КЛАСИРАНЕ на кандидатите   за заемане на длъжността „медиатор“ в услугата „Психологическа подкрепа и консултиране“ по проект  BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - в прикачения файл.