Списък на кандидатите за "Приложен специалист", допуснати до събеседване по проект "Шанс в дома"