На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 E-1104-2/31.05.2017г. е издадена Заповед №769/14.06.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.708.362, кв.916, ж.р.“Орфей“ по плана на гр.Хасково.

С плана за застрояване за поземлен имот №77195.708.362, кв.916, ж.р.“Орфей“, гр.Хасково да се предвиди ниско свободно застрояване.

С плана за регулация за поземлен имот №77195.708.362, кв.916, ж.р.“Орфей“, гр.Хасково да се отреди самостоятелен УПИ VIII с конкретно предназначение за „жилищно строителство“, като се съобрази с действащата улична регулация и вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.