Съобщение за одобраване на задание за изработване на ПУП - ПЗ за поземлени имоти № 77195.703.236 и № 77195.703.237, кв.1064, ж.р. „Кeнана“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 П-1957-3/27.11.2017г. е издадена Заповед №1874/21.12.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлени имоти № 77195.703.236 и № 77195.703.237, кв.1064, ж.р. Кeнана. С плана за застрояване...

Съобщение за одобряване на задание за изработване на ПУП по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ на кв.1101 и кв.1105 по регулационния план на гр. Хасково, ж.р. „Каменец“, при условията на чл.16а от ЗУТ

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинa Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№ 94 П-2294-2/17.08.2017г. е издаденo Решение №580/15.12.2017г. на Общински съвет Хасково - за одобряване на задание за изработване на Подобрен устройствен план по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за улична регулация и имоти...

Съобщение за одобраване на задание за изработване на ПУП - ПЗ и ПП за техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.186.23, м.“Казан топра“, землище на гр.Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинa Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№ 94 А-4289-5/11.10.2017г. е издаденo Решение №581/15.12.2017г. на Общински съвет Хасково - за одобряване на задание за изработване на Подобрен устройствен план план за застрояване и парцеларен план за техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.186...

Покана за публично обсъждане на проекта за Бюджет 2018 на Община Хасково

На основание чл.84, ал.6от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Хасково Добри Беливанов кани жителите на община Хасково, бизнеса, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и всички, които проявяват интерес на Публично обсъждане на Бюджет 2018 Бюджетътна общинаХасковое основния финансов план на общината, свързан с предоставяне на услугите на гражданите в сферата на образование, здравеопазване, социални услуги...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП –ПР и ПЗ на ПИ №77195.744.304, ж.р.“Каменец“ по КК на гр.Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Т-870-1/01.12.2017г. е издадена Заповед №1850/18.12.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.744.304, ж.р.Каменец по КК на гр.Хасково. С плана за...

Съобщение за заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.706.548, ж.р.“Куба“ по КК на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 А-1967-1/04.12.2017г. е издадена Заповед №1853/18.12.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.706.548, ж.р.Куба по КК на гр.Хасково. С плана за...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на УПИ IIза училище, кв.420 по плана на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53Л-110-3/26.10.2017г. е издадена Заповед №1803/07.12.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ IIза училище, кв.420 по плана на гр.Хасково. С изменението на плана за...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП –ПР и ПЗ на УПИ I, кв.181 по плана на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Л-247-1#1/12.05.2017г. е издадена Заповед №1818/11.12.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ I, кв.181 по плана на гр.Хасково. С изменението плана за регулация на...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-СПС за: „Изграждане на оптично кабелно захранване на Базова станция PD 2258, ул.“Бачо Киро“ №18, гр.Хасково“. Заинтересовано лице:„Джери-Джезми Расим“ ЕТ

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Джери-Джезми Расим ЕТ с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Враца№28, като собственик на поземлен имот №77195.741.293,гр. Хасково; че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план специализирана план схема за: Изграждане на оптично...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР на УПИ III – 52, кв.22, с.Орлово, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Валентина Колева Даскалова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Валентина Колева Даскалова с последен известен административен адрес:гр. Пловдив, ул.Георги Кирков№2, ет.8, ап.38, като собственик на УПИ II48, кв.22, с.Орлово, общ. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен план план за регулация на УПИ III 52, кв.22, с...