Община Хасково започва прием на документи за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ

На основание чл.37 и, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от 1 февруари 2017 г. до 10 март 2017 г., Община Хасково започва прием на документи за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище. За информация: Тел: 038/603484; 038/603381 Адрес: пл.Общински 1, Община Хасково, ет.4, стая №...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -ПЗ за поземлен имот №77195.556.40 в местност „Кемера“, землище гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и кадастър - Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Д-3129-3#2/23.11.2016г. е издадено Решение №372 от Протокол №17/27.01.2017г. на Общински съвет Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №77195.556.40 в местност Кемера...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -ПЗ и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.131.63 в местност „Дерекьой топра“, землище гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и кадастър - Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94К-1884-1/06.01.2017г. е издадено Решение №370 от Протокол №17/27.01.2017г. на Общински съвет Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -ПЗ и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.131.21 в местност „Дерекьой топра“, землище гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и кадастър - Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94К-1884-2/06.01.2017г. е издадено Решение №369 от Протокол №17/27.01.2017г. на Общински съвет Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -ПЗ за поземлен имот №002005, м.“Овчарниците“(бивш стопански двор), землище на с.Малево, общ.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Н-2120-1#2/21.12.2016г. е издадена Заповед №116/25.01.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №002005, м.Овчарниците(бивш стопански двор), землище на с.Малево, общ.Хасково. С плана за застрояване за поземлен имот №002005...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -ПЗ за поземлен имот №104003, землище на с.Манастир, общ.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Н-2130-2/01.12.2016г. е издадена Заповед №114/25.01.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №104003, землище на с.Манастир, общ.Хасково. С плана за застрояване за поземлен имот №104003, землище на с.Манастир...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -ПЗ за поземлен имот №77195.113.253, м.“Кенана“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53Г-243-4/08.12.2016г. е издадена Заповед №113/25.01.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №77195.113.253, м.Кенана, гр.Хасково. С плана за застрояване за поземлен имот №77195.113.253 по КК...

Съобщение за издаване на виза за проектиране на търговски обект на територията в УПИ IЗа жилищно строителство и обществено обслужване, отреден за поземлен имот №77195.709.39, кв.9, гр.Хасково

Днес, във връзка с чл. 131 от Закон за устройство на територията Община Хасково, Ви ОБЯВЯВА, че е издадена виза за проектиране на търговски обект на два етажа съгласно чл. 134, ал. 6 от Закон за устройство на територията в УПИ IЗа жилищно строителство и обществено обслужване, отреден за поземлен имот №77195.709.39, кв.9, гр.Хасково Визата може да бъде прегледана в стая №33...

Съобщение за издадена виза за проектиране за обект: “Магазин за промишлени стоки на един етаж“, находящ се в ПИ №77195.725.46. Заинтересовано лице: Собственика на самостоятелен обект №77195.725.46.1.10 в сграда №77195.725.46.1

До собственика - неизвестен на самостоятелен обект с идентификатор 77195.725.46.1.10 в сграда с идентификатор 77195.725.46.1, находяща се в поземлен имот №77195.725.46, обособен в УПИ XIIIЗа производствени и складови дейности, кв.85 ИИЗ по плана на гр.Хасково. Днес 26.01.2017г., във връзка с чл. 140, ал. 3 и чл. 131 от Закон за устройство на територията...

Съобщение за издадено Ъдостоверение за търпимост за строеж: “Жилищна сграда“ с идентификатор 77195.739.429.1. Заинтересовани лица: Айдън Керим Мюмюн и Шинай Керим Мюмюн

До следните заинтересовани лица: Айдън Керим Мюмюн съсобственик на поземлен имот №77195.739.276 по КК на гр.Хасково с постоянен адрес: гр.Хасково, ул.Пещера№73 и настоящ адрес: с.Винево, обш.Минерални бани; Шинай Керим Мюмюн съсобственик на поземлен имот №77195.739.276 по КК на гр.Хасково с последен известен административен адрес: гр.Хасково, ул.Пещера№73; Днес 26.01.2017г., Община Хасково Ви уведомява...