Технически услуги, извършвани в дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции" и таксите за тях, одобрени с решение №385 на Общински съвет - Хасково:

 

1. (чл.40, ал.1) Издаване на скица за поземлен имот.

2. (чл.40, ал.2) Издаване на виза за проектиране.

3. (чл.40, ал.3) Кадастрални планове.

4. (чл.40, ал.4) Подробни устройствени планове (ПУП).

5. (чл.40, ал.5) Инвестиционни проекти.

6. (чл.40, ал.6) Разрешения за строеж).

7. (чл.40, ал.7) Строежи.

8. (чл.40, ал.8) Удостоверения за факти и обстоятелства по ЗУТ.

9. (чл.40, ал.9) Учредяване на право на преминаване, право на прокарване и осигуряване на достъп.

10. (чл.40, ал.10) Преместваеми обекти, рекламно-информационни елементи (РИЕ).

11. (чл.40, ал.11) Други услуги, свързани с техническите дейности.

12. (чл.40, ал.12) Мрежи на техническата инфраструктура.