На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№94 Л-806-2/07.06.2017г. е издадена Заповед №759/12.06.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване и план-схема за водоснабдяване за поземлен имот №77195.702.580, кв.1032, ж.р.“Кенана“, гр. Хасково.

С плана за застрояване за поземлен имот №77195.702.580, кв.1032, ж.р.“Кенана“,          гр. Хасково да се предвиди ниско свободно застрояване.

С план-схема за водоснабдяване по чл.108, ал.2 от ЗУТ да се определи трасето и сервитута на захранващия водопровод.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.