На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Д-2590-5/19.08.2016г. е издадена Заповед №247/28.02.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на кв.506 по плана на гр.Хасково.

          С изменението на плана за регулация и застрояване за:

 • ПИ 77195.721.305 по КК на гр.Хасково да се отреди УПИ ІХ „за жилищни нужди и обществено предназначение“ като се урегулира по имотни граници. С плана за застрояване да се предвиди ниско свободно застрояване, като се запази съществуващата сграда в имота;
 • ПИ 77195.721.306 по КК на гр.Хасково да се отреди УПИ Х „за трафопост“, като се урегулира по имотни граници. С плана за застрояване да се предвиди ниско свободно застрояване;
 • ПИ 77195.721.308 по КК на гр.Хасково да се отреди УПИ ХІ „за жилищни нужди“, като се урегулира по имотни граници. С плана за застрояване да се предвиди средно свободно застрояване, като се запази  съществуващата сграда в имота;
 • ПИ 77195.721.309 по КК на гр.Хасково да се отреди УПИ ХІІ „за жилищни нужди“, като се урегулира по имотни граници. С плана за  застрояване да се предвиди ниско свободно застрояване;
 • ПИ 77195.721.310 по КК на гр.Хасково да се отреди УПИ ХІІІ „за жилищни нужди“, като се урегулира по имотни граници. С плана за  застрояване да се предвиди ниско свободно застрояване;
 • ПИ 77195.721.313 по КК на гр.Хасково да се отреди УПИ ХV „за жилищни нужди“,  като се урегулира по имотни граници. С плана за застрояване да се предвиди средно свободно застрояване, като се запази съществуващата сграда в имота;
 • ПИ 77195.721.314 по КК на гр.Хасково да се отреди УПИ ХVІ „за жилищни нужди“,  като се урегулира по имотни граници. С плана за застрояване да се предвиди средно свързано застрояване с УПИ VІІ, като се запази съществуващата сграда в имота;
 • ПИ 77195.721.316 по КК на гр.Хасково да се отреди УПИ ХVІІІ „за жилищни нужди“, като се урегулира по имотни граници. С плана за  застрояване да се предвиди средно свързано застрояване с УПИ V, като се запази съществуващата сграда в имота при доказване на допустимите разстояния между жилищни сгради през странична регулационна граница, съгласно чл.31, ал.4 от ЗУТ. Към проекта да се изработят и необходимите силуети и разрези.

 

С изменението на плана за застрояване:

 • За УПИ ІV да се предвиди средно свободно застрояване като се запази съществуващата сграда в имота при доказване на допустимите разстояния между жилищни сгради през странична регулационна граница съгласно чл.31, ал.4 от ЗУТ.

Към проекта де се изработят и необходимите силуети и разрези;

 • За УПИ V да се предвиди средно свързано застрояване н  новообразувани УПИ ХVІІІ като се запази съществуващата сграда в имота;
 • За УПИ VІІ да се предвиди средно свързано застрояване с новообразувания УПИ ХVІ като се запази съществуващата сграда в имота;

С изменението на плана за регулация:

 • ПИ 77195.721.312 по КК на гр.Хасково да се отреди УПИ ІV „за жилищни нужди“, като се урегулира по имотни граници. Застрояването съответства на подробния устройствен план, одобрен със Заповед №1490/2015г. на Кмета на Община Хасково.

          Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/ 603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

          Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд-Хасково в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.