ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК към "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги" ПО ПРОЕКТ „ШАНС В ДОМА”

Община Хасково удължава срока за подаване на документи по обява за набиране на социален работник към Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект Шанс в дома...

Съобщения за одобряване на задания и разрешаване изработването на Комплексни проекти за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и кадастър - Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53Е-18-32/28.12.2016г. е издадена заповед №66/16.01.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за обект: Оптична кабелна мрежа в ж.к.Орфей, гр...

Започва подаването на молби за мартенския базар

ОБЩИНА ХАСКОВО, УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ОРГАНИЗИРА МАРТЕНСКИ БАЗАР ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.02.2017г. ДО 10.03.2017г. ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ ОБЩИНАТА ЩЕ ПРЕДОСТАВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ: ВРЕМЕННИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ - ДЪРВЕНИ КЪЩИЧКИ: 10 БРОЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.02.2017г. ДО 10.03.2017г. 5 БРОЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ 11.02.2017г. ДО 10.03.2017г. 20 БРОЯ ШАТРИ ЗА ПЕРИОДА ОТ...

Стартира набирането на заявления за социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд 2016“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция Осигуряване на топъл обяд 2016 BG05FMOP001-03.02 О Б Я В А Община Хасково уведомява, всички заинтересовани граждани, че отваря процедурата за прием на документи по проектОсигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково за периода октомври 2016 г. - април 2017 г. Заявленията - декларации ще...

Обявление за изработен проект за ПУП – ПЗ и ПР за ПИ № 77195.750.65, ж.р. „Каменец“ по КК на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Несибе Яменова Хасанова, Гюлназ Махмудова Кедикова, Дюрие Ахмед Шекир, Тезджан Сафет Рамиз, Ержан Сафет Рамиз

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Несибе Яменова Хасанова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, пл. Лебеда № 3, ет. 1, ап.1; - Гюлназ Махмудова Кедикова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Мургаш № 24, с. Севар, Община Кубрат; - Дюрие Ахмед Шекир с последен известен административен...

Обявление за одобрен проект за изменение на ПУП – ПЗ на УПИ V (ПИ №77195.729.73 ) и УПИ VI (ПИ № 77195.729.76), кв. 71, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Тинка Христова Янкова, Камен Марашев Янков, Янко Митев Янков .

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Тинка Христова Янкова - с последен известен административен адрес: гр.Хасково, ул. Младежка № 33; - Камен Марашев Янков - с последен известен административен адрес: гр.Хасково, ул. Младежка № 33; - Янко Митев Янков - с последен известен административен адрес: гр.Хасково, ул. Младежка...

Обявление за одобрен проект за ПУП–ПР и ПЗ за ПИ № 77195.746.288, кв. 1117, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Джемахтин Вели Якуб, Красимир Стоянов Узунов, Съботин Велев Якимов, Румяна Василева Бесарабска - Бакова

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Джемахтин Вели Якуб с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Захари Стоянов № 45; - Красимир Стоянов Узунов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.Орфей № 34, вх.В, ап.65; - Съботин Велев Якимов с последен известен административен адрес: гр...

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, град София

Обява за обществено обсъждане Община Хасково, Уведомява населението, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение Въздушна линия 400 кV (п/ст) Марица Изток /Република България/ - п/ст Неа Санта /Република Гърция/, с възложител Електроенергиен системен оператор ЕАД, град София. Срещата ще се проведе на 09.02.2017 г., от 15.00 часа в Заседателна зала...

Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПР и ПЗ за поземлен имот №77195.706.91, кв.1320, ж.р.“Куба“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Г-53-2/25.11.2016г. е издадена Заповед №1766/22.12.2016г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.706.91, кв.1320, ж.р.Куба, гр.Хасково. С плана за регулация за имота ще...

Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПЗ за поземлен имот №77195.112.197, м.“Кекличево стопанство“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94К-933-5/16.11.2016г. е издадена Заповед №1763/22.12.2016г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №77195.112.197, м.Кекличево стопанство, гр.Хасково. С плана за застрояване за имота ще се предвиди отреждане на...