Съобщение за издаване на виза за проектиране в ПИ №77195.717.16, кв.613 по плана на гр.Хасково. Заинтересовани лица: Шабан Тасим Сюлейман, Димитър Бойдев Митев, Катя Костова Андонова, Ердал Ердуан Али, Бахрие Мехмед Якуб , Колю Балев Атанасов

На основание чл. 140, ал. 3 и чл. 131 от Закон за устройство Община Хасково, ОБЯВЯВА на следните заинтересувани лица: Даша Христова Симеонова с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. Бадема бл. 8, вх. А, ет. 1, ап. 1; Владимир Симеонов Симеонов с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. Бадема бл. 8, вх. А, ет. 1, ап. 1; Тодор Симеонов Симеонов с административен адрес: гр.Хасково...

Съобщение за издаване на виза за проектиране в ПИ №77195.717.16, кв.613 по плана на гр.Хасково. Заинтересовани лица: Христо Колев Христов, Милен Николаев Кирев, Красимир Николаев Кирев, Величка Христова Кирчева, Гюлер Мехмед Тасим

На основание чл. 140, ал. 3 и чл. 131 от Закон за устройство Община Хасково, ОБЯВЯВА на следните заинтересувани лица: Даша Христова Симеонова с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. Бадема бл. 8, вх. А, ет. 1, ап. 1; Владимир Симеонов Симеонов с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. Бадема бл. 8, вх. А, ет. 1, ап. 1; Тодор Симеонов Симеонов с административен адрес: гр.Хасково...

Съобщение за издаване на виза за проектиране в ПИ №77195.717.16, кв.613 по плана на гр.Хасково. Заинтересовани лица: Даша Христова Симеонова, Владимир Симеонов Симеонов, Тодор Симеонов Симеонов, Тоню Тонев Тонев, Атанас Георгиев Георгиев

На основание чл. 140, ал. 3 и чл. 131 от Закон за устройство Община Хасково, ОБЯВЯВА на следните заинтересувани лица: Даша Христова Симеонова с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. Бадема бл. 8, вх. А, ет. 1, ап. 1; Владимир Симеонов Симеонов с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. Бадема бл. 8, вх. А, ет. 1, ап. 1; Тодор Симеонов Симеонов с административен адрес: гр.Хасково...

Съобщение за изработването на ПУП -ПЗ за поземлен имот №110017, м. „Белене“, землището на с.Орлово, Община Хасково. Заинтересовани лица: Симеон Николов Трайков и Евтим Симеонов Трайков

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Симеон Николов Трайков с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.Орфей№2, вх.Б, ет.2, ап.15; - Евтим Симеонов Трайков с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.Орфей№22, вх.Д, ет.8, ап.116; че е изработен проект за подробен...

Обявление за изработен проект за ПУП – ПР за ПИ №77195.718.152, кв.441, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мюмюне Исмаил Муса, Емине Исмаил Хрюстем, Фетие Сали Юсеин

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Азизе Феим Мехмед с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Ихтиман №2, вх.Г, ет.4, ап.7; - Румяна Георгиева Стоименова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Каменна № 49А; - Петър Райчев Стойчев с последен известен административен адрес: гр. Хасково...

Обявление за изработен проект за ПУП – ПР за ПИ №77195.718.152, кв.441, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Азизе Феим Мехмед, Румяна Георгиева Стоименова, Петър Райчев Стойчев, Хикмет Исмет Юсеин.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Азизе Феим Мехмед с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Ихтиман №2, вх.Г, ет.4, ап.7; - Румяна Георгиева Стоименова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Каменна № 49А; - Петър Райчев Стойчев с последен известен административен адрес: гр. Хасково...

Община Хасково започва прием на документи за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ

На основание чл.37 и, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от 1 февруари 2017 г. до 10 март 2017 г., Община Хасково започва прием на документи за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище. За информация: Тел: 038/603484; 038/603381 Адрес: пл.Общински 1, Община Хасково, ет.4, стая №...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -ПЗ за поземлен имот №77195.556.40 в местност „Кемера“, землище гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и кадастър - Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Д-3129-3#2/23.11.2016г. е издадено Решение №372 от Протокол №17/27.01.2017г. на Общински съвет Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №77195.556.40 в местност Кемера...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -ПЗ и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.131.63 в местност „Дерекьой топра“, землище гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и кадастър - Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94К-1884-1/06.01.2017г. е издадено Решение №370 от Протокол №17/27.01.2017г. на Общински съвет Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -ПЗ и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.131.21 в местност „Дерекьой топра“, землище гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и кадастър - Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94К-1884-2/06.01.2017г. е издадено Решение №369 от Протокол №17/27.01.2017г. на Общински съвет Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за...