Съобщение за издадено разрешение за строеж  № 307/26.10.2017 г., за строеж: „Преустройство на магазин за промишлени стоки с идентификатор 77195.717.150.1.59 в обект за обществено хранене“  находящ се в ПИ 77195.717.150 по КК на гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено разрешение за строеж № 307/26.10.2017 г. на В и К БУНАР, за строеж: Преустройство на магазин за промишлени стоки с идентификатор 77195.717.150.1.59 в обект за обществено хранене находящ...

Съобщение за издадено разрешение за строеж  № 315/30.10.2017 г., за строеж: „Преустройство на магазин за хранителни стоки и склад в кафе-аперитив и пекарна“, находящ се в ПИ 77195.724.106 по КК на гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено разрешение за строеж № 315/30.10.2017 г. на АДА КОЛОР ЕИК, за строеж: Преустройство на магазин за хранителни стоки и склад в кафе-аперитив и пекарна, находящ се в ПИ 77195.724.106 по...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на ПУП – ПР и изменение на ПЗ на ПИ №77195.743.550, ж.р.“Каменец“ по КК на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Е-772-2/28.09.2017г. е издадена Заповед №1732/28.11.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и изменение на плана застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.743.550, ж.р.Каменец по КК на гр.Хасково...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.744.535, ж.р.“Каменец“ по КК на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 В-1771-3/14.11.2017г. е издадена Заповед №1727/28.11.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.744.535, ж.р.Каменец по КК на гр.Хасково. С плана за...

Съобщение за издадена за разрешаване изработване на ПУП - ПР и ПЗ на ПИ 77195.706.543 по КК на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 М-5184-2/17.10.2017г. е издадена Заповед №1730/28.11.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.706.543 по КК на гр.Хасково. С плана за регулация имотът да...

Съобщение за издадена заповед за за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ I и УПИ XIV, кв.33 по плана на с. Клокотница, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Ж-671-3#7/06.11.2017г. е издадена Заповед №1731/28.11.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ I и УПИ XIV, кв.33 по плана на с. Клокотница, общ. Хасково. С изменение на плана за...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР на бул. “Г. С. Раковски“, засягащ кв. 1, кв. 4, кв. 8, кв. 639 и кв. 714, гр. Хасково

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на бул. Г. С. Раковски, засягащ кв. 1, кв. 4, кв. 8, кв. 639 и кв. 714, гр. Хасково. Проекта обхваща територията по бул. Г. С. Раковски от кръстовището на бул. Г. С. Раковски с ул...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР на ж.р. „Изгрев“, гр. Хасково

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - план за регулация на ж.р. Изгрев, гр. Хасково. Проектът обхваща териториите на бивши местности Изгрев, Изгрев-запад и Изгрев-изток. Проектират се седем нови улици в квартали 802, 807, 817 и източно от квартали 827 и 828 (бивша м. Изгрев-изток). В следствие...

"БЕЛТРАНС" ЕООД

Обособяване на поземлен имот № 77195.208.5 в местността Увата, в землището на гр. Хасково за изграждане на магазини, складове за промишлени стоки и гаражи за обществено обслужване......