Утвърдил:  дата 1.03.2016 г.

Добри Беливанов, кмет на ОБЩИНА ХАСКОВО