На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№53 А-148-1/20.06.2017г. е издадена Заповед №856/03.07.2017г. - за изработване на служебен проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация на бул.“Освобождение“ между кв.1196, кв.1197 и кв.723 по плана на гр.Хасково и предвиждане на паркинги.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.