Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ V, кв. 756 по плана на гр. Хасково . Заинтересовани лица: Златка Калинова Аргирова, Анета Хараланова Райчева, Венета Нанева Димитрова, Нели Стефанова Калудова, Димитър Костадинов Калудов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Златка Калинова Аргирова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Аида№5, вх. Б, ет. 7, ап. 1, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.406.2.19 намиращ се в поземлен имот с идентификатор №77195.721.406...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ ХIV - 17 и УПИ ХIII - 17, кв. 3 по плана на с. Широка поляна, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Ю-342-3/30.01.2018г. е издадена Заповед №254/26.02.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ ХIV - 17 и УПИ ХIII - 17, кв. 3 по плана на с. Широка...

“Каменица” АД

Инвестиционното предложение цели усъвършенстване на производствената дейност. Монтирането на 4 нови, към съществуващите 4 броя вертикални успокоителни съдове, ще позволи по-голяма гъвкавост и по-ефективно използване на филтрационната инсталация на пивоварната. Това се налага от разширяващия се асортимент на произвежданите пива (търсене на разнообразие от бирени миксове) и увеличения по тази причина брой на бутилиращите линии (от три на пет)....

„Мит и ко“ ЕООД

Уведомяваме Ви, че Мит и ко ЕООД има следното инвестиционно предложение: Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита....

Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПР в кв. 22 по плана на с. Орлово, община Хасково. Заинтересовани лица: Василка Георгиева Вълкова, Валентина Колева Даскалова, Георги Лозков Георгиев

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Василка Георгиева Вълкова с последен известен административен адрес:общ. Хасково, с. Орлово, като съсобственик на УПИ IV54 и УПИ ХIV54, с.Орлово, общ. Хасково; - Валентина Колева Даскалова с последен известен административен адрес:гр. Пловдив, ул.Георги Кирков№2, ет.8...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ № 77195.718.152 и № 77195.718.151. Заинтересовани лица: Ридван Бехчет Мехмед, Азизе Феим Мехмед, Румен Петров Стойчев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Ридван Бехчет Мехмед с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул. България№112, като съсобственик на поземлен имот №77195.718.136, кв.441, гр. Хасково; - Азизе Феим Мехмед с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Ихтиман№ 2, вх...

Община Хасково

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА ХАСКОВО има следното инвестиционно предложение: за реализиране на обект: Довършителни работи на Блокове №№45, 46 и 47 Втори етап от строеж: Жилищни сгради за жители, принадлежащи към уязвими етнически малцинства с местонахождение УПИ V, кв.645, ПИ 77195.709.33 по КК на гр. Хасково Характеристика на инвестиционното предложение: 1. Резюме на предложението - Обект: Довършителни работи на...

Съобщение за изработен проект за ПУП-парцеларен план за електрозахранване на базова станция №6178, находяща се в ПИ 045001, м. „Парапан гьол“, землище на с. Криво поле, община Хасково.

На основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 12 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план парцеларен план за електрозахранване на базова станция №6178, находяща се в ПИ 045001,м. Парапан гьол, землище на с. Криво поле, община Хасково. Проектът се намира в Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции на ул...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПЗ и специализирана схема /Електрическа и Водоснабдяване и канализация/ на имот пл. №121008 в землището на с. Стамболийски. Заинтересовани лица: Радка Василева Вълканова, Митко Василев Вълканов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Радка Василева Вълканова с последен известен административен адрес: общ. Хасково, с. Стамболийски, ул.Александър Стамболийски№24, като съсобственик на УПИ I31, кв.17, с. Стамболийски, общ. Хасково; - Митко Василев Вълканов с последен известен административен адрес: общ. Хасково, с. Стамболийски, ул.Александър Стамболийски№24, като съсобственик на...