Стартира набирането на заявления за социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд 2016“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция Осигуряване на топъл обяд 2016 BG05FMOP001-03.02 О Б Я В А Община Хасково уведомява, всички заинтересовани граждани, че отваря процедурата за прием на документи по проектОсигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково за периода октомври 2016 г. - ноември 2017 г. Заявленията - декларации ще...

Съобщение за издадена заповед за изменение на кадастралния план за имот пл. №38, кв. 8, с. Мандра, Община Хасково. Заинтересовано лице: Петя Маринова Стоименова

Община Хасково на основание чл. 37-55, ал.2 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Петя Маринова Стоименова - с последен известен административен адрес:гр. София, ж.к. Банишора, бл.16 А, вх.А, ап.48; че e издадена Заповед №1721/19.12.2016г. на Кмета на Община Хасково за изменение на кадастралния план за имот пл. №38, кв. 8, с. Мандра, Община Хасково. Заповедта и проектът...

Съобщение за одобрен проект за ПУП - изменение на ПЗ на УПИ X и УПИ XI, кв. 428 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Расим Осман Бекир, Любомир Иванов Митев, Златка Иванова Димитрова

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Расим Осман Бекир с последен известен административен адрес:мах. Бодровци № 16, с. Минзухар, общ.Черноочене; - Любомир Иванов Митев с последен известен административен адрес:ул. Ангел Кънчев № 24, гр. Хасково; - Златка Иванова Димитрова с последен известен административен адрес:ул. Ангел Кънчев № 24, гр. Хасково...

"Китна Тракия пее и танцува" 2017

На 20 май 2017 г. (събота) в местността Кенана, гр.Хасково, Община Хасково ще проведе 52-ри Национален събор на Народното творчество Китна Тракия пее и танцува. Регламента и заявката за участие може да изтеглите от прикачените файлове....

Съобщение за издадено разрешение за строеж  № 56/01.03.2017 г., за строеж „Търговски обект № 4“ /сграда за обществено обслужване с магазини, офиси и жилища/“, находящ се в ПИ 77195.710.61 по КК на гр.Хасково, УПИ ІХ, кв.642, ж.р.Орфей, гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено разрешение за строеж № 56/01.03.2017 г. на ЮРИЙ НИКОЛАЕВ АЛЕКСИЕВ, за строеж: Търговски обект № 4 /сграда за обществено обслужване с магазини, офиси и жилища/ находящ се в ПИ 77195.710...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор №77195.10.32 по КК на гр.Хасково, м.“Балакли“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№53 В-438-1/15.03.2017г. е издадена Заповед №352/27.03.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване и план-схема за комуникационно-транспортната мрежа за поземлен имот с идентификатор №77195.10.32 по КК на гр.Хасково, м.Балакли. С...