Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен в имот, публична общинска собственост: 78 м2 общински терен, за поставяне на временен павилион, намиращ се в парк “Македонски” /19.04.2017г.

З А П О В Е Д № Т-42 гр.Хасково 28.03.2017 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №389/24.02.2017 год. на Общински съвет Хасково. ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен в имот, публична...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот: Гараж №3 с площ 18,00 кв.м., находящ се на ул.“Гюмюрджина“ 7-9,

З А П О В Е Д № Т-41 гр.Хасково 28.03.2017 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №388 /24.02.2017 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на...

Публичен търг с тайно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти / 19.04.2017г.

З А П О В Е Д № Т - 43 гр.Хасково 28.03.2017 год. На основание 12, точка 2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ бр.103/29.11.2013 г.), във връзка с чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решения №390/24.02...

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 2 бр. помещения. "Тролейбусен транспорт" ЕООД / 17.02.2017 г.

З А П О В Е Д № 21 гр.Хасково 17.02.2017 год. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три)...

Отмяна на обявен търг със Заповед № Т-25/15.02.2017г., за учредяване право на строеж за изграждане на 2 /два/ броя гаражи с №№ 1 и 2, всеки със ЗП 24 кв.м.

ЗАПОВЕД № Т-27 гр.Хасково 17.02.2017 година Със Заповед № Т-25/15.02.2017г., е обявен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 2 /два/ броя гаражи с №№ 1 и 2, всеки със ЗП 24 кв.м./с размери 6,5м. х 3,7м./ разположени на юг от съществуващите два в Поземлен имот с идентификатор 77195.714.13...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот общинска собственост / 10.03.2017 г.

ЗАПОВЕД № Т- 07 гр.Хасково 15.02.2017 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №358/27.01.2017 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на...

Публичен търг с тайно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти / 10.03.2017г.

З А П О В Е Д № Т-24 гр.Хасково 15.02.2017 год. На основание 12, точка 2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ бр.103/29.11.2013 г.), във връзка с чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решения №358/27.01.2017 год...

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 4 /четири/ броя гаражи с №№ 1, 2, 3 и 4, всеки със ЗП 21 кв.м. / 09.03.2017г.

З А П О В Е Д № Т-26 гр. Хасково 15.02.2017г. На основание чл.60, ал.1, чл. 79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 358/27.01.2017г. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на...

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 2 /два/ броя гаражи с №№ 1 и 2, всеки със ЗП 24 кв.м. / 09.03.2017г.

З А П О В Е Д № T-25 гр. Хасково 15.02.2017г. На основание чл.60, ал.1, чл. 79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 358/27.01.2017г. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост / 09.03.2017 г.

З А П О В Е Д № Т-23 гр. Хасково 15.02.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...