Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПР на УПИ II (за ПИ №77195.718.318, 77195.718.319 и 77195.718.180), кв. 444 по плана на гр. Хасково.. Заинтересовани лица: Атанас Динков Атанасов и Катя Динкова Атанасова

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 във връзка чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Тончо Тодоров Кетанов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Обзор№5, като собственик на поземлен имот №77195.718.188, кв,444, гр. Хасково; - Мирослав Димитров Мирчев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул.България№36, като собственик на...

Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПР на УПИ II (за ПИ №77195.718.318, 77195.718.319 и 77195.718.180), кв. 444 по плана на гр. Хасково.. Заинтересовани лица: Тончо Тодоров Кетанов, Мирослав Димитров Мирчев

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 във връзка чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Тончо Тодоров Кетанов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Обзор№5, като собственик на поземлен имот №77195.718.188, кв,444, гр. Хасково; - Мирослав Димитров Мирчев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул.България№36, като собственик на поземлен...

Съобщение за изработен проект за ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.743.545, кв. 1223, ж.р.“Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: “БЯЛТЕКС ГРУП“ ООД и Пламен Кръстев Малинов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - БЯЛТЕКС ГРУП ООД - с последен известен административен адрес: с. Бял кладенец, общ. Стамболово, обл. Хасково, като собственик на поземлен имот №77195.743.333, гр. Хасково; - Пламен Кръстев Малинов - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. България№55, вх.А, ет.3, ап...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПЗ на ПИ №77195.721.378, урегулиран като УПИ V, кв.756 по плана на гр.Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Д-211-2/05.10.2017г. е издадена Заповед №1470/13.10.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот №77195.721.378, урегулиран като УПИ V, кв.756 по плана на гр.Хасково. С изменението на плана...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за ПУП – ПЗ за поземлен имот №77195.704.171, кв.1076, ж.р.“Кенана, гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Ш-292-2/21.09.2017г. е издадена Заповед №1441/09.10.2017г. - за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №77195.704.171, кв.1076, ж.р.Кенана, гр. Хасково. С плана за застрояване за поземлен имот №77195.704.171...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ II-52,  УПИ III-53, УПИ IV-53, УПИ V-55 и УПИ VI-54, кв.6 по плана на с. Криво поле, общ. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 М-5169-1/11.08.2017г. и №94 М-5169-1#1/15.09.2017г. е издадена Заповед №1453/11.10.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ II-52, УПИ III-53, УПИ IV-53, УПИ V-55 и УПИ VI-54, кв.6 по плана...

Съобщение за издадена заповед за изработване на служебен проект за изменение на ПУП – за допълването му с план-схема за водопроводна мрежа по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ на ул.“Пловдивска“, от ПИ 77195.707.1 до ПИ 77195.707.31 по  КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №1395/03.10.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на служебен проект за изменение на подробен устройствен план за допълването му с план-схема за водопроводна мрежа по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. Трасето на водопровода преминава изцяло в уличната регулация на ул...

Съобщение за издадена заповед за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор №77195.704.413, кв.1047, ж.р.“Кенана“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№94 E-695-3/11.09.2017г. е издадена Заповед №1392/03.10.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот с идентификатор №77195.704.413, кв.1047, ж.р.Кенана, гр.Хасково. С плана за застрояване да се...

Съобщение за издадена заповед за изработване на ПУП – ПР на ПИ с идентификатор №77195.748.205, ж.р.“Каменец“ по КК на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 A-196-4/02.08.2017г. е издадена Заповед №1425/06.10.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация на поземлен имот с идентификатор №77195.748.205, ж.р.Каменец по КК на гр.Хасково. С плана за регулация за...