Стартира набирането на заявления за социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд 2016“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция Осигуряване на топъл обяд 2016 BG05FMOP001-03.02 О Б Я В А Община Хасково уведомява, всички заинтересовани граждани, че отваря процедурата за прием на документи по проектОсигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково за периода октомври 2016 г. - април 2017 г. Заявленията - декларации ще...

Обявление за изработен проект за ПУП – ПЗ и ПР за ПИ № 77195.750.65, ж.р. „Каменец“ по КК на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Несибе Яменова Хасанова, Гюлназ Махмудова Кедикова, Дюрие Ахмед Шекир, Тезджан Сафет Рамиз, Ержан Сафет Рамиз

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Несибе Яменова Хасанова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, пл. Лебеда № 3, ет. 1, ап.1; - Гюлназ Махмудова Кедикова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Мургаш № 24, с. Севар, Община Кубрат; - Дюрие Ахмед Шекир с последен известен административен...

Обявление за одобрен проект за изменение на ПУП – ПЗ на УПИ V (ПИ №77195.729.73 ) и УПИ VI (ПИ № 77195.729.76), кв. 71, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Тинка Христова Янкова, Камен Марашев Янков, Янко Митев Янков .

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Тинка Христова Янкова - с последен известен административен адрес: гр.Хасково, ул. Младежка № 33; - Камен Марашев Янков - с последен известен административен адрес: гр.Хасково, ул. Младежка № 33; - Янко Митев Янков - с последен известен административен адрес: гр.Хасково, ул. Младежка...

Обявление за одобрен проект за ПУП–ПР и ПЗ за ПИ № 77195.746.288, кв. 1117, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Джемахтин Вели Якуб, Красимир Стоянов Узунов, Съботин Велев Якимов, Румяна Василева Бесарабска - Бакова

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Джемахтин Вели Якуб с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Захари Стоянов № 45; - Красимир Стоянов Узунов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.Орфей № 34, вх.В, ап.65; - Съботин Велев Якимов с последен известен административен адрес: гр...

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, град София

Обява за обществено обсъждане Община Хасково, Уведомява населението, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение Въздушна линия 400 кV (п/ст) Марица Изток /Република България/ - п/ст Неа Санта /Република Гърция/, с възложител Електроенергиен системен оператор ЕАД, град София. Срещата ще се проведе на 09.02.2017 г., от 15.00 часа в Заседателна зала...

Обявление на ПУП – план за изменение на ПЗ на УПИ X и УПИ XI, кв. 428 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Любомир Иванов Митев, Златка Иванова Димитрова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Любомир Иванов Митев с последен известен административен адрес: ул. Ангел Кънчев № 24, гр. Хасково; - Златка Иванова Димитрова с последен известен административен адрес: ул. Ангел Кънчев № 24, гр. Хасково, че е изработен проект за подробен устройствен план план за изменение на плана за...

Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПЗ за поземлен имот №77195.737.415, м.“Казан топра“, гр.Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94М-1348-2/12.09.2016г. е издадена Заповед №1764/22.12.2016г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №77195.737.415, м.Казан топра, гр.Хасково. С плана за застрояване за имота ще се предвиди отреждане на...

Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПР и ПЗ за поземлен имот №77195.706.91, кв.1320, ж.р.“Куба“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Г-53-2/25.11.2016г. е издадена Заповед №1766/22.12.2016г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.706.91, кв.1320, ж.р.Куба, гр.Хасково. С плана за регулация за имота ще...

Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПЗ за поземлен имот №77195.112.197, м.“Кекличево стопанство“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94К-933-5/16.11.2016г. е издадена Заповед №1763/22.12.2016г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №77195.112.197, м.Кекличево стопанство, гр.Хасково. С плана за застрояване за имота ще се предвиди отреждане на...

Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПЗ за поземлен имот №130001, бивш стопански двор на с.Елена, общ.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94П-2085-1/04.05.2016г. е издадена Заповед №1767/22.12.2016г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №130001, бивш стопански двор на с.Елена, общ.Хасково. С плана за застрояване за имота ще се предвиди отреждане...