Публичен търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства-частна общинска собственост / 10.10.2017г.

З А П О В Е Д № Т-277 гр. Хасково 21.09.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.72, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №500/04.08.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните моторни превозни...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот- Обществена къпалня кв.“Република“, за срок от 5 /пет/ години / 10.10.2017г.

З А П О В Е Д № Т-276 гр.Хасково 21.09.2017 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №475/30.06.2017 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: УПИ V в кв.19 по плана на с.Големанци, Община Хасково, с площ 1 000,00 кв.м. / 10.10.2017г.

З А П О В Е Д № Т- 275 гр. Хасково 20.09.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №501/04.08.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: УПИ VI в кв.46 по плана на с.Войводово, Община Хасково, с площ 565,00 кв.м. / 10.10.2017г.

З А П О В Е Д № Т-274 гр. Хасково 20.09.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №501/04.08.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 77195.707.99 по КК на гр.Хасково, /ул.“Пловдивска“ СИЗ /, с площ 1 493,00 кв.м. / 10.10.2017г

З А П О В Е Д № Т- 273 гр. Хасково 20.09.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години / 20.09.2017г.

З А П О В Е Д № Т-271 гр.Хасково 04.09.2017 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №497 /04.08.2017 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години или до продажба на имот – земеделска земя, НТП - нива с площ 313,064 дка / 20.09.2017г.

З А П О В Е Д № Т - 270 гр. Хасково 04.09.2017 г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 496/04.08.2017год. на Общински...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства-частна общинска собственост / 20.09.2017г.

З А П О В Е Д № Т-272 гр. Хасково 04.09.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.72, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №500/04.08.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните моторни превозни...

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 2 /два/ броя гаражи с №№ 3 и 4, всеки със ЗП 21 кв.м. в източната част на Поземлен имот с идентификатор 77195.709.190 по КК на гр.Хасково /ж.к. „Орфей“/. /17.08.2017г.

З А П О В Е Д № Т-265 гр. Хасково 01.08.2017г. На основание чл.60, ал.1; чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 358/27.01.2017г. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на...

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на: УПИ XVII в кв.66 по плана на с.Гарваново, Община Хасково, с площ 7540 кв.м., ведно с построените в имота сгради - 322 кв.м., 21 кв.м., 682 кв.м. и 470 кв.м. / 01.08.2017г.

З А П О В Е Д № Т-264 гр. Хасково 01.08.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №471/30.06.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...