Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР за поземлен имот № 77195.718.152,  кв.441, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Емине Исмаил Хрюстем, Петър Райчев Стойчев, Румяна Георгиева Стоименова

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Фикрет Исмет Юсеин с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Захари Стоянов № 50; - Фетие Сали Юсеин с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Захари Стоянов № 50; - Билял Исмет Юсеин с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Захари Стоянов...

Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР за поземлен имот № 77195.718.152,  кв.441, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Фикрет Исмет Юсеин, Фетие Сали Юсеин, Билял Исмет Юсеин, Реджеб Ариф Реджеб

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Фикрет Исмет Юсеин с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Захари Стоянов № 50; - Фетие Сали Юсеин с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Захари Стоянов № 50; - Билял Исмет Юсеин с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Захари Стоянов №...

Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП -ПР и ПЗ за поземлен имот идентификатор №77195.708.256, кв.907, ж.р.“Орфей“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№94 Д-64-2/31.03.2017г. е издадена Заповед №452/21.04.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор №77195.708.256, кв.907, ж.р.Орфей, гр.Хасково. С плана за регулация...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за обект „Жилищна сграда“ в поземлен имот №77195.703.375, кв.1068, ж.р.“Кенана“, гр.Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 94 М-346-2/23.03.2017г. е издадена Заповед №440/20.04.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект Жилищна сграда в поземлен имот №77195.703.375, кв.1068, ж.р.Кенана, гр.Хасково. Проектът да се изработи...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Жилищна сграда“ в поземлен имот №77195.729.446, кв.806, ж.р.“Изгрев“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 94 Н-2193-2/22.03.2017г. е издадена Заповед №451/21.04.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект Жилищна сграда в поземлен имот №77195.729.446, кв.806, ж.р.Изгрев, гр.Хасково. Проектът да се изработи...

Съобщение за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот №77195.704.413, кв.1047, ж.р.“Кенана“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№94 E-695-1/09.03.2017г. е издадена Заповед №449/21.04.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот с идентификатор №77195.704.413, кв.1047, ж.р.Кенана, гр.Хасково. С плана за застрояване да се...

Започва приемът на Заявления за събора „Китна Тракия пее и танцува" в парк "Кенана"

Община Хасково уведомява гражданите и юридическите лица, че във връзка с Националния събор за народно творчество Китна Тракия пее и танцува ,който ще се проведе на 20 май 2017 година, отдава под наем площи по утвърдена от Главния архитект схема за поставяне на временни търговски обекти в лесопарк Кенана . Заявления за участие ще се приемат в Касов салон на Общината от 2 май 2017 година до...

Съобщение за изработването на ПУП - изменение на план регулация на кв. 258, гр. Хасково

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че e изработен Проект за подробен устройствен план изменение на план регулация на кв. 258, гр. Хасково. Проекта обхваща ул. Оборище, ул. Цар Страшимир,ул. Клокотница, ул. Банска и бул. България. Изменението на плана за регулация се състои в проектиране на улична регулация в частта, за която няма такава в...