Съобщение за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП - ПЗ и ПС по чл.108 от ЗУТ и парцеларен план техническата инфраструктура за поземлен имот 083057, м. „Юг Тарла, землище на с. Гарваново

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№ 94 С-4289-2/22.01.2018г. е издаденo Решение №630/23.02.2018г. на Общински съвет Хасково - за одобряване на задание за изработване на проект за Подобрен устройствен план план за застрояване, план схеми по чл.108 от ЗУТ и парцеларен...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ V294, кв. 23, с. Малево, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Стайка Тенева Талева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стайка Тенева Талева с последен известен административен адрес:гр. София, ж.к.Сухата река№28, вх. А, ет. 8, ап. 31, като собственик на УПИ VIII296, кв. 23, с. Малево, общ. Хасково; че е изработен проект за изменение на подробен...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР на кв. 1101 и кв. 1105, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково

На основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 12 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план план за регулация на кв. 1101 и кв. 1105, ж.р. Каменец, гр. Хасково. Проектът се намира в Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции на ул. Михаил Минчев № 3, ет I-ви, стая № 18...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП – изменение на ПР и ПЗ на УПИ II и УПИ III, кв. 612 по плана на гр. Хасково, представляващ ПИ 77195.717.155 по КК на гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-247-1/05.01.2018г. е издадена Заповед №339/14.03.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ II и УПИ III, кв. 612 по плана на гр. Хасково...

Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПР и ПЗ на  ПИ 77195.746.631, кв. 1116, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Ася Николаева Македонска, Анета Андреева Македонска и Андрей Николаев Македонски

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Ася Николаева Македонска с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Крали Марко№8, ет.2, ап.2, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.746.279, ж.р.Каменец, гр. Хасково; - Анета Андреева Македонска с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Крали Марко№8, ет...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ ХII, кв. 22 по плана на с. Узунджово

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 П-1142-4/24.01.2018г. е издадена Заповед №327/12.03.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ ХII, кв. 22 по плана на с. Узунджово. С изменението на плана за регулация предназначението...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ I - 265 и УПИ X - 265, кв. 29 по плана на с. Клокотница

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Г-605-1/16.02.2018г. е издадена Заповед №319/12.03.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ I - 265 и УПИ X - 265, кв. 29 по плана на с. Клокотница...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП – ПЗ на поземлен имот № 77195.113.178,  кв.1004, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Р-1882-2/21.02.2018г. е издадена Заповед №323/12.03.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот № 77195.113.178, кв.1004, ж.р. Кенана, гр. Хасково. С плана за застрояване да...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП – ПЗ за ПИ №77195.730.276 и №77195.730.277, кв. 832, ж.р. „Изгрев“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Б-844-1/10.01.2018г. е издадена Заповед №311/08.03.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за застрояване за поземлени имоти №77195.730.276 и №77195.730.277, кв. 832, ж.р. Изгрев, гр. Хасково. С плана...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ за УПИ VI в кв. 10, ИИЗ по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 А-26-1/02.02.2018г. е издадена Заповед №322/12.03.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване за УПИ VI в кв. 10, ИИЗ по плана на гр. Хасково. С изменението на...