Съобщение за одобре проект за ПУП -ПЗ за поземлен имот №77195.702.577, кв.1036, ж.р. „Кенана“, по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Христо Митков Димов

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Христо Митков Димов - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Гургулят № 6, вх.Г, ет.3, ап.36; че със Заповед № 1676/09.12.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план план за застрояване за поземлен...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -ПЗ и ПР за поземлен имот №77195.706.44, ж.р.“Куба“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94E-928-2/23.12.2016г. е издадена Заповед №181/09.02.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.706.44, ж.р.Куба, гр.Хасково. С плана за застрояване за поземлен имот №77195.706...

Проект „Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково

На 08.12.2016 година между Община Хасково и Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 се подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година по проект Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС Цар Иван Асен ІІ, гр...

Съобщение за издадено разрешение за строеж № 16/16.01.2017, за строеж: „Промяна предназначението на магазин в букмейкърски пункт на „Еврофутбол“ находящ се в ПИ 77195.751.56 по КК на гр.Хасково, УПИ ІІ, кв.755, бул.“Бългаария“, гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено разрешение за строеж № 16/16.01.2017 г. на АНГЕЛ ПЕТРОВ ТИШЕВ, за строеж: Промяна предназначението на магазин в букмейкърски пункт на Еврофутбол находящ се в ПИ 77195.751.56 по КК на гр...

Съобщение за изменение на кадастралния план за имот пл.№119, кв.10, с. Широка поляна, Община Хасково. Заинтересовани лица: Мердан Мустафов Джаферов

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мердан Мустафов Джаферов - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Климент № 3. че със Заповед № 1776/23.12.2016г. на Кмета на Община Хасково e изменен кадастралният план за имот пл.№119, кв.10, с. Широка поляна, Община Хасково. Заповедта и проектът...

Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ за поземлен имот № 77195.743.437, кв. 1209, ж.р. „Каменец“,  гр. Хасково. Заинтересовани лица: Наим Халил Наим, „Декор Груп 05“ ЕООД

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Наим Халил Наим с последен известен административен адрес: гр. Хасково ул. Враца № 6; - Декор Груп 05 ЕООД с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Враца № 6; че със Заповед № 1722/19.12.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект...

Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ за поземлен имот 77195.704.124, кв. 1045, ж. р. „Кенана“,  гр. Хасково. Заинтересовани лица: Стоян Недялков Добрев, Ваня Недялкова Добрева, Венелина Недялкова Добрева, Хрисимир Атанасов Табаков

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Атанас Колев Атанасов с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к.Обеля 2 № 275, ет.16, ап. 88; - Златка Колева Атанасова с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к.Обеля 2 № 275, ет.16, ап. 88; - Янка Атанасова Петева...

Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ за поземлен имот 77195.704.124, кв. 1045, ж. р. „Кенана“,  гр. Хасково. Заинтересовани лица: Атанас Колев Атанасов, Златка Колева Атанасова, Янка Атанасова Петева, Станислав Недялков Табаков

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Атанас Колев Атанасов с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к.Обеля 2 № 275, ет.16, ап. 88; - Златка Колева Атанасова с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к.Обеля 2 № 275, ет.16, ап. 88; - Янка Атанасова Петева...