Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено разрешение за строеж № 16/16.01.2017 г. на  АНГЕЛ ПЕТРОВ ТИШЕВ, за строеж: „Промяна предназначението на магазин в букмейкърски пункт на „Еврофутбол“ находящ се в ПИ 77195.751.56 по КК на гр.Хасково, УПИ ІІ, кв.755, бул.“Бългаария“, гр.Хасково.

         Издаденото Разрешение за строеж, може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по реда на чл.216, ал.2 от ЗУТ чрез Община Хасково пред Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/– Хасково в 14 дневен срок от получаване на съобщението.