Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПР и ПЗ за ПИ №77195.744.530, кв.1200, ж.р.“Каменец“, гр.Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№94 С-4782-2/26.06.2017г. е издадена Заповед №858/03.07.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.744.530, кв.1200, ж.р.Каменец, гр.Хасково. С плана за застрояване за поземлен...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ №77195.737.415, м.“Казан топра“ по плана на гр. Хасково. Заинтересовано лице: Мергюл Есат Рамадан

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: Мергюл Есат Рамадан - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Генерал Столетов №4, като собственик на поземлен имот №77195.737.416, м. Казан топра, гр. Хасково; че със Заповед № 647/25.05.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на...

Съобщение за изработен проект за ПУП - ПР и ПЗ за ПИ №77195.703.817,  ж.р. „Кенана“, кв.1064 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Янка Динева Пачеджиева, Албена Юлиянова Чукалова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Евгения Дончева Бонева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Липа№4, като собственик на поземлен имот №77195.703.222, кв. 1064, ж.р. Кенана, гр. Хасково; - Снежана Дончева Точева с последен известен административен адрес:гр. София, ул.Чавдар Мутафов№10, вх.А, ет.1, ап.2...

Съобщение за изработен проект за ПУП - ПР и ПЗ за ПИ №77195.703.817,  ж.р. „Кенана“, кв.1064 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Евгения Дончева Бонева, Снежана Дончева Точева, Георги Динков Дженев.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Евгения Дончева Бонева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Липа№4, като собственик на поземлен имот №77195.703.222, кв. 1064, ж.р. Кенана, гр. Хасково; - Снежана Дончева Точева с последен известен административен адрес: гр. София, ул.Чавдар Мутафов№10, вх.А, ет.1...

Съобщение за одобрен комплексен проект в кв. 1209, ж.р. “Каменец“. Заинтересовано лице: Людмил Георгиев Филипов

Община Хасково на основание чл. 149, ал.1 и ал.4 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява, че е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива на следните заинтересувани лица; - Людмил Георгиев Филипов с последен известен административен адрес: гр.Хасково, ул.Г.С.Раковски №2, вх.Б, ет.3, ап.24, като собственик на поземлен имот №77195.743.15, ж.р. Каменец, гр. Хасково...

Съобщение за изработен проект за ПУП - ПЗ за ПИ №77195.702.581, кв.1038, ж.р.“Кенана“, гр. Хасково. Заинтересовано лица: Милан Василев Вълчев, Мария Атанасова Киримова, Григор Атанасов Давчев, Павлина Добрева Янева

Община Хасково на основание чл. 149, ал.1 и ал.4 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява, че е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива на следните заинтересувани лица; - Милан Василев Вълчев с последен известен административен адрес: Германия, като собственик на поземлен имот №77195.702.130, ж.р. Кенана,гр. Хасково; - Мария Атанасова Киримова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул...

Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПР, ПЗ за ПИ №77195.706.91, кв.1320, ж.р.“Куба“, гр.Хасково. Заинтересовани лица: Петра Петкова Киришева

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Петра Петкова Киришева - с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. Мал тепе № 5, като собственик на поземлен имот №77195.706.94, ж.р. Куба, гр. Хасково; че със Заповед № 643/25.05.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение...

Съобщение за изработен проект за ПУП – изменение на ПР на УПИ XXXII, УПИ XXXVIII и УПИ XXXIX, кв. 195, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Ростислав Райчев Исов, Райдин Рахим Али, Гюлсер Рахим Али

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Себиле Дуран Мустафа с последен известен административен адрес: гр. Хасково, пл.Лебеда№3, ет.3, ап.9, като собственик на поземлен имот №77195.738.157, гр. Хасково; - Дуран Дуран Ахмед с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Енисей№44, като собственик на поземлен имот №77195...

Съобщение за изработен проект за ПУП – изменение на ПР на УПИ XXXII, УПИ XXXVIII и УПИ XXXIX, кв. 195, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Себиле Дуран Мустафа, Дуран Дуран Ахмед, Шинка Димитрова Бекярова, Айшегюл Мехмедали Юсеин.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Себиле Дуран Мустафа с последен известен административен адрес: гр. Хасково, пл.Лебеда№3, ет.3, ап.9, като собственик на поземлен имот №77195.738.157, гр. Хасково; - Дуран Дуран Ахмед с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Енисей№44, като собственик на поземлен имот №77195...

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП – ПЗ, план-схеми за водоснабдяване, канализация и електрозахранване за ПИ №77195.709.137 по КК на гр.Хасково. Заинтересовани лица: Мертунч Махмуд Мустафа, Сабри Хакир Рамадан

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мертунч Махмуд Мустафа с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Изток№6, вх.Б, ет.7, ап.41; - Сабри Хакир Рамадан с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к..Орфей№40, вх.Б, ет.8, ап.48; че със Заповед № 529/05.05.2017г. на...