Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на кабелна електронна съобщителна мрежа с отклонения от съществуващата КЕСМ на „Мобилтел“ ЕАД в гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№ 53 М-256-19/07.08.2017г. е издадена Заповед №1187/24.08.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на кабелна електронна съобщителна мрежа с отклонения от съществуващата КЕСМ на Мобилтел ЕАД в гр. Хасково. Проектът да се изработи в части: Изменение...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Еднофамилна жилищна сграда с гараж“ в ПИ 77195.715.275 по КК на гр.Хасково, кв.258 по РП на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Г-3046-1#2/04.08.2017г. е издадена Заповед №1150/21.08.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Еднофамилна жилищна сграда с гараж в ПИ 77195.715.275 по КК на гр.Хасково, кв.258 за архитектурен резерват по РП на гр. Хасково...

Съобщение за одобряване на проект за ПУП – ПР и ПЗ за ПИ №77195.746.574, УПИ XL, кв.1102, ж.р.“Каменец“ по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Даниел Насков Начев, Цветомир Насков Начев

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Даниел Насков Начев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Правда№31 А, като съсобственик на поземлен имот №77195.746.575, ж.р. Каменец, гр. Хасково; - Цветомир Насков Начев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Св. Св. Кирил и Методий№113, вх.А, ет.3...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Изграждане на БКТП с кабелни линии СрН и НН за присъединяване на нови потребители“ в стопански двор на с.Войводово.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 53 Е-102-109/20.07.2017г. е издадена Заповед №1109/15.08.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на БКТП с кабелни линии СрН и НН за присъединяване на нови потребители в стопански двор на с.Войводово. Проектът да се изработи...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Газоснабдяване на гр.Хасково – етап 2017г.“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№ 53 С-242-37/21.07.2017г. е издадена Заповед №1110/15.08.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Газоснабдяване на гр.Хасково етап 2017г. Проектът да се изработи в части: Изменение на Подробен устройствен план допълнение на план-схема за газоснабдяване на гр...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Изграждане на БКТП с кабелни линии СрН и НН за присъединяване на нови потребители“ по бул.“В.Левски“ и бул.“България“ в гр.Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 53 Е-102-111/03.08.2017г. е издадена Заповед №1115/15.08.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на БКТП с кабелни линии СрН и НН за присъединяване на нови потребители по бул.В.Левски и бул.България в гр.Хасково...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.730.205, кв.823, ж.р.“Изгрев“ по КК на гр.Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Ф-346-1#5/10.07.2017г. е издадена Заповед №1114/15.08.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.730.205, кв.823, ж.р.Изгрев по КК на гр.Хасково. С...

Съобщение за издадена заповед за за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.746.631, кв.1116, ж.р.“Каменец“ по КК на гр.Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 А-4271-2/19.07.2017г. е издадена Заповед №1113/15.08.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.746.631, кв.1116, ж.р.Каменец по КК на гр.Хасково. С...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.744.573, кв.1201, ж.р.“Каменец“ по КК на гр.Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 T-2263-2/20.07.2017г. е издадена Заповед №1116/15.08.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.744.573, кв.1201, ж.р.Каменец по КК на гр.Хасково. С...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПР и ПЗ на ПИ №77195.743.319 по КК на гр.Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Р-212-4/02.08.2017г. е издадена Заповед №1112/15.08.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.743.319 по КК на гр.Хасково. С плана за регулация за имотът...