Съобщение за изработен проект за ПУП – ПЗ на имот с пл.№001019, м. „Юрта“, землище на с. Тракиец, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Стоян Найденов Найденов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стоян Найденов Найденов с последен известен административен адрес:общ. Хасково, с. Тракиец, като собственик на имот с пл. №031017, м. Юрта,с. Тракиец, общ. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен план план за застрояване на имот с пл.№001019, м. Юрта, землище на с...

Съобщение за издадена Заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ V, УПИ VI, УПИ IV и УПИ II, кв.473в по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 M-175-5/11.05.2017г. е издадена Заповед №708/02.06.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ V, УПИ VI, УПИ IV и УПИ II, кв.473в по плана на гр. Хасково. С изменение на плана...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ IV-95 и УПИ V-96, кв.14 по плана на с. Конуш, общ. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Ч-18-2/09.05.2017г. е издадена Заповед №709/02.06.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ IV-95 и УПИ V-96, кв.14 по плана на с. Конуш, общ. Хасково. С изменение на плана за регулация...

Съобщение за изработен проект за ПУП – ПР и ПЗ за ПИ №77195.746.574, УПИ XL, кв.1102, ж.р.“Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Даниел Насков Начев, Цветомир Насков Начев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Даниел Насков Начев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.Тракия№7, вх.Б, ет.2, ап.11, като съсобственик на поземлен имот №77195.746.575, ж.р. Каменец, гр. Хасково; - Цветомир Насков Начев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Св...

Обявление за СОЗ - 26/2016/г. -Проект за СОЗ - проект за санитарно-охранителна зона /СОЗ/ околоТК№2, №4 и №5 за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на пивоварна ,Дстика“

За СОЗ - 26/2016/г. -Проект за СОЗ - проект за санитарно-охранителна зона /СОЗ/ околоТК№2, №4 и №5 за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на пивоварна ,Дстика в северна индустриална зона/СИЗ/ на гр. Хасково, собственост на Каменица АД...

Съобщение за изработване на проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „Жилищни сгради №1 и №2 , ж.р.“Кенана

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 53 Е-102-37/22.02.2017г. е издадена Заповед №696/01.06.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на Жилищни сгради №1 и №2 в поземлен имот №77195.703.709 по плана на гр...

Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП–ПР на УПИ XX „за жилищно строителство и обществено обслужване“, кв. 226 по РП на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №615/19.05.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ XX „за жилищно строителство и обществено обслужване“, кв. 226 по РП на гр.Хасково. С изменението на плана за регулация на УПИ XX „за...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Навес, ракиен казан и съоръжение за производство на вино“ в УПИ I-21, кв.13 по плана на с. Тракиец.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 94 П-340-1#2/29.03.2017г. е издадена Заповед №646/25.05.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Навес, ракиен казан и съоръжение за производство на вино в УПИ I-21, кв.13 по плана на с. Тракиец. Проектът да се изработи в...