Съобщение на основание чл. 296, ал. 1 от Закона за електронните съобщения  (ЗЕС)

На основание чл. 296, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) Община Хасково обявява намерението си да предостави на Еском ООД право на ползване върху техническата инфраструктура, стопанисвана от Община Хасково за изграждане на електронна съобщителна мрежа в ж.р. Кенанасъгласно проект. Уведомяваме предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения, които са заинтересовани лица по чл. 296, ал. 1 от ЗЕС, че в срок от 30 дни...

Съобщение на основание чл. 296, ал. 1 от Закона за електронните съобщения  (ЗЕС)

На основание чл. 296, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) Община Хасково обявява намерението си да предостави на Еском ООД право на ползване върху техническата инфраструктура, стопанисвана от Община Хасково за изграждане на електронна съобщителна мрежа, както следва: ж.к Червена стена по ул. Червена стена съгласно проект ж.к. Любен Каравелов съгласно проект ж.к. Куба по ул. Св. Св. Кирил и Методий...

Съобщение за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот №77195.745.108, кв. 669, ж.р. „Хисаря“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№ 94K-1825-2/11.08.2017г. е издадена Заповед № 1205/30.08.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване за изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №77195.745.108, кв. 669, ж.р. Хисаря, гр. Хасково. С плана за застрояване...

Съобщение за одобрен проект за изменение на кадастрален план на имот пл.№9, кв.1, с. Козлец, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Надежда Ангелова Апостолова

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Надежда Ангелова Апостолова с неизвестен административен адрес; че със Заповед № 840/28.06.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на кадастрален план на имот пл.№9, кв.1, с. Козлец, общ. Хасково. Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. Михаил Минчев №...

Съобщение за изработен проект за ПУП-изменение на ПР на УПИ VI, УПИ VII и УПИ VIII (77195.719.382, 77195.719.70 и 77195.719.71, кв. 471 по плана на гр. Хасково. Заинтересовано лице: Наджие Рамадан Хрюстем

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Наджие Рамадан Хрюстем с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Здравец№ 3А, като собственик на поземлен имот №77195.719.70, кв. 471, гр. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен план изменение на план за регулация на УПИ VI, УПИ VII и УПИ...

Съобщение за изработен проект за ПУП-изменение на ПР на УПИ XXXII, УПИ XXXVIII и УПИ XXXIX, кв. 195, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Дуран Дуранов Неджибов, Гюлер Дуранова Халибрянова (Мустафова)

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Салим Селимов Мустафов (Съби Стоянов Митков) с последен известен административен адрес: гр. Хасково, пл.Лебеда№3, ет.3, ап.9, като собственик на поземлен имот №77195.738.155, гр. Хасково; - Невен Събев Митков (Нурджан Салимов Мустафов) с неизвестен...

Съобщение за изработен проект за ПУП-изменение на ПР на УПИ XXXII, УПИ XXXVIII и УПИ XXXIX, кв. 195, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Салим Селимов Мустафов (Съби Стоянов Митков), Невен Събев Митков (Нурджан Салимов Мустафов)

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Салим Селимов Мустафов (Съби Стоянов Митков) с последен известен административен адрес: гр. Хасково, пл.Лебеда№3, ет.3, ап.9, като собственик на поземлен имот №77195.738.155, гр. Хасково; - Невен Събев Митков (Нурджан Салимов Мустафов) с неизвестен...

Обявявам списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които са предвидени да бъдат отдадени пряко под наем през 2017 год. по реда на чл.75 и 76 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта

ЗАПОВЕД №1214 гр.Хасково 31.08.2017 година На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.75 и чл.76, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и Решение №517/06.12.2013 год. на Общински съвет Хасково, с което се определят общинските спортни обекти и съоръжения, техният статут, условията и реда за предоставянето им...