ЗАПОВЕД № Т-27

 

гр.Хасково 17.02.2017 година

 

 

Със Заповед № Т-25/15.02.2017г., е обявен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 2 /два/ броя гаражи с №№ 1 и 2, всеки със ЗП 24 кв.м./с размери 6,5м. х 3,7м./ разположени на юг от съществуващите два в Поземлен имот с идентификатор 77195.714.13 по КК на гр.Хасково /ул. „Генерал Карцов“ 19-21/.

 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА  

 

 

                                                               ОТМЕНЯМ:

 

Моя заповед № Т-25/15.02.2017г., с която е обявен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 2 /два/ броя гаражи с №№ 1 и 2, всеки със ЗП 24 кв.м./с размери 6,5м. х 3,7м./ разположени на юг от съществуващите два в Поземлен имот с идентификатор 77195.714.13 по КК на гр.Хасково /ул. „Генерал Карцов“ 19-21/. На кандидатите закупили тръжна документация да бъдат възстановени всички разходи по закупуването на тръжна документация и внесен депозит.

           Препис от заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

 

 

 

Добри Беливанов

Кмет на Община Хасково