ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. (1)  Настоящите правила се приемат на основание чл. 8 „б“ от ЗОП и  уреждат  реда и условията за:

а/ планиране на обществените поръчки от Община Хасково;

б/ подготовката и организацията на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП);

в/ подготовката и организацията на възлагане на обществени поръчки чрез публична покана и при свободен избор на изпълнител;

г/ разпределението на задълженията на длъжностните лица от Община Хасково, ангажирани с възлагане на обществени поръчки;

д/ осъществяването на предварителен контрол при възлагане на обществени поръчки;

            е/ контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки;

ж/ съхранение и комплектуване на документите и досиетата на обществените поръчки.

(2) Настоящите правила целят да създадат условия за законосъобразно и ефективно разходване на бюджетните средства, както и публичност и прозрачност на действията по планиране, провеждане и възлагане на обществените поръчки.

(3) По смисъла на настоящите правила, възложители са  лицата, на които с конкретна заповед,  на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП са делегирани правомощия за организиране и провеждане на обществени поръчки и сключване на договорите за тях.

 

Раздел ІІ

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

 

Чл. 2.(1) С вътрешните правила се определят организацията и дейността по планирането, подготовката, разпределението на задълженията на длъжностните лица от Община Хасково ангажирани с процедурите за възлагане на обществени поръчки, провеждането и контрола на процедурите за възлагане на обществени поръчки, по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

(2) С настоящите правила се определят реда и условията за осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол по отношение на всеки етап/фаза от възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, в синхрон и координация с правилата и нормите, разписани в действащата „Система за финансово управление и контрол” на Община Хасково

(3) Вътрешните правила се прилагат от всички длъжностни лица, които имат задължения по изпълнение на дейностите по  организирането  и провеждането  на обществени поръчки

Чл. 3.(1) Възлагането на обществени поръчки се провежда в съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

(2) Обществените поръчки, попадащи в стойностните граници на чл.14 от ЗОП, се възлагат, в зависимост от обекта и специфичните им характеристики чрез регламентираните в чл.16 от ЗОП видове процедури.

            (3) При наличие на хипотезите, изчерпателно разписани в нормата на чл. 14, ал.5 от ЗОП, обществените поръчки могат да бъдат възложени и без провеждане на някоя от формалните процедури, при спазване на условията и изискванията, регламентирани в настоящите правила.

(4) Общата стойност на планираните обществени поръчки се определя за всеки от видовете обекти (по смисъла на чл.3 от ЗОП), съобразно обобщената обща стойност на заявените потребности от осъществяване на доставки, услуги или строителство от  отделите в централната администрация, второстепенните разпоредители и структурните звена на Община Хасково за цялата бюджетна година.

(5) Не се допуска разделяне на обществените поръчки по регионален, административно–организационен, функционален или друг принцип, с цел заобикаляне приложното поле на ЗОП. 

Чл. 4  Възложител е кметът на община Хасково.

Чл. 5 Заявители на обществени поръчки са всички Второстепенни разпоредители на община Хасково, които не са на делегиран бюджет, Заместник кметовете, Секретаря на общината, Директорите на дирекции от общата структура на общината.

Дирекция “Администрация” - заявява обществени поръчки за материално-техническо снабдяване, резервни части, инвентар, организационна техника, канцеларски материали и консумативи в т.ч. и за извънгаранционно обслужване, за доставка на хардуер и софтуер в т.ч. и за извънгаранционно обслужване, за доставка на промишлен газьол за нуждите на заведенията на общинска бюджетна издръжка.

 Дирекция “Строителство, инвестиционна политика и екология” - заявява обществени поръчки за проектиране и строителство /вкл. и по проекти на Световната банка, оперативни програми и др/, основни ремонти, обзавеждане и оборудване и др. за Община Хасково, извършване на услуги по сметосъбиране, сметоизвозване битови отпадъци и доставка съдове за смет.

Дирекция “ Образование, култура, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социални дейности” - заявява обществени поръчки за дезакаризация на тревни площи, дезинсекция, канална и подова дератизация на заведения на бюджетна издръжка в Община Хасково, доставка на хранителни продукти за детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социалните заведения на територията на Община Хасково и др.

Дирекция “Устройство на територията” – заявява обществени поръчки за придобиване на устройствена концепция за изработване на устройствена схема, устройствен план; идеен проект за изработването на проекти, в т.ч. ландшафтни, архитектурни, както и проекти за произведения на изкуството и за реставрации и възстановяване на паметници на културата;

Чл. 6   Предварителният и текущият контрол относно поемане на задължения или извършване на разход се осъществява в съответствие с разпоредбите на Системата за финансовото управление и контрол на Община Хасково (СФУК).

Чл. 7 Контролът по изпълнението на настоящите правила се осъществява от съответните заместник кметове – по отношение на ресорните им заявители, а общият контрол за законосъобразно реализиране на реда и условията, регламентирани с настоящите правила се осъществява от Кмета на община Хасково.

 

Раздел ІІІ

ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Чл.8 (1) Определянето на потребностите е етап от цялостния сложен фактически състав на процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки, в който се извършва анализ на потребностите на Общината, които следва да бъдат удовлетворени за определен период от време, съответно – необходимостта от осъществяване на точно определени обществени поръчки и приоретизирането във времево отношение нуждата от възлагането и изпълнението им.

(2) Определянето на потребностите като комплекс от действия по анализ на необходимостта от предоставяне на услуги, извършване на доставки или строителство, за реализиране целите и плановете на Общината, пречупени през призмата на ясно осъзнатото съществуващо състояние, целите и очакваните резултати, се осъществява от лицата – заявители, определени в настоящите Правила.

(3) С определянето на потребностите, всеки заявител мотивира конкретна инициатива (обществена поръчка) и удовлетворяването на формулираната от него потребност, съответно – постигане целите на Общината.

(4) Осъзнатата и ясно формулирана от всеки конкретен заявител потребност създава условия за оптимизиране на целия процес по възлагане на обществените поръчки,

Чл.9 (1) Необходимостта от навременно и адекватно удовлетворяване на потребностите чрез реализиране на конкретна/и обществена/и поръчка/и се обективира от лицата – заявители в конкретни и обосновани заявки, обобщаващи комплексната необходимост на съответният отдел, структурно звено или второстепенен разпоредител от възлагане на точно определени обществени поръчки.

(2) До 1 декември на предходната бюджетна година, Директорите на дирекции и Второстепенните разпоредители предоставят (на хартиен или електронен носител) на Дирекция “ПНОВК” обобщените заявки за необходимите за осъществяване дейностите им, обществени поръчки за строителство, доставки и/или  услуги.

(3) При непредставяне на информацията в указания в ал.2 срок, Директора на дирекция “ПНОВК” изисква от неизпълнилите задълженията си лица подробно писмено становище за условията и причините, предизвикали забавянето. В случай, че лицата не представят становище и  информация по ал. 2, директорът на дирекция ПНОВК прави предложение до Кмета на Община Хасково за търсене на дисциплинарна отговорност.

(4) С цел прегледност на получената информация и ускоряване процеса на анализиране и приоритезиране отделните потребности, упълномощен от Кмета на общината заместник кмет съвместно с юрист обобщава получените заявки по видове, изготвяйки комплексна заявка за необходимостта от възлагане и изпълнение на обществени поръчки.

(5) Изготвената от упълномощения заместник кмет заявка с обобщена информация за планираните обществени поръчки за следващата бюджетна година има следното задължително съдържание:

а) обект на поръчката;

б) обща (ориентировъчна) стойност на поръчката;

в) видът на процедурата съгласно стойностите и мотиви за избор на конкретната процедура

г) приблизителна начална дата за стартиране  и подготовката на процедурата;

д)  периода, в който трябва да се реализира проекта;

е) длъжностно лице от съответната дирекция – отговорно за подготовка и стартиране  на процедурата, за съдействие по техническата част на съответната обществена поръчка.

 (6) Обобщената информация по отношение на доставки и услуги, обективирана в конкретна заявка с минимално съдържание, се предоставя на  Дирекция “ФСД”.

(7) Въз основа на получените от заместник кмета комплексна информация за необходимостта от изпълнение на обществени поръчки във всички структурни звена отдели и второстепенни организации в Общината, Дирекция “ФСД” извършва преценка и изготвя остойностена прогнозна информация за размера на необходимите средства за удовлетворяване на всяка отделна потребност, съответно на всички заявени потребности и възможността за поемането им от предвиждания финансов ресурс в проекто-бюджета за следващата бюджетна година.

            (8) Предварителната оценка за финансовия ресурс, необходим за реализиране на заявените потребности, изготвен от Дирекция “ФСД” се предоставя на упълномощения заместник кмет, въз основа на която той преразглежда всеки обект на поръчка, с оглед възможността на бюджета да осигури ресурсно неговата реализация, както и да съобрази приоритета му спрямо останалите обекти

(9) След окончателно дефиниране на целите по заявените проекти, упълномощеният заместник кмет обобщава окончателно формулираните заявки. В срок не по-късно от 20.12. на предходната бюджетна година се провежда съвместно обсъждане между упълномощен заместник кмет, юрист и директор на дирекция “ФСД” и се извършва окончателната систематизация и подреждане по приоритетна последователност на проектите.

(10) Подредените по степен на важност обекти на поръчки, със съответно определените им параметри се включват в годишния план на разходите за общински дейности. Така изготвеният предварителен вариант на годишен план се включва в процеса на подготовката на бюджета за следващата календарна година, с цел оценка на степента за финансово обезпечаване на обектите на поръчки и задоволяване на формулираните потребности.

Чл.10 (1) Изготвеният и съгласуван по реда на предходния член годишен план, съдържащ приоритетно подредените поименни списъци на предстоящите за стартиране и/или реализиране обекти на поръчки и дейности в съответния обем по видове, с конкретно посочен размер на средствата, предвидени за изпълнението на всеки предмет, вид дейност и доставка и обобщени по видове капиталови разходи и инвестиции, се предоставя на Възложителя за одобрение.

(2) Одобрените от Кмета на Общината поименни списъци за капиталовите разходи като част от проекта на общинския бюджет се внасят от него в Общински съвет – Хасково, след приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Постановлението за изпълнението му и Указанията на Министерство на финансите за неговото съставяне.

Чл.11 До утвърждаване бюджета на Общината и окончателното одобряване от страна на общинския съвет на поименните списъци на обектите,  разходите за финансиране на належащи и неотложни местни дейности  се извършват съобразно внесения проект за конкретната дейност, въз основа на разрешение от страна на Кмета на Общината за извършване на бюджетния разход и неговия размер.

Чл.12 (1) Изпълнението на Решението, с което е приет общинския бюджет, в частта на капиталовите разходи се организира от ресорните заместник кметове.

            (2) Упълномощеният заместник кмет обощава и изготвя годишен План-график за изпълнението на обществените поръчки, необходими за реализиране на формулираните проекти, спрямо които има одобрен финансов ресурс.

(3) План – графикът, представляващ по същество документ, описващ основните данни за обществените поръчки, хронологията и взаимовръзките на отделните задачи и дейности, подлежащи на изпълнение от отделните структури в администрацията за бюджетната година, се изготвя със следното  съдържание (Приложение №1): 

1. описание на предмета на поръчката, вкл. на обособените позиции, ако има такива;

2. определената по правилата на чл. 15 от ЗОП и въз основа на планираните средства прогнозна стойност на поръчката;

3. ред за възлагане на обществената поръчка по ЗОП, в съответствие с прогнозната й стойност;

4. ориентировъчен период за подготовката на заданието и документацията;

5. длъжностните лица, които са пряко отговорни за подготовката, възлагането и изпълнението на конкретната поръчка;

(4) Утвърденият със Заповед на  Кмета на Общината План - график се предоставя на ресорните заместник кметове за  контрол по изпълнението му.

Чл. 13 (1) Всички съгласувания по подготовка и  провеждането на процедурите и сключване на договори се изпълняват в срок определен в План-Графика по глава трета  от настоящите Правила.

(2) При наличие на особено мнение във връзка със съгласуването по настоящите вътрешни правила, същото се изразява писмено и е неразделна част от документа, който подлежи на съгласуване.

Чл.14 (1) Актуализация на утвърдения План-график се извършва при възникване на необходимост от включване на нови задачи за изпълнение по процедурите и/или за определяне механизми за преодоляване на непредвидени, но възникнали в процеса на изпълнение на поръчката затруднения.

(2) При промяна в поименните списъци за капиталовите разходи, приета с влязло в сила Решение на Общинския съвет за актуализиране на общинския бюджет, също се извършва актуализация на План-графика.

(3) Лицата, иницииращи актуализация на одобрен План-график, са заявителите по смисъла на чл. 5 от настоящите вътрешни правила. За промяна в план-графика се счита одобряването на доклада за стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка, копие от който се прилага към план графика.

 

Чл.15 (1) Въз основа на одобрения от Кмета на Общината План-график за изпълнението на обществените поръчки, необходими за реализиране на формулираните проекти за текущата календарна година, Дирекция “ПНОВК”, изготвят предварителните обявления за процедурите за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения, които ще бъдат открити през календарната година и са над стойностните прагове, определени от ЗОП.

(2) В срок до 1 март на текущата година изготвените по реда на предходната алинея предварителни обявления се изпращат за обнародване в до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки, а в приложимите случаи – и до Официалния вестник на Европейския съюз, съгласно чл. 45в, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

(3) Изпращането на предварителните обявления за обнародване, вписване или публикуване се организира от Дирекция “ПНОВК” .

(4) Изпращат се за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз и предварителните обявления за процедури за възлагане на обществени поръчки когато същите по категории доставки и услуги по приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗОП имат левова равностойност, равна или по-висока от 750 000 евро.

 

Раздел ІV

ПОДГОТОВКА И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

Чл.16. Възлагането на обществени поръчки се извършва в изпълнение на инвестиционната  програма, приетия от Общинския съвет бюджет и утвърдения от Кмета на Общината План-график.

Чл.17. (1) При откриване на  процедури за възлагане на обществени поръчки, заявителите изготвят доклад (приложение № 2) и прилагат следните документи, необходими за тяхното обявяване:

  1. пълно описание на обекта на поръчката, в т.ч. и на обособените позиции, когато има такива;
  2. място и срок за изпълнение на поръчката, вкл. гаранционни условия, ако се предвиждат;
  3. технически спецификации, включително инвестиционни проекти при обществени поръчки за строителство, когато такива се изискват;
  4. критерии за подбор на участниците (ако се предлагат такива) и документи по чл. 50 и чл. 51 от ЗОП, с които се доказва съответствие с тях;
  5. условия и начин на плащане;
  6. критерии за оценка на офертите, а при критерии „икономически най-изгодна оферта“ – показатели за оценка, относителна тежест и методика, съдържаща точни указания за формиране на оценката по всеки показател.

(2) Когато обществената поръчка ще се възлага с публична покана, заявителят подготвя докладна записка за необходимостта от възлагане на съответната процедура  и прилага относимите  по ал. 1 документи.

(3) Лицата, които са подготвили техническите спецификации и методиката за оценка на офертите (при критерии „икономически най-изгодна оферта“) задължително подписват съответните документи.

Чл.18.  Когато се налага привличане на външен експерт за подготовка на технически спецификации и/или методика за оценка на офертите, заявителят прави писмено предложение до Кмета на Община Хасково, в което посочва:

1. областта на професионална компетентност на външния експерт;

2. дали външният експерт да бъде избран от списъка по чл. 19, ал.2, т. 8 от ЗОП или

не.

3. конкретно лице, което да бъде привлечено като външен експерт (ако има такова).

(2) Когато в предложението по ал.1 е предложен конкретен външен експерт, се прилагат и доказателства за професионалната му компетентност.

(3) Въз основа на предложението по ал. 1, Кметът на Община Хасково сключва договор с външен експерт за подготовка на технически спецификации и/или методика за оценка на офертите (при критерий „икономически най-изгодна оферта”).

(4) Привлеченият външен експерт подписва разработените от него или с негово участие документи. Приемането на работата на външния експерт се извършва от длъжностно лице в структурното звено, отговорно за подготовка на заданието за съответната обществена поръчка, съгласно план-графика.

Чл.19 При наличие на условия за възлагане на обществена поръчка чрез процедури на договаряне по чл. 84 и чл.90 от ЗОП, съответният заявител прави предложение и за лицата (физически, юридически и/или техни обединения), до които да се изпратят покани за участие.

Чл. 20. При представяне на непълен комплект документи, необходими за обявяването на процедура, съгласно изискванията на чл.17, същите се изискват  писмено и в определен срок от директора на дирекция “ПНОВК”.

Чл. 21. Представеният доклад от съответния заявител, ведно с пълния комплект от документи се представя за утвърждаване на Кмета на община Хасково, след съгласуването му от Главен счетоводител и главен юрисконсулт.

Чл. 22. (1) Когато конкретна процедура по ЗОП подлежи на предварителен контрол по чл. 20а от ЗОП, след окончателното окомплектоване на документацията за участие същата се представя на Кмета на Община Хасково за одобрение, без да се подписва решение за откриване на процедурата.

(2) След одобряване на проекта на документация по ал. 1, определен със заповед на Кмета на Община Хасково и регистриран като упълномощен потребител служител от Дирекция ПНОВК изпраща до Агенцията по обществени поръчки по електронен път, с електронен подпис, проектите на документи по чл. 20а, ал. 1 от ЗОП и по чл. 49а от ППЗОП. 

(3) След получаване на становище от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки, при необходимост в обявлението и/или документацията за участие се нанасят съответни корекции, след което решението за откриване на процедурата се подписва от Кмета на Община Хасково.

(4) След откриване на процедурата, полученото становище от изпълнителния директор на АОП се публикува в профила на купувача в електронното досие на съответната обществена поръчка, за която се отнася.

 

РАЗДЕЛ V

Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП

 

Чл. 23. (1) След подписване на решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, дирекция „ПНОВК” отговаря за:

1. изпращане за публикуване в „Официален вестник” на ЕС на обявлението за обществена поръчка, при наличие на основание за това;

2. изпращане за вписване в Регистъра на обществените поръчки на решението и обявлението за обществена поръчка с придружително писмо, подписано от Кмета на Община Хасково или по електронен път с електронен подпис от упълномощен потребител;

3. изпращане до Агенцията по обществени поръчки на:

а) покана за участие при процедура на договаряне без обявление;

б) утвърдената методика за оценка на офертите при процедури по ЗОП, на които е упражнен предварителен контрол по чл. 20а от ЗОП и критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”.

4. изпращане на поканата за участие в процедура на договаряне без обявление до лицето или лицата, посочени в решението за откриване на процедурата;

5. публикуване на пълната документация за участие в профила на купувача на Община Хасково;

6. изготвяне на текст на съобщение до средствата за масово осведомяване, който се изпраща до Българската телеграфна агенция, както и до поне три печатни медии и поне трима лицензирани радио- и телевизионни оператора.

Чл. 24. В случай, че постъпи искане от лице за предоставяне на публикуваната в профила на купувача документация за участие на хартиен и/или електронен носител, екземплярът от документацията се окомплектова от Дирекция ПНОВК и се предава в сектор „Административно обслужване” за изпращане на съответното лице.

Чл. 25. (1) Когато до 10 дни след публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки постъпят писмени предложения от трети лица за промени в обявлението и/или документацията поради твърдяна нередност, пропуск или явна фактическа грешка, те незабавно се насочват с резолюция към дирекция ПНОВК и лицето за контакт обществената поръчка за преценка относно наличието на основание за изготвяне на решение за промяна.

 (2) При положително становище относно необходимостта от изменение на условията на поръчката в допустимите от закона граници, служител от Дирекция ПНОВК съвместно с лицето за контакт на обществената поръчка изготвя проект на решение за промяна по образец, който се подписва от Кмета на Община Хасково и се изпраща с придружително писмо или по електронен път с електронен подпис за вписване в Регистъра на обществените поръчки, както и до „Официален вестник” на ЕС, ако има основание за това.

 (3) Решението за промяна, след подписването му от Кмета на Община Хасково, се публикува от отдел „Правен” в профила на купувача на Община Хасково, заедно с променената документация за участие.

 (4) Извън случаите по ал. 1, основание за публикуване на решение за промяна могат да бъдат и мотивирани предложения от длъжностни лица, както и бележки в окончателния доклад за законосъобразност от упражнен предварителен контрол по чл. 20а от ЗОП, ако такъв е бил упражнен за конкретната процедура.

Чл. 26. (1) При постъпили в предвидения от ЗОП срок писмени искания за разяснения по документацията за участие, те незабавно се насочват за подготовка на отговор с резолюция към посоченото в решението за откриване на процедурата или обявлението за обществена поръчка лице/а за контакт.

 (2) Проектът на разяснение се изготвя от лицето за контакт в срок до 2 дни, след което се предоставя в дирекция ПНОВК. Разяснението се подписва от Кмета на Община Хасково до изтичане на 4 календарни дни от получаване на писменото искане.

 (3) След подписване на всяко разяснение, то се публикува в профила на купувача на Община Хасково.

 (4) В деня на публикуване на разяснение по документацията за участие в профила на купувача на Община Хасково, същото се изпраща от дирекция ПНОВК по електронна поща на всички лица, които до момента са искали разяснения по конкретната процедура и са посочили електронен адрес. Изпращането трябва да се извърши по начин, който не позволява разкриване на данни за лицата, които са искали разяснения.

 (5) В случай, че не бъде спазен 4-дневния срок за публикуване на разяснения по документацията за участие и в резултат от това останат по-малко от 6 дни до крайния срок за подаване на оферти, респ. по-малко от 3 дни при процедури по ЗОП, за които се прилагат опростените правила, дирекция ПНОВК изготвя проект на решение за промяна, с което се удължава срока за подаване на оферти.

 (6) При условията на ал. 5 решението за промяна се изпраща за вписване в РОП и се публикува на профила на купувача в един и същи ден. От деня да публикуване на решението за промяна в профила на купувача до определения краен срок за подаване на оферти не може да имат по-малко от 6 дни, респ. по-малко от 3 дни при процедури по ЗОП, за които са приложими опростените правила по ЗОП.

Чл. 27. (1) Офертите или заявленията за участие във всяка процедура по ЗОП се приемат от сектор „Административно обслужване”.

(2) При получаване на оферта или заявление за участие на ръка или по пощата, служител от отдел „Административно обслужване” задължително отбелязва във входящ регистър следните данни:

1. предмет на обществената поръчка;

2. име/наименование на кандидата/участника;

3. пореден номер;

4. дата и час на получаване.

(3) Когато офертата е получена на ръка, на приносителя се издава документ, в който се отбелязват обстоятелствата по ал. 2, т. 3 и т. 4.

(4) Не се приемат и незабавно се връщат от отдел „Административно обслужване” оферти или заявления за участие, които са получени след изтичане на крайния срок за подаването им, както и такива, които са в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър по ал. 2.

(5) Получените и приети оферти или заявления за участие се съхраняват в отдел „Административно обслужване“ до датата на първото заседание на комисията за провеждане на процедурата, когато се предават на председателя й.

Чл. 28. (1) Комисията за провеждане на процедурата се назначава със заповед на Кмета на Община Хасково.

(2) Проектът на заповедта по ал.1 се подготвя от дирекция ПНОВК в срок не по-късно от 3 работни дни преди датата на отваряне на офертите или заявленията за участие.

(3) Като членове на комисията се назначават:

1. юрист от отдел „ПНО”;

2. служители от структурните звена, чиито функционални задължения са свързани с предмета на поръчката, ако същите имат професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка;

3. други лица, вкл. външни експерти, с професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.

(4) С изключение на юриста в комисията, поне за половината от останалите членове трябва да бъде доказана професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка.

(5) Когато се възлага обществена поръчка за строителство на стойност равна или по-висока от 9 779 000 лв. (без ДДС) като член на комисията задължително се включва външен експерт от списъка по чл. 19, ал.2, т. 8 от ЗОП, избран чрез жребий по правила, съгласно ППЗОП.

 (6) Председателят на комисията има статут на член на комисията, като изпълнява и следните задължения:

1. ръководи заседанията на комисията, организира и координира работата й;

2. следи за спазване на определения срок за работата на комисията, като при необходимост уведомява Кмета на Община Хасково за удължаването му;

3. уведомява своевременно Кмета на Община Хасково за необходимостта от определяне на нов член на комисията, в случаите, когато редовен член не може да бъде заместен от резервен такъв;

4. подписва кореспонденцията с кандидатите или участниците в процедурата, в предвидените от закона случаи;

5. подписва съобщението за обявяване датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти в съответната процедура, което се публикува на профила на купувача на Община Хасково;

 (7) В заповедта за назначаване на комисия се определят двама резервни членове, един от които задължително е юрист.

(8) В заповедта за назначаване на комисията се определя срок за приключване на работата й, който е съобразен със сложността на обществената поръчка и броя на подадените оферти или заявления за участие, но не е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

Чл. 29. (1) Когато в комисията участва външен експерт, независимо дали той е от списъка по чл. 19, ал.2, т. 8 от ЗОП или не, преди издаване на заповедта за назначаване на комисия с него се сключва писмен договор.

(2) Преди сключване на договор с конкретен външен експерт той представя доказателства за професионалната си компетентност в съответната област, съобразно предмета на обществената поръчка.

(3) Външният експерт има право на възнаграждение, както и на поемане на разходите му за пътни, дневни и квартирни, в случай, че има такива.

Чл. 30. (1) След назначаване на комисията и получаване на списъка с офертите или заявленията за участие, всички членове и консултанти, ако има такива, попълват декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

(2) Определените резервни членове попълват декларации само в случай, че встъпят за участие в работата на комисията на мястото на титулярен член.

Чл. 31. (1) Когато при разглеждане на документите от плик № 1 комисията установи липсващи документи и/или нередовности в документите и/или несъответствия с критериите за подбор, включително фактическа грешка, съставеният протокол, в който са отразени констатациите на комисията, се изпраща на всички кандидати/участници в процедурата и се публикува на профила на купувача.

(2) Протоколът по ал.1 се изпраща на участниците от сектор „Административно обслужване“.

(3) Протоколът по ал.1 се публикува в профила на купувача от дирекция ПНОВК.

Чл. 32. (1) Преди отваряне на ценовите предложения в плик № 3, председателят на комисията подписва съобщение за датата, мястото и часа за провеждане на публичното заседание. Когато критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”, в съобщението се посочват и резултатите от оценяването по показателите, различни от цената.

(2Съобщението по ал. 1 се се публикува в профила на купувача. Между публикуването на съобщението и определената дата за отваряне на ценовите оферти не може да има по-малко от 2 работни дни.

Чл. 33. (1) След приключване работата на комисия за провеждане на процедура по ЗОП, председателят или юриста предава на Кмета на Община Хасково всички съставени протоколи, както и доклад, когато е проведена процедура на договаряне без обявление.

(2) В срок от 5 дни от получаване на протоколите, а ако има основание и на доклада на комисията, Кметът на Община Хасково може да упражни правото си на контрол върху работата й, като се произнесе по един от следните начини:

1. утвърди протокола и разпореди подготовка на проект на решение за класиране и определяне на изпълнител;

2. даде задължителни писмени указания към комисията за отстраняване на установени в хода на работата й нарушения, които могат да бъдат отстранени, без това да налага прекратяване на процедурата;

3. разпореди подготовка на проект на решение за прекратяване на процедурата – при наличие на основания по чл. 39 от ЗОП.

(3) В случаите по ал. 2, т. 1 и т. 3 проектът на решение се изготвя от служител в дирекция ПНОВК, след което се представя за подпис от Кмета на Община Хасково.

Чл. 34. (1) Издаденото от Кмета на Община Хасково решение за класиране и определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата:

1. се изпраща на участниците в процедурата:

а) от сектор „Административно обслужване” – при изпращане с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер;

б) от член на комисията – при изпращане по факс

и

2. се публикуват в профила на купувача от дирекция ПНОВК.

(2) Издадено решение за прекратяване на процедура по ЗОП се изпраща и до изпълнителния директор на АОП за публикуване в Регистъра на обществените поръчки на хартиен носител с придружително писмо, подписано от Кмета на Община Хасково и по електронна поща или от упълномощен потребител с електронен подпис.

Чл. 35. (1) Когато в хода на процедурата са изискани и представени гаранции за участие, председателят на комисията следи за изтичане срока за обжалване на решението за класиране и определяне на изпълнител, респ. на решението за прекратяване на процедурата и незабавно уведомява директора на дирекция “Финансово-счетоводни дейности” за необходимостта да бъдат освободени или задържани гаранциите на отстранените участници и на класираните на трето и следващо място участници.

(2) Дирекция „Финансово-счетоводни дейности” отговаря за изготвяне на информация и публикуване в профила на купувача за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие във всяка процедура.

Чл. 36. (1) Дирекция ПНОВК незабавно уведомява Кмета на Община Хасково за всяка жалба, подадена срещу действие, бездействие или решение, свързано с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка.

(2) Дирекция ПНОВК окомплектова необходимата документация във връзка с подадената жалба за изпращане до компетентния орган, като при необходимост има право да изиска становище от структурното звено подготвило доклада по чл. 17, както и от председателя на комисията за провеждане на процедурата.

 (3) Служители от дирекция ПНОВК  осъществяват процесуалното представителство по образуваните дела.

 

Раздел VІ

Сключване на договор за обществена поръчка

 

Чл. 37. Когато в резултат от проведена процедура по ЗОП е издадено решение за класиране и определяне на изпълнител, служител от дирекция ПНОВК подготвя проект на договор за обществена поръчка, който съответства на приложения към документацията за участие проект на договор и включва и всички предложения от офертата на участника, въз основа на които той определен за изпълнител.

Чл. 38. (1) Служителят по чл. 37 организира подписването на проекта на договор от определения за изпълнител участник, след като:

1. от него са представени всички изискващи се документи (документи от компетентни органи за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и гаранция за изпълнение в съответния размер, ако такава е била определена при откриване на процедурата);

2. удостоверение за липса на задължения към държавата и община Хасково.

Чл. 39. (1) Подписаният от изпълнителя проект на договор се съгласува от служител в дирекция ПНОВК, комплектова се с копия от представените документи и се представя на директор дирекция ФСД  за съгласуване.

(2) По време на съгласуването оригиналните документи по ал. 1 се съхраняват в Дирекция ПНОВК.

(3) След изтичане на срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП и при условията на чл. 41, ал. 5 от ЗОП, всички екземпляри на съгласувания и подписан от изпълнителя проект на договор за обществена поръчка се представят за подпис от Кмета на Община Хасково.

(4) Служителят по чл. 37 отговаря за предоставяне на един екземпляр от подписания договор на изпълнителя.

Чл. 40. Когато в хода на процедурата са изискани и представени гаранции за участие, незабавно след подписване на договора за обществена поръчка председателят на комисията  разпорежда на Директор дирекция ФСД да освободи гаранциите на класираните на първо и второ място участници.

Чл. 41. Подписаният от Кмета на Община Хасково договор се предоставя в Отдел “Вътрешен контрол” за завеждането му в регистъра на договорите. Екземплярът със съгласувателните подписи – остава в Отдел “Вътрешен контрол” на Община Хасково, след което екземпляр от него се предава:

1. в дирекция ФСД;

2.на заявителя – за изпълнение на контрол върху изпълнението;

4. на дирекция ПНОВК – за изготвяне на информация за сключен договор по образец и изпращане за вписване в Регистъра на обществените поръчки в законоустановения срок, както и до „Официален вестник” на ЕС, ако има основания за това и публикуване в профила на купувача.

 

Раздел VІІ

Правила за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана и при свободен избор на изпълнител

 

Чл. 42. Когато в план-графика на обществените поръчки е предвидено възлагане на доставка, услуга или строителство по реда на глава осма „а” от ЗОП чрез публична покана, подготовката на условията на обществената поръчка се извършва по реда на раздел ІV от настоящите правила.

Чл. 43. (1) След одобрение от Кмета на Община Хасково дирекция ПНОВК организира:

1. публикуване на публичната покана на Портала за обществени поръчки с електронен подпис от упълномощен потребител;

2. публикуване в профила на купувача на Община Хасково;

3. изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване – за изпращане по електронна поща до БТА, както и до поне три печатни медии и поне трима лицензирани радио-и телевизионни оператори;

4. изпращане на публичната покана до конкретни лица, ако това е предложено в писмото по чл. 14, ал. 2, т. 4 на главния секретар.

Чл. 44. (1) Когато в срок до 3 дни преди изтичане на крайния срок за подаване на оферти по публичната покана постъпи писмено искане за разяснение по условията на обществената поръчка, същото незабавно се насочва с резолюция към посоченото в публичната покана лице за контакт.

(2) Лицето по ал. 1 незабавно подготвя проект на разяснение и по представя за подпис от Кмета на Община Хасково.

(3) Подписаното разяснение се публикува на профила на купувача най-късно на деня, следващ получаването на искането за разяснение.

Чл. 45. (1) Подадените въз основа на публичната покана оферти се приемат по реда на чл. 27.

(2) След изтичане на срока за подаване на офертите, те се предават на комисията, определена със заповедта по чл. 28 да ги разгледа, оцени и класира.

Чл. 46. (1) При започване на работата на комисията и след получаване на офертите, членовете й попълват декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал.1, т. 2-4 от ЗОП.

(2) Работата на комисията започва с публично заседание за отваряне на получените оферти, на което право да присъстват имат лицата по чл. 68, ал.3 от ЗОП. Всички присъстващи лица се вписват в списък, който съдържа трите имена и качеството на лицата.

(3) По време на публичната част от заседанието си комисията извършва следните действия:

1. отваря офертите по реда на тяхното получаване и регистриране в Община Хасково;

2. обявява пред присъстващите предлаганите цени на всички участници;

3. поканва представител на участниците, ако такъв присъства на заседанието, да подпише ценовите и технически предложения, съдържащи се в офертите.

(4) С изпълнението на действията по ал. 3 приключва публичната част от заседанието, след което комисията продължава работата си на закрито заседание.

Чл. 47. (1) Комисията разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие към нея.

(2) Подадената оферта следва да съдържа най – малко

1. данни за лицето, което прави предложението;

2. техническо предложение;

3. ценово предложение;

4. срок на валидност на офертата.

(3) Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.

Чл. 48. (1) Когато при разглеждане на офертите комисията установи, че офертата на участник не отговаря на изискванията на възложителя, поставени в публичната покана и документацията за участие към нея, констатираните несъответствия се посочват в протокола по чл. 51 и по-нататъшното разглеждане на офертата се преустановява.

(2) Оферти на участници, за които са установени несъответствия с изискванията на възложителя, не подлежат на оценяване.

(3) В хода на работата си комисията няма право да прилага правилото по чл. 70 от ЗОП.

Чл. 49. (1) Офертите, за които при разглеждането им комисията е констатирала, че отговарят на всички изисквания на възложителя, подлежат на оценяване по обявения в публичната покана критерий за оценка – най-ниска цена или икономически най-изгодна оферта.

(2) Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията прилага обявените показатели за оценка с тяхната относителна тежест, както и съдържащата се в публичната покана методика за оценка.

(3) Въз основа на резултатите от оценяването на офертите, комисията предлага класиране на участниците.

Чл. 50. Когато са налице пречки да бъде определен изпълнител на обществената поръчка, длъжностните лица предлагат на възложителя преустановяване на избора на изпълнител, за което излагат съответни мотиви.

Чл. 51. (1) Комисията съставя протокол за работата си, в който отразява последователно всички извършени действия и взети решения, както и мотиви за тях.

(2) Протоколът се предава на Кмета на Община Хасково за утвърждаване.

(3) Кметът на община Хасково има право в срок от 3 дни да се произнесе по протокола в една от следните форми:

1. утвърди протокола на комисията с полагане на подпис върху него за „утвърдил”;

2. даде задължителни писмени указания към комисията за отстраняване на установени в хода на работата й пропуски и/или нарушения.

(4) Утвърденият от Кмета на Община Хасково протокол се изпраща от сектор „Административно обслужване“ на участниците и се публикува в профила на купувача на Община Хасково от дирекция ПНОВК.

Чл. 52. (1) Когато е утвърден протокол на комисия, в който е предложено класиране на участниците, Дирекция ПНОВК изготвя договор, съдържащ предложенията на участника, определен за изпълнител, по реда на раздел V от настоящите правила.

(2) Преди сключване на договора от участника, определен за изпълнител се изискват:

1. свидетелства за съдимост от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП;

2. декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

3. гаранция за изпълнение, ако такава е предвидена в условията на поръчката.

(3) При сключването на договора не се прилагат правилата на чл. 41 от ЗОП.

(4) Сканирано копие от сключения договор се публикува от дирекция ПНОВК в профила на купувача на Община Хасково.

Чл. 53. (1) Когато класираният на първо място от комисията участник откаже да сключи договора или за него са налице пречки по чл. 47, ал.1, т.1 или ал. 5 от ЗОП, дирекция ПНОВК предлага на Кмета на Община Хасково да:

1. сключи договор с класирания на второ място участник; или

2. бъде публикувана нова публична покана за същата обществена поръчка.

(2) Редът по ал. 1 се прилага и в случай на отказ от сключване на договор и от класирания на второ място участник.

Чл. 54. (1) Когато до изтичане на крайния срок за подаване на оферти, посочен в публичната покана, не бъде получена нито една оферта, Дирекция ПНОВК уведомява за това Кмета на Община Хасково.

(2) Кметът на Община Хасково може да разпореди публикуването на нова публична покана или да бъдат проведени преки преговори с конкретен потенциален изпълнител на обществената поръчка.

(3) В случай, че Кметът на Община Хасково разпореди провеждане на преки преговори, те се водят от назначена от него комисия, която документира работата си в протокол. Постигнатите по време на преговорите договорености не могат да водят до промяна на техническите спецификации, проекта на договор и прогнозната стойност на обществената поръчка, които са били обявени първоначално в публичната покана.

 (4) Съставеният от комисията, провеждаща преговорите протокол се представя за утвърждаване от Кмета на Община Хасково, след което се пристъпва към сключване на договор по реда на чл. 52.

Чл. 55. (1) Когато стойността на обществена поръчка не изисква изборът на изпълнител да се извърши с процедура по ЗОП или чрез публична покана, възлагането се извършва свободно.

(2) Извършването на разходи за доставка на стоки, услуги или строителство на стойности, които допускат изборът на изпълнител да е свободен, се предшества от докладна записка от ръководителя на структурното звено, което ще се ползва от предмета на поръчката, с предложение до Кмета на Община Хасково.

(4) Когато се извършват разходи за доставки и услуги на стойности, допускащи свободен избор на изпълнител, отчитането се извършва с първични платежни документи и/или с писмен договор. При необходимост от сключване на писмен договор, ръководителят на структурното звено с докладната записка, предоставя проекта на договор, съгласуван с дирекция ПНОВК.

(5) В случаите на периодични доставки/услуги длъжностното лице, отговорно за поддържане на регистъра на договорите  в едномесечен срок преди изтичане на договора уведомява заявителя за необходимостта от сключване на нов договор.

(6) Когато се възлага строителство по смисъла на чл. 3 от ЗОП, независимо от стойността му, с изпълнителя се сключва писмен договор, съгласуван по реда на ал. 4.

Чл. 56. (1) Дирекция ПНОВК организира изготвянето и изпращането на обобщена информация по образец за обществените поръчки, възложени през предходната календарна година по реда на глава осем “а” от ЗОП или свободно, съгласно чл. 53 от настоящите правила.

(2) Обобщената информация се подготвя от Дирекция ФСД  в срок до 15 март на годината, следваща отчетната, на база изплатените суми по:

1. сключени договори след възлагане с публична покана;

2. сключени писмени договори за строителство, възложени свободно;

3. сключени писмени договори и/или фактури за доставки и услуги, възложени

свободно.

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ

ОТГОВОРНОСТИ

 

            Чл. 57 (1) Заявителят:

- Координира и контролира изготвянето и придвижването на доклади за стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки, като определя:

- В зависимост от предмета на процедурата отговорника за нейното провеждане (име и длъжност);

 - Срок (в работни дни) за изготвяне на документацията и обявлението за обществената поръчка, (в зависимост от специфичността и срочността на предмета на обществената поръчка и мястото за реализирането й), но не по – малко от 7 (седем) работни дни;

 - Съгласува документацията за участие в обществената поръчка;

 - Контролира сроковете за изготвяне и съгласуване на документациите, както и цялостния процес по провеждане на процедурите и архивирането им;

- Осъществява съдействие и контрол за правилното окомплектоване на досието от отговорника за провеждане на процедурата;

- Контролира за срочното сключване на договор/и с определения/те за изпълнител/и кандидат/и, съгласно изискванията на чл.41 от ЗОП;

- Контролира за своевременното изпращане на информация за всеки сключен договор за обществена поръчка до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра за обществени поръчки, съгласно изискванията на чл.44, ал.1 от ЗОП;

  (2) Отговорности по изготвяне на документация при оценка на предложенията

Един от членовете на комисията за отваряне, оценка и класиране на постъпилите предложения, определен от председателя, след нейното назначаване извършва следното:

-  Води протокола от заседанията на комисията;

- Подготвя бланки за оценки, съгласно утвърдената документация и методиката за оценка на постъпилите предложения;

 - Със съдействието на юрисконсулта подготвя протокола от работата на комисията с предложение за класиране, респ. удължаване на срока за подаване на предложения или прекратяване на процедурата;

 - Осигурява информация във връзка с изготвянето на договор с определения/те за изпълнител/и кандидат/и - утвърден протокол, заповед за определяне на изпълнителя/те и предложение/я на определения/те за изпълнител/и кандидат/и;

- Предава цялата документация по провеждането на процедурата на отговорника за съхраняване на досиетата за архивиране.

(3) Главен експерт “Деловодител”:

 - Регистрира постъпващите документи в дневник "Входяща поща" и съгласно резолюция на Кмета на общината ги разпределя;

- Обезпечава съгласуването, подписването и извеждане с номер (при необходимост) на изготвяните документи във връзка с процеса по стартиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки - протоколи, заповеди, писма и документации, съгласно реда установен с настоящата инструкция;

- Организира изпращането на водената кореспонденция във връзка с провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по служебна поща или Български пощи;

 - Осигурява изпращането на информация до Агенцията по обществени поръчки за вписване в регистъра.

- Уведомява незабавно Дирекция ПНОВК при постъпване на жалби срещу решения на Възложителя и на уведомления от Директора на Агенция по обществени поръчки за нарушения по провеждане на процедури, констатирани от Европейската комисия

 (4) Председател (назначава се от Кмета за всяка една от процедурите)

 - Води заседанията и ръководи работата на комисията с оглед запазване интересите на Община Хасково;

 - Отговаря за законосъобразното и в съответствие с утвърдената документация провеждане на процедурата;

- Отговаря за срочното извършване на оценката на постъпилите предложения, съгласно заповедта за назначаване на комисията;

- Отговаря за изпращането на: придружителни писма до участниците, ведно с протоколи, съдържащи констатации относно наличието и редовността на документите находящи се в плик  № 1; искания за разяснения и допълнителни доказателства за данни, представени в плик № 2 и плик № 3; искания за подробни писмени обосновки за начина на образуване на предложения, които са с 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти

- Организира публикуването на съобщения за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения при провеждане на процедури по ЗОП

(5) Членове на комисията

- Разглеждат постъпилите оферти, техническите предложения, допуснати до оценка и извършват техническа оценка, съгласно методиката за оценка на постъпилите предложения от утвърдената документация, разглеждат предложената цена и извършват оценка, съгласно методиката за оценка;

- При процедури на договаряне разглеждат техническото/те предложение/я на кандидата/те и договарят техническите параметри за изпълнението на обществената поръчка и сроковете за изпълнение;

  (6) Юрист:

- Отговаря за правилното определяне на правните основания за стартиране на процедурите и законосъобразното им провеждане с оглед запазване интересите на Община Хасково;

 - Оказва съдействие на отговорника на процедурата както при изготвяне на документацията, така и при отварянето и оценката на получените предложения – изготвяне на протоколи, заповеди и писма;

  • Изготвя проекто-договора;
  • Изготвя становища до Комисия за защита на конкуренцията по жалби срещу решения на Възложителя и до Директора на АОП по уведомления от Европейската комисия за установени нарушения при провеждане на процедурите.

 (7) Финансов контрольор

- Проверява законосъобразността на решенията за поемане на задължения при подаване на заявка, ведно с изготвения доклад от съответния заявител, по отношение на компетентност на лицето, съответствие с наличие на бюджетни средства и параграфи и заявена стойност, въз основа на която юрист от отдел ПНО определя вида на процедурата; същата заявка служи и за определяне на съответствието на подписания договор с предварително заложените параметри при обявяване на поръчката;

-  Проверява законосъобразността на решенията  за извършване на разход

 - Попълва и подписва контролните листове за предварителен контрол.

 - При извършване на разплащане по договорите се произнася по съответствието на разхода с поетото задължение.

 - При планиране на разплащане по реда на 14, ал.4 ЗОП одобрява планирания разход след съгласуване на докладната от Кмета на община Хасково.

 - При планиране на разплащане чл. 14, ал. 5 от ЗОП одобрява планирания разход след съгласуване на докладната Кмета на  община Хасково и преди издаването на фактура.

 В докладната до кмета на общината трябва да е упомената задължително точната или приблизителната стойност на разхода.

(8) Отговорник по съхраняването на досиетата

 - След приключване на процедурата приема и проверява окомплектоваността на цялото досие и го архивира.

 При необходимост от ползване на архива следи за движението на досието като попълва контролен лист за движение на досието и следи за връщането му.

- Съхранява досието в определения от ЗОП срок.

 

РАЗДЕЛ ІХ

Изпълнение на договори

 

Чл.58 (1) При стартиране изпълнението на договора, заявителят определя длъжностно лице, отговорно за изпълнението на договора.

(2) Контролът по изпълнението на договори за строителство се осъществява, съгласно вътрешни правила на дирекция “СИПЕ”, одобрени със заповед от кмета на община Хасково.

 (3)  След приключване изпълнението на всеки договор за обществена поръчка, сключен след проведена процедура по ЗОП или при предсрочно прекратяване на такъв договор, в едномесечен срок от настъпване на съответното обстоятелство дирекция “ФСД” предоставя на Дирекция ПНОВК информация за вписване в Регистъра на обществените поръчки на информация по образец.

 

 

РАЗДЕЛ Х

ГАРАНЦИИ

 

            Чл.59 (1) Гаранциите за участие в процедурата, съответно – за изпълнение на договора се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

            (2) Участникът, респ. определеният Изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

(3) Размерът и валутата на гаранциите се определя в обявлението за обществената поръчка.

(4) Банковите разходи по откриването на банковите гаранции са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Община Хасково Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в процедурата.

(5) Община Хасково освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Чл.60 (1) Освобождаването на гаранции под формата на внесена парична сума се освобождава по реда на чл. 35.

            (2) За освобождаване на банкови гаранции за участие, председателят на комисията подготвя придружително писмо до кандидата/участника и връща оригинала на гаранцията. Копие от гаранцията остава в досието на процедурата

Чл.61 Гаранциите за изпълнение на договора се определят в съответствие с изискванията на ЗОП.

Чл.62. (1) Срокът и валидността на банковата гаранцията за добро изпълнение се следи от служителя отговорен за изпълнението на договора.

(2) При изпълнение или предсрочно прекратяване на договора ресорният директор или длъжностното лице, отговорно за изпълнение на договора освобождава гаранцията или подготвя придружително писмо за освобождаването и/или усвояването.

 

 

РАЗДЕЛ ХІ

ОБЖАЛВАНЕ

 

            Чл. 63 При постъпила жалба, срещу решение на  възложителя, юрист от Дирекция “ПНОВК”, незабавно уведомява Кмета на Община Хасково и заявителя за постъпването й.

Чл. 64 При постъпване на жалба срещу решение на възложителя, служителят в сектор “Административно обслужване” отговорен за завеждането й в деловодната система на администрацията, незабавно уведомява Директора на Дирекция ПНОВК, като му предава жалбата ведно с всички приложения към нея.

(2) В тридневен срок от постъпване на жалбата Дирекция ПНОВК изготвя писмено становище по нея, подкрепено при необходимост с доказателства, което изпраща в Комисия за защита на конкуренцията.

(3) В срока по ал. 2 се изготвя и:

- мотивирано искане за допускане на предварително изпълнение, ведно с доказателствата в подкрепа на твърденията, когато е обжалвано решение за избор на изпълнител;

- становище по искане за налагане на временна мярка “спиране на процедурата” – в останалите случаи на обжалване на решение на възложителя.

Чл. 65 Директорът на дирекция “ПНОВК”  уведомява Кмета на Община Хасково и заявителя за влезлите в сила определения и решения по дела във връзка с обжалвани процедури за обществени поръчки.

 

РАЗДЕЛ ХІ

РЕД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ, УСТАНОВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

 

Чл. 66 (1) При постъпило уведомление от Директора на Агенцията по обществени поръчки за установени от Европейската комисия нарушения по процедура за възлагане на обществена поръчка до сключване на договор, Дирекция “ПНОВК”, незабавно уведомява Заявителя и служителя, отговорен за процедурата за постъпването му.

(2) В 5-дневен срок от получаването му Дирекция ПНОВК изготвя и писмен отговор, адресиран от Директора на АОП.

(3) С отговора се уведомява Агенцията и се прилагат съответните доказателства, когато Възложителят:

1. приеме за основателни твърденията на Европейската комисия и отстрани нарушението, или

2. посоченото в уведомлението нарушение вече е предмет на обжалване.

(4) От момента на получаване на уведомлението по ал. 1 се преустановяват всякакви действия, свързани с провеждане на процедурата или сключване на договор за обществена поръчка - до окончателното разрешаване на спора.

(4) В 7-дневен срок след влизане в сила на решението на КЗК, в случаите по ал. 3, т. 2, Дирекция ПНОВК изготвя уведомление до Агенцията по обществени поръчки за резултата от обжалването.

(5) Когато процедурата, за която се отнася уведомлението по ал. 1, е прекратена с влязло в сила решение и се открие нова процедура, свързана изцяло или отчасти със същия предмет, уведомлението до Директора на АОП се изготвя в тридневен срок от откриването на процедурата.

 

 

РАЗДЕЛ ХІІ

СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

            Чл.67 (1) До изтичане срока за подаване на офертите/предложенията, цялата документация по подготовката на процедурата се съхранява от съответният служител отговорен за процедурата.

(2) По време на работата на комисията и след приключването на работата и до сключване на договор цялата документация заедно с постъпилите оферти/предложения се съхранява от юриста на комисията. Съхранението на цялата информация в хода на провеждане на процедурата се извършва по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на заявленията за участие и офертите.

Чл.68 (1) За всяка обществена поръчка се съставя досие, което съдържа всички документи, съставени във връзка с нейното възлагане, провеждане и изпълнение.

(2) Документацията по ал.1 се комплектова и съхранява от длъжностно лице в дирекция “Администрация” в отделно помещение, достъп до което имат само лица, определени от със заповед от Кмета на Община Хасково.

(3) При необходимост от ползване на архива определеното длъжностно лице следи за движението на досието като попълва контролен лист за движение на досието и следи за връщането му.

Чл.69 Цялата документация по провеждането на процедурата за възлагане на обществена поръчка се съхранява в срока определен от ЗОП.

 

РАЗДЕЛ ХІІІ

КОНТРОЛ  НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ  ПОРЪЧКИ И НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ

 

            Чл.70 (1) С мониторинга като дейност за осъществяване на цялостен преглед на дейността на Община Хасково по планирането, подготовката, провеждането и възлагането на обществени поръчки се цели осигуряване на достоверна информация, проследима и обратна връзка между отделните структурни звена в административната структура на Общината. Достоверната информация и проследимата обратна връзка са необходими от своя страна за внасяне на корекции както в бъдещи процедури от същия характер, така и в текущата – в хода на работата.

            (2) Чрез провеждането на мониторинг на реализираните обществени поръчки в Община Хасково ще се постигне систематизиране на максимално възможен обем достоверна информация за  всички поръчки в цялост и за всяка конкретна обществената поръчка във всичките й фази, както и за всички действия на участниците в дейностите по поръчката на всички нейни етапи.

            Чл.71 (1) Във фазата на планиране на обществените поръчки, с осъществяване на мониторинг се цели установяване дали практически са извършени всички необходими подготвителни действия, по изискуемия за това начин и какви са резултатите.

            (2) Мониторингът на етапа на формулиране на потребностите за необходимостта от предоставяне на услуги, извършване на доставки или строителство се осъществява от упълномощения заместник кмет.

            Чл.72 Упълномощен от кмета на общината, заместник кмет осъществява мониторинг върху целия процес по подготовка, провеждане и възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки.

            Чл.73 Цялостен преглед на дейността по изпълнение на договорите за обществени поръчки за услуги, доставки и строителство, събирането и систематизирането на информацията за точното, качествено и в срок изпълнение на възложените дейности, респективно пълното или непълно изпълнение на поетите ангажименти, причините за това и предприетите санкционни мерки, спрямо некоректния съконтрагент се осъществява от заявителите, съвместно с юрист и отговорника по процедурите, съответно по изпълнението, чрез изготвяне на мониторингов доклад за проведените обществени поръчки за съответната година и го предоставят на упълномощения заместник кмет и кмета на общината.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1.      Указанията по прилагане на вътрешните правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки се дават от отдел „Правно нормативно обслужване”.

§ 2. Вътрешните правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществените поръчки в Община Хасково са одобрени със Заповед № 249/10.03.2009 г. на Кмета на Община Хасково и отменят Вътрешните правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, одобрени със Заповед № 768/29.08.2006г.

§ 3. Настоящите Вътрешни правила са изменени и допълнени със Заповед № 1508/29.12.2009 г. на Кмета на Община Хасково.

§ 4. Настоящите Вътрешни правила са изменени и допълнени със Заповед № 1705/02.12.2011 г. на Кмета на Община Хасково.

§5. Настоящите Вътрешни правила са изменени и допълнени със Заповед № 609/02.05.2012 г. на Кмета на Община Хасково.

§6. Настоящите вътрешни правила за изменени и допълнени със Заповед № 1548/03.10.2014 г. на Кмета на Община Хасково.