Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост за срок от 10 / десет / години / 13.06.2017г.

З А П О В Е Д № Т-66 гр.Хасково 23.05.2017 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 411 /28.04.2017 г.на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен в имот, публична общинска собственост: 29,00 м2 общински терен, за поставяне на временен павилион, намиращ се в сквер „Ликуша“ / 13.06.2017г.

З А П О В Е Д № Т-65 гр.Хасково 23.05.2017 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №412/28.04.2017 год. на Общински съвет Хасково. ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен в имот, публична...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – земеделски земи – ниви са в землището на с.Подкрепа, с.Стойково, с.Манастир, с.Николово, с.Горно Войводино, с.Любеново, с.Родопи / 08,06,2017г.

З А П О В Е Д № Т - 62 гр. Хасково 19.05.2017 г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М:...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – земеделски земи – ниви са в землището на с.Нова надежда, с.Орлово, с.Стамболийски, с.Тракиец, с.Текето, с.Узунджово, с.Широка поляна / 07.06.2017г.

З А П О В Е Д № Т - 64 гр. Хасково 19.05.2017 г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М:...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – земеделски земи – ниви в землището на с.Козлец, с.Конуш, с.Корен, с.Криво поле, с.Малево, с.Мандра, с.Маслиново / 06.06.2017г.

З А П О В Е Д № Т - 63 гр. Хасково 19.05.2017 г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М:...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 година на земеделски земи - пасища, пасища-мери, пасища с храсти и ливади, по чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ в землището на Хасково

З А П О В Е Д № Т - 59 гр. Хасково 02.05.2017 г. На основание чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 3, чл. 79 и чл. 80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково. О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – ниви в землищата на с.Динево, с.Д.Войводино, с.Елена, с.Зорница, с.Клокотница и с.Книжовник

З А П О В Е Д №Т - 60 гр. Хасково 02.05.2017 г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – ниви са в землищaтa на с.Александрово, с.Брягово, с.Войводово, с.Въгларово, с.Гарваново, с.Големанци, с.Долно Големанци и с.Гълъбец

З А П О В Е Д №Т - 61 гр. Хасково 02.05.2017 г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.724.69.6.34, с площ 22,00 кв.м, гр.Хасково,/ул.“Стефан Караджа“№12-14/,ведно с отстъпеното право на строеж/20.04.2017г.

З А П О В Е Д № Т-55 гр. Хасково 30.03.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.724.69.6.29, с площ 24,00 кв.м, гр.Хасково,/ул.“Стефан Караджа“№12-14/, ведно с отстъпеното право на строеж/20.04.2017г.

З А П О В Е Д № Т-54 гр. Хасково 30.03.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...