Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПЗ за УПИ XXIV (ПИ №77195.718.152) и УПИ XXV (ПИ №77195.718.151), кв. 441, по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 М-4675-1/26.10.2017г. е издадена Заповед №1685/22.11.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването за изменение на подробен устройствен план план за застрояване за УПИ XXIV (ПИ №77195.718.152) и УПИ XXV (ПИ №77195.718.151), кв. 441, по плана на...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР на бул. „Никола Радев“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №1688/22.11.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на служебен проект за изменение на подробен устройствен план план за улична регулация на бул. Никола Радев, гр.Хасково. С изменението на уличната регулация поземлен имот №77195.515.29, представляващ полски път да се...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПЗ за УПИ XI, кв. 425, по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 М-1106-4/13.10.2017г. е издадена Заповед №1684/22.11.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването за изменение на подробен устройствен план план за застрояване за УПИ XI, кв. 425, по плана на гр. Хасково. Изменението на плана за застрояване се изразява в промяна...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ на ПИ № 77195.744.573, кв. 1201, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково, Заинтересовани лица: Стефка Руменова Георгиева, Тинтяна Росенова Шикова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стефка Руменова Георгиева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Захари Стоянов№42, ет.1, като собственик на поземлен имот №77195.744.573, кв.1201, ж.р.Каменец, гр. Хасково; - Тинтяна Росенова Шикова с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Стара планина№16, вх.А, ет...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Еднофамилна жилищна сграда“ в поземлен имот №77195.127.25, м.“Дерекьой топра“ по КК на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Ю-447-2/14.11.2017г. е издадена Заповед №1687/22.11.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот №77195.127.25, м.Дерекьой топра по КК на гр.Хасково. Проектът да се изработи в части: Подробен устройствен...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: „Изграждане на нов БКТП 20/0,4kV в ПИ №77195.752.105 с кабелна линии СрН и НН за присъединяване на строеж „Промишлена сграда в ПИ №77195.752.11 по КК на гр.Хасково“.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№ 53 Е-55-9/02.11.2017г. е издадена Заповед №1694/22.11.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на нов БКТП 20/0,4kV в ПИ №77195.752.105 с кабелна линии СрН и НН за присъединяване на строеж Промишлена сграда в...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КП за инвестиционна инициатива в поземлен имот №77195.743.424, кв.1209, ж.р.“Каменец“ по КК на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Д-676-4/31.10.2017г. е издадена Заповед №1689/22.11.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Сграда със смесено предназначение цех за производство на мебели, офиси, магазини и жилище в поземлен имот №77195.743.424, кв.1209, ж.р.Каменец по...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Еднофамилна жилищна сграда“ в поземлен имот №77195.737.65, м.“Казан топра“ по КК на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 В-2879-3/07.11.2017г. е издадена Заповед №1693/22.11.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот №77195.737.65, м.Казан топра по КК на гр.Хасково. Проектът да се изработи в части: Подробен устройствен...

Съобщение за издадена виза за проектиране в УПИ III, кв.7 по плана на с. Козлец. Заинтересовано лице: Нафизе Алиева Хайрулова

На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованото лице: Нафизе Алиева Хайрулова, че по чл.131 от ЗУТ, че по вх. №94Р-2205-1/28.09.2017г. е издадена виза на Главен архитект на община Хасково за проектиране на обект: жилищна сграда и гараж в съсобствения Ви УПИ III, кв.7 по плана на с. Козлец. Визата може да бъде разгледана в кабинет №33...