Днес 14.03.2017г. на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 53 Г-206-1#4/12.01.2017г. е издадена Заповед №251/28.02.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ IV и УПИ IX, кв.7 по плана на ИИЗ, гр.Хасково.

С плана за застрояване за УПИ IV и УПИ IX, кв.7 по плана на ИИЗ, гр. Хасково да се предвиди ниско свързано застрояване между двата имота със запазване на заварените сгради.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.