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №389/24.02.2017 год. на Общински съвет Хасково. ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен в имот, публична...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот: Гараж №3 с площ 18,00 кв.м., находящ се на ул.“Гюмюрджина“ 7-9,

З А П О В Е Д № Т-41 гр.Хасково 28.03.2017 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №388 /24.02.2017 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на...

Публичен търг с тайно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти / 19.04.2017г.

З А П О В Е Д № Т - 43 гр.Хасково 28.03.2017 год. На основание 12, точка 2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ бр.103/29.11.2013 г.), във връзка с чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решения №390/24.02...