На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Т-2342-1#1/30.05.2017г. е издадена Заповед №859/03.07.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ III, УПИ XV, УПИ IV, кв.6 по плана на гр.Хасково.

С изменението на плана за регулация на УПИ III, УПИ XV, УПИ IV, кв.6, по плана на гр.Хасково да се предвиди поставяне на регулационната граница в съответствие с имотната граница между ПИ 77195.706.326, ПИ 77195.706.325 и ПИ 77195.706.453.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/ 603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд-Хасково