Съобщение за изработването на ПУП - ПЗ за поземлен имот №026027, м.“Сая Алта“,  землище на с. Въгларово. Заинтеросовани лица: Рамис Рамадан Мустафа, Христон Димов Христонов, Васил Тодоров Кехайов, Малина Василева Атанасова

Община Хасково на основание чл. 150, ал.3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Рамис Рамадан Мустафа - с последен известен административен адрес: общ. Минерални бани, с. Сърница; - Христон Димов Христонов - с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. Гургулят№6; - Васил Тодоров Кехайов - с последен известен административен адрес:гр. Димитровград, ул. Йорданка Николова№1, ет.2, ап.8...

Съобщение за издадена за разрешаване изработване на ПУП - ПР и ПЗ а поземлен имот с идентификатор №77195.743.174 по КК на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 94 В-2817-2/13.04.2017г. е издадена Заповед №505/03.05.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.743.174 по КК на гр.Хасково и изменение на...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в поземлен имот №77195.705.459, кв.1337, ж.р.“Куба“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 94 М-4539-1/03.04.2017г. е издадена Заповед №508/03.05.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект Еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот №77195.705.459, кв.1337, ж.р.Куба, гр.Хасково. Проектът да се...

Обява относно обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2016 г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Хасково кани местната общност да се включи в публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2016 г. Обсъждането ще се проведе на 25 май 2017 г. /четвъртък/ от 18.00 ч. в зала Хасково....

Съобщение за изработването на ПУП - ПР и ПЗ на поземлен имот с идентификатор №77195.730.375, кв. 829, ж.р.“Изгрев“ по плана на гр. Хасково. Заинтересовано лице: Златка Делчева Георгиева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Златка Делчева Георгиева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул.Васил Левски№27, ет.4, ап.18; че е изработен проект за подробен устройствен план план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.730.375, кв. 829, ж.р.Изгрев...

„Тимекс трейд“ ООД

Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за физико-химично и биологично пречистване на отпадъчните води от Цех за обработка на естествени обвивки-черва в с.Книжовник, общ.Хасково. Виж прикачения файл....

Съобщение за изменение на кадасталния план за имот пл.№287, кв.59, с. Тракиец, общ. Хасково

Община Хасково на основание чл. 61, ал.3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - собственик на УПИ III278 - с неизвестен административен адрес; че със Заповед № 428/10.04.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на кадастрален план за имот пл.№287, кв.59, с. Тракиец, общ. Хасково. Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. Михаил...

Авиопръскане с биологичен препарат за борба с листоврътка по дъбовите насаждения в Лесопарк "Кенана"

Уведомяваме Ви, че в периода от 15.05.2017 г. до 19.05.2017 г., в зависимост от метеорологичните условия, ще се извърши авиопръскане на дъбовите насаждения на територията на Лесопарк Кенана, за борба с вредители листоврътка. За пръскане ще се използват следните препарати Димилин 480 СК и Акаризин. В тази връзка е необходимо да предприемете необходимите предпазни мерки....

Съобщение за изработен проект за ПУП – план регулация и застрояване на кв. 349, кв. 354 и кв. 360, гр. Хасково

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че e изработен Проект за изменение на подробен устройствен план план регулация и застрояване на кв. 349, кв. 354 и кв. 360, гр. Хасково. Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 35/02.05.2017 г. Проектът се намира в Дирекция Устройство на територията на ул. Михаил Минчев № 3...