Осигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор № 77195.702.461

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.23 от ЗОС УВЕДОМЯВАМ 1.Собствениците на имоти с идентификатори №№77195.702.428; 77195.702.432; 77195.702.461 по КК на гр.Хасково за предстоящото отчуждаване на част от имотите им за осигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор № 77195.702.461 по действащата кадастрална карта на гр.Хасково, Община Хасково...

Съобщение за издадена Заповед №1025/26.07.2017г. за отчуждаване и изплащане на обезщетение

З А П О В Е Д № 1025 гр. Хасково 26.07.2017г. На основание чл.21, ал.1 и чл.25 ал.2 от ЗОС, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Решение №451/26.05.2017год. на Общински съвет Хасково за обект Път IV-80072 Стойково-Любеново, Вариант и мост км 0+000 до 0+581 землище с.Любеново, Община Хасково ОТЧУЖДАВАМ Масив, парцел НТП Площ на имота...

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ ХV,  кв. 1037, ж.р.“Кенана“ по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Гюлбие Касим Билял, Рамиз Фариз Билял, Байрям Масар Хабил.

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Щенол Юсеин Назиф с последен известен административен адрес:общ. Стамболово, с. Пътниково; - Хабил Масар Хабил с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Родопи№56; - Нури Масар Халил с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.Бадема№28...

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ ХV,  кв. 1037, ж.р.“Кенана“ по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Щенол Юсеин Назиф, Щенол Юсеин Назиф, Нури Масар Халил. Салиха Масар Халил,

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Щенол Юсеин Назиф с последен известен административен адрес: общ. Стамболово, с. Пътниково; - Хабил Масар Хабил с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Родопи№56; - Нури Масар Халил с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к...

Съобщение за издадена заповед за за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПЗ и проект за изменение наПУП – ПР на УПИ III - 289, кв.66 по плана на с.Елена, общ. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 T-494-6#2/21.06.2017г. е издадена Заповед №995/19.07.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване и проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ III - 289, кв.66 по плана...

Текуща информация по проект

ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково На 26.04.2017 год. между Община Хасково и Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020, се подписа Административендоговор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година по...

Съобщение за издадена заповед за изработване на ПУП - ПР и ПЗ а УПИ XXVI „за технопарк“, кв. 6 по плана на ИИЗ на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №938/11.07.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ XXVI за технопарк, кв. 6 по плана на ИИЗ на гр.Хасково. С изменението на плана за регулация на XXVI за технопарк, кв...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ II (за ПИ №77195.718.318, 77195.718.319 и 77195.718.180), кв. 444 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мирослав Димитров Мирчев, Атанас Динков Атанасов, Катя Динкова Атанасова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл.136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мирослав Димитров Мирчев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул.България№36, като собственик на поземлен имот №77195.718.180, кв,444, гр. Хасково; - Атанас Динков Атанасов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул.България№38, като собственик на...

Съобщение за заповед а поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №938/11.07.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПР и ПЗ на УПИ XXVI „за технопарк“, кв. 6 по плана на ИИЗ на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка №953/13.07.2017г. в Заповед №938/11.07.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ XXVI за технопарк, кв. 6 по плана на ИИЗ на гр.Хасково...