Съобщение за изработването на ПУП -ПЗ и ПР за поземлен имот № 77195.744.114, кв.1196, ж. р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Неджми Яшаров Еминов, Боряна Петрова Бончева - Димитрова, Таня Господинова Радичева, Стефка Георгиева Радичева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Неджми Яшаров Еминов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Росица №11; - Боряна Петрова Бончева - Димитрова с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул.Съединение №32, вх.В, ет.2, ап.6; - Таня Господинова Радичева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул...

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“

На вниманието на потребителите, ползващи услугата Личен асистент и потребителите, класирани за Личен асистент и попадащи в списъка с чакащи по проект BG 05M9OP001- 2.002-0275 ШАНС В ДОМА финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M90PO001-2.002 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ Уважаеми потребители, във връзка с промените в чл. 61, ал. 12 в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г...

Съобщение за издаване на виза за проектиране в ПИ №77195.717.16, кв.613 по плана на гр.Хасково. Заинтересовани лица: Петър Иванов Господинов, Ренета Димитрова Сайлък, Захари Иванов Иванов, Иван Колев Вълков

На основание чл. 140, ал. 3 и чл. 131 от Закон за устройство Община Хасково, ОБЯВЯВА на следните заинтересувани лица: Даша Христова Симеонова с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. Бадема бл. 8, вх. А, ет. 1, ап. 1; Владимир Симеонов Симеонов с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. Бадема бл. 8, вх. А, ет. 1, ап. 1; Тодор Симеонов Симеонов с административен адрес: гр.Хасково...

Съобщение за издаване на виза за проектиране в ПИ №77195.717.16, кв.613 по плана на гр.Хасково. Заинтересовани лица: Фаик Шабан Шабан, Али Рафет Еюб, Мехмедали Мехмед Бекир, Стефан Вълчев Митрев, Дияна Петрова Хубенова

На основание чл. 140, ал. 3 и чл. 131 от Закон за устройство Община Хасково, ОБЯВЯВА на следните заинтересувани лица: Даша Христова Симеонова с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. Бадема бл. 8, вх. А, ет. 1, ап. 1; Владимир Симеонов Симеонов с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. Бадема бл. 8, вх. А, ет. 1, ап. 1; Тодор Симеонов Симеонов с административен адрес: гр.Хасково...

Съобщение за издаване на виза за проектиране в ПИ №77195.717.16, кв.613 по плана на гр.Хасково. Заинтересовани лица: Шабан Тасим Сюлейман, Димитър Бойдев Митев, Катя Костова Андонова, Ердал Ердуан Али, Бахрие Мехмед Якуб , Колю Балев Атанасов

На основание чл. 140, ал. 3 и чл. 131 от Закон за устройство Община Хасково, ОБЯВЯВА на следните заинтересувани лица: Даша Христова Симеонова с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. Бадема бл. 8, вх. А, ет. 1, ап. 1; Владимир Симеонов Симеонов с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. Бадема бл. 8, вх. А, ет. 1, ап. 1; Тодор Симеонов Симеонов с административен адрес: гр.Хасково...

Съобщение за издаване на виза за проектиране в ПИ №77195.717.16, кв.613 по плана на гр.Хасково. Заинтересовани лица: Христо Колев Христов, Милен Николаев Кирев, Красимир Николаев Кирев, Величка Христова Кирчева, Гюлер Мехмед Тасим

На основание чл. 140, ал. 3 и чл. 131 от Закон за устройство Община Хасково, ОБЯВЯВА на следните заинтересувани лица: Даша Христова Симеонова с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. Бадема бл. 8, вх. А, ет. 1, ап. 1; Владимир Симеонов Симеонов с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. Бадема бл. 8, вх. А, ет. 1, ап. 1; Тодор Симеонов Симеонов с административен адрес: гр.Хасково...

Съобщение за издаване на виза за проектиране в ПИ №77195.717.16, кв.613 по плана на гр.Хасково. Заинтересовани лица: Даша Христова Симеонова, Владимир Симеонов Симеонов, Тодор Симеонов Симеонов, Тоню Тонев Тонев, Атанас Георгиев Георгиев

На основание чл. 140, ал. 3 и чл. 131 от Закон за устройство Община Хасково, ОБЯВЯВА на следните заинтересувани лица: Даша Христова Симеонова с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. Бадема бл. 8, вх. А, ет. 1, ап. 1; Владимир Симеонов Симеонов с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. Бадема бл. 8, вх. А, ет. 1, ап. 1; Тодор Симеонов Симеонов с административен адрес: гр.Хасково...

Съобщение за изработването на ПУП -ПЗ за поземлен имот №110017, м. „Белене“, землището на с.Орлово, Община Хасково. Заинтересовани лица: Симеон Николов Трайков и Евтим Симеонов Трайков

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Симеон Николов Трайков с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.Орфей№2, вх.Б, ет.2, ап.15; - Евтим Симеонов Трайков с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.Орфей№22, вх.Д, ет.8, ап.116; че е изработен проект за подробен...

Обявление за изработен проект за ПУП – ПР за ПИ №77195.718.152, кв.441, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мюмюне Исмаил Муса, Емине Исмаил Хрюстем, Фетие Сали Юсеин

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Азизе Феим Мехмед с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Ихтиман №2, вх.Г, ет.4, ап.7; - Румяна Георгиева Стоименова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Каменна № 49А; - Петър Райчев Стойчев с последен известен административен адрес: гр. Хасково...

Обявление за изработен проект за ПУП – ПР за ПИ №77195.718.152, кв.441, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Азизе Феим Мехмед, Румяна Георгиева Стоименова, Петър Райчев Стойчев, Хикмет Исмет Юсеин.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Азизе Феим Мехмед с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Ихтиман №2, вх.Г, ет.4, ап.7; - Румяна Георгиева Стоименова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Каменна № 49А; - Петър Райчев Стойчев с последен известен административен адрес: гр. Хасково...