Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ за УПИ VI, образуван за ПИ № 77195.719.371,  кв.473а по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 М-1108-2/19.02.2018г. е издадена Заповед №326/12.03.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване за УПИ VI, образуван за ПИ № 77195.719.371, кв.473а по плана на...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: “Изграждане на РУ 20/04 kV с кабелна линия средно и ниско напрежение ж.р. ”Каменец“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-102-14/14.02.2018г. е издадена Заповед №321/12.03.2018г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на РУ 20/04 kV с кабелна линия средно и ниско напрежение ж.р. Каменец. Проектът да се изработи в части: 1.Изменение на подробен...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: “Жилищна сграда“ в поземлени имоти № 77195.746.64 и № 77195.746.65, кв. 1105, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 А-742-3/29.01.2018г. е издадена Заповед №324/12.03.2018г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Жилищна сграда в поземлени имоти № 77195.746.64 и № 77195.746.65, кв. 1105, ж.р. Каменец, гр. Хасково. Проектът да се изработи...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ XV,  кв. 67 по плана на с. Тракиец

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№ П-364-14/08.02.2018г. е издадена Заповед №320/12.03.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ XV, кв. 67 по плана на с. Тракиец. С изменение на плана за регулация да...

Съобщение за изработен проект за ПУП - ПР и ПЗ за ПИ №77195.744.535, кв. 1197, ж.р. “Каменец“ по плана на  гр. Хасково. Заинтересовано лице: Алпер Мехмед Карафейзи

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Алпер Мехмед Карафейзи с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Бъндерица№4, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.744.144, гр. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен план план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.744...

Съобщение за издадена виза за проектиране на обект: „Стопанска постройка“ в съседния Ви УПИ ХIII-242, кв.21 по плана на с. Малево

На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Община Хасково ВИ СЪОБЩАВА като заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ, че по вх. №94И-2215-1/08.01.2018г. е издадена виза на Главен архитект на община Хасково за проектиране на обект: Стопанска постройка в съседния Ви УПИ ХIII242, кв.21 по плана на с. Малево. Визата може да бъде разгледана в кабинет №33, ет.3, сградата на Дирекция...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ V, кв. 756 по плана на гр. Хасково . Заинтересовани лица: Борислав Александров Митев, Кичка Тенчева Пенчева, Запрянка Данева Христова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Златка Калинова Аргирова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Аида№5, вх. Б, ет. 7, ап. 1, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.406.2.19 намиращ се в поземлен имот с идентификатор №77195.721.406...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ V, кв. 756 по плана на гр. Хасково . Заинтересовани лица: Славка Вълева Маразова, Митко Делчев Христозов, Димитър Христов Мъргов, Ангел Стоянов Стоянов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Златка Калинова Аргирова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Аида№5, вх. Б, ет. 7, ап. 1, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.406.2.19 намиращ се в поземлен имот с идентификатор №77195.721.406...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ V, кв. 756 по плана на гр. Хасково . Заинтересовани лица: Златка Калинова Аргирова, Анета Хараланова Райчева, Венета Нанева Димитрова, Нели Стефанова Калудова, Димитър Костадинов Калудов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Златка Калинова Аргирова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Аида№5, вх. Б, ет. 7, ап. 1, като собственик на самостоятелен обект №77195.721.406.2.19 намиращ се в поземлен имот с идентификатор №77195.721.406...