Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПЗ за ПИ №77195.703.639, кв.1039, ж.р.“Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№94 Р-1147-2/14.06.2017г. е издадена Заповед №845/29.06.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №77195.703.639, кв.1039, ж.р.Кенана, гр. Хасково. С плана за застрояване за поземлен имот №77195...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПЗ за ПИ №77195.702.56, кв.1072, ж.р.“Кенана“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№53 М-803-2/13.06.2017г. е издадена Заповед №842/28.06.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №77195.702.56, кв.1072, ж.р.Кенана, гр.Хасково. С плана за застрояване за поземлен имот №77195...

Съобщение за издадена заповед разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на УПИ XV“за хипермаркет и обществено обслужване“, кв.80 по регулационния план на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Ш-132-1/12.06.2017г. е издадена Заповед №841/28.06.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ XVза хипермаркет и обществено обслужване, кв.80 по регулационния план на гр.Хасково. С изменението на плана...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в поземлен имот №77195.741.384 по КК на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Л-87-5/13.06.2017г. е издадена Заповед №843/28.06.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Бензиностанция с АГСИ, обслужваща сграда, автомивки и паркинг, в поземлен имот №77195.741.384 по КК на гр.Хасково, представляващ УПИ IIза бензиностанция, кв.707...

Съобщение за издадена заповед одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – план за улична регулация на улица о.т.268 до о.т.263 по регулационния план на ж.р.“Каменец“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№53 Н-376-3#1/08.06.2017г. е издадена Заповед №846/29.06.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за улична регулация на улица о.т.268 до о.т.263 по регулационния план на ж.р.Каменец, гр.Хасково, с обхват...

Съобщение за издаване на заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на УПИ I, кв.5 по РП на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№25-07-5/07.04.2017г. е издадена Заповед №847/29.06.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ I, кв.5 по РП на гр.Хасково, включващ обединяване и определяне на режима на застрояване наПИ77195.705...

Съобщение за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПЗ на поземлени имоти №77195.333.70 и №77195.333.124 върху нова площ на ПИ №77195.333.53

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 С-50-2/21.02.2017г. е издадена Заповед №351/27.03.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване с цел разширяване на съществуващата територия за обществено обслужване и търговия на поземлени имоти №77195.333.70 и №77195.333.124...

Съобщение за издадена виза за проектиране на обект: „гараж и лятна кухня“ в ПИ №77195.744.13, ж.р.“Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Юла Ангелова Тодорова

На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Община Хасково съобщава на Юла Ангелова Тодорова, като заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ, че е по вх №94А-1877-2/26.04.2017г. е издадена виза на главен архитект на община Хасково за проектиране на обект: гараж и лятна кухня в съседния Ви поземлен имот №77195.744.13, ж.р.Каменец, гр. Хасково, собственост на Айше Емин Мюмюн. Обектите...

Съобщение за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ VII в кв.459а по плана на гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Ф-449-3/30.05.2017г. е издадена Заповед №816/23.06.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ VII в кв.459а по плана на гр. Хасково. Изменение на плана за регулация се изразява в поставяне на...

Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР за ПИ с пл.№77 и пл.№78 по плана на с. Гарваново, община Хасково. Заинтересовани лица: Господин Атанасов Гавраилов, Йорданка Христова Илиева.

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Господин Атанасов Гавраилов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Клокотница № 20, като собственик на имот с пл. №77, пл. №78 и имот с пл. №159, с. Гарваново, общ. Хасково; - Йорданка Христова Илиева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Хайдут...