Съобщение за издадена виза за проектиране в УПИ VII, кв.50 по плана на гр. Хасково, кв.Болярово. Заинтересовано лице: Милен Хараланов Бакърджиев

На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованотолицеМилен Хараланов Бакърджиев, чепо чл.131 от ЗУТ, че по вх. №94И-2401-1/23.08.2017г. е издадена виза на Главен архитект на община Хасково за проектиране на обект: Еднофамилна жилищна сграда на един етаж в съсобствения Ви УПИ VII, кв.50 по плана на гр. Хасково, кв.Болярово. Визата може да бъде разгледана в кабинет...

Съобщение за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ XXI “за произв. нужди“, УПИ XX “за произв.нужди“, УПИ XIX “за произв. нужди“ и УПИ XVIII “за произв. нужди“, кв.8 по плана на СИЗ на гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Р-181-2#3/30.10.2017г. е издадена Заповед №1638/10.11.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ XXI за производствени нужди, УПИ XX за производствени нужди, УПИ XIX за производствени нужди и УПИ XVIII...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ за ПИ №77195.743.319, кв. 1218, ж.р. „Каменец“, по плана на гр. Хасково. Заинтересовано лице: Добрина Колева Русева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Добрина Колева Русева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Св.Св.Кирил и Методий№108, ет.4, ап.14, като собственик на поземлен имот №77195.743.320, ж.р. Каменец, гр. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен план план за регулация и план...

Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПЗна  ПИ 77195.333.70, ПИ 77195.333.53 и ПИ 77195.732.124, м. „Бюкя“ по КК на гр. Хасково. Заинтересовано лице: „Марива 75“ ЕООД

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 във връзка чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Марива 75 ЕООД с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Граф Игнатиев№15, като собственик на поземлен имот №77195.333.66,м. Бюкя, гр. Хасково; че със Заповед № 1452/11.10.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект...

Съобщение за одобрен проект за ПУП – изменение на ПР на УПИ XXXII, УПИ XXXVIII и УПИ XXXIX, кв. 195, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Невен Събев Митков (Нурджан Салимов Мустафов), Дуран Дуранов Неджибов, Гюлер Дуранова Халибрянова (Мустафова)

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Айшегюл Мехмедали Юсеин с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Енисей№46, като собственик на поземлен имот №77195.738.152,гр. Хасково; - Гюлтане Рахим Юсеин с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Енисей№46, като собственик на...

Съобщение за одобрен проект за ПУП – изменение на ПР на УПИ XXXII, УПИ XXXVIII и УПИ XXXIX, кв. 195, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Гюлсер Рахим Али, Дуран Дуран Ахмед, Себиле Дуран Мустафа, Салим Селимов Мустафов

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Айшегюл Мехмедали Юсеин с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Енисей№46, като собственик на поземлен имот №77195.738.152,гр. Хасково; - Гюлтане Рахим Юсеин с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Енисей№46, като собственик на поземлен...

Съобщение за одобрен проект за ПУП – изменение на ПР на УПИ XXXII, УПИ XXXVIII и УПИ XXXIX, кв. 195, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Айшегюл Мехмедали Юсеин, Гюлтане Рахим Юсеин, Ростислав Райчев Исов, Райдин Рахим Али

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Айшегюл Мехмедали Юсеин с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Енисей№46, като собственик на поземлен имот №77195.738.152,гр. Хасково; - Гюлтане Рахим Юсеин с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Енисей№46, като собственик на поземлен...

Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПР и ПЗ за ПИ №77195.750.247, кв. 1207, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: Лилия Христославова Желева

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Лилия Христославова Желева - с последен известен административен адрес: гр. Кърджали, ул.Генерал Генев№24, като собственик на поземлен имот №77195.750.247, кв.1207, ж.р. Каменец, гр. Хасково; че със заповед №1450/11.10.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен...

Коледен и Новогодишен базар

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ОРГАНИЗИРА КОЛЕДНО-НОВОГОДИШЕН БАЗАР ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.12.2017г. ДО 08.01.2018г. ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ ОБЩИНАТА ЩЕ ПРЕДОСТАВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ВРЕМЕННИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ДЪРВЕНИ КЪЩИЧКИ. ЗАЯВЛЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В КАСОВ САЛОН НА ОБЩИНАТА ДО 24.11.2017г. КЛАСИРАНЕТО НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО НА 28.11.2017г. РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗДАДЕНИ...

Съобщение за разрешаване изработване на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ №77195.708.392, кв. 918, ж.р. „Орфей“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 М-224-1/20.09.2017г. е издадена Заповед №1634/10.11.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот 77195.708.392, кв. 918, ж.р. Орфей, гр. Хасково. С плана за регулация за поземлен...