Съобщение за заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП в кв.1 по плана на СИЗ, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №215/19.02.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на служебен проект за изменение на подробен устройствен план на УПИ XI за обслужващи и производствено складови дейности и УПИ XIII за обслужващи и производствено складови дейности , кв.1 по плана на СИЗ, гр...

Покана за участие в изпълнението на Програма ПУНПТ

СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария към МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО отправя ПОКАНА към неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза, целевa групa: ромска общност на територията на област Хасково. Процедура за подбор на неправителствени организации Основни параметри за работа по съответния компонент от...

Община Хасково от днес приема фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Общината по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020

Община Хасково от днес приема фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Общината по Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014-2020. Видовете проектни идеи които могат да бъдат подавани са по следните групи дейности : социална инфраструктура/ социални жилища, центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата/, културна инфраструктура и енергийна...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Уличен водопровод“, по улица от о.т. 100 до УПИ VIII, кв. 97 по плана на с. Узунджово, община Хасково, с дължина 125.40м

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 П-235-2/24.01.2018г. е издадена Заповед №198/15.02.2018г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Уличен водопровод, по улица от о.т. 100 доУПИ VIII, кв. 97 по плана на с. Узунджово, община Хасково, с дължина 125.40м. Проектът да...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на РУ 20/04 kV, №178, „Мизия“ в  ПИ 77195.721.227 по КК на гр. Хасково с кабелна линия средни и ниско напрежение“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53 Е-102-5/26.01.2018г. е издадена Заповед №197/15.02.2018г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на РУ 20/04 kV, №178, Мизия в ПИ 77195.721.227 по КК на гр. Хасково с кабелна линия средни и ниско напрежение. Проектът...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на РУ 20/04 kV, №89, „Хризантема“ в поземлен имот 77195.712.66 по КК на гр. Хасково с кабелна линия средни и ниско напрежение“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53 Е-102-6/26.01.2018г. е издадена Заповед №195/15.02.2018г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на РУ 20/04 kV, №89, Хризантема в поземлен имот 77195.712.66 по КК на гр. Хасково с кабелна линия средни и ниско напрежение...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на кабелна линия 20kV от п/ст „Хасково до ТП „Тенис кортове“, изменение по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53 Е-102-78/09.02.2018г. е издадена Заповед №196/15.02.2018г.- за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на кабелна линия 20kV от п/ст Хасково до ТП Тенис кортове, изменение по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ. Проектът да се изработи в...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Жилищна сграда“ в поземлен имот №77195.702.30, ж.р.“Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94 С-3746-1/05.02.2018г. е издадена Заповед №204/16.02.2018г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Жилищна сграда в поземлен имот №77195.702.30, ж.р.Кенана, гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: Подробен устройствен план план за...

Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на  ПИ №777195.744.135 и ПИ №777195.744.136 по КК на гр. Хасково. Заинтересовано лице: Роза Раданова Иванова

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Роза Раданова Иванова с последен известен административен адрес: общ. Кърджали, с. Три могили №28, като собственик на поземлен имот №77195.744.139,гр. Хасково; че със Заповед №82/17.01.2018г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ №77195.516.15, м.“Циганска махала“, землище на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Йордан Маринов Христов, Милчо Йорданов Христов, Добринка Йорданова Георгиева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Йордан Маринов Христов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Неофит Бозвели№4, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.516.2, гр. Хасково; - Милчо Йорданов Христов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Неофит Бозвели№4, като...