Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Пристройка към съществуваща жилищна сграда на 2 етажа“ в ПИ 77195.715.397 и ПИ 77195.715.396 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Д-4239-1/25.08.2017г. е издадена Заповед №1252/13.09.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Пристройка към съществуваща жилищна сграда на 2 етажа в ПИ 77195.715.397 и ПИ 77195.715.396 по КК на гр. Хасково, кв.258за...

Съобщение за издадено разрешение за строеж  № 258/08.09.2017 г. за строеж: „Навеси“,  находящи се в ПИ 77195.737.79 по КК на гр.Хасково, ул.“Панорама“ № 7, гр.Хасково.

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено разрешение за строеж № 258/08.09.2017 г. на ОВАНЕС КИРКОР ТВАПАНЯН; ВАСКО 1 ЕООД; АЙСЕР РАМАДАН ХАСАН; АЙШЕ ФАРАДИН АТАМАН; АНДРЕЙ ЕМИЛОВ КАЛЪЧЛИЕВ; ДЕСИСЛАВА КИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА; ЕКРЕМ МЮМЮН МУСТАФА; МИЛКО ПЕТКОВ АРМУТЛИЕВ; РЕФТИН...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за поземлен имот № 77195.750.247, кв. 1207, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Валентин Михов Краев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Валентин Михов Краев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ж.к.Орфей№25, вх.Б, ет.5, ап.39, като собственик на поземлен имот №77195.750.367, ж.р. Каменец, по плана на гр. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен план план за регулация...

Съобщение за издадено разрешение за строеж  № 252/29.08.2017 г. за: „Пристройка към жилищна сграда“, находящ се в ПИ 77195.729.73 по КК на гр.Хасково, УПИ V, кв.71, ул.“Младежка“ № 33, гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, чее издадено разрешение за строеж № 252/29.08.2017 г. на ПЕТЪР КИРОВ ПЕТЕВ, за строеж: Пристройка към жилищна сграда находящ се в ПИ 77195.729.73 по КК на гр.Хасково, УПИ V, кв.71...

Съобщение за издадена виза за проектиране на обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор №77195.712.91 по КК на гр. Хасково

Община Хасково, СЪОБЩАВА, че е издадена виза на Главен архитект на община Хасково за проектиране на обект: Еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор №77195.712.91 по КК на гр. Хасково, урегулиран с №77195.712.92 в един общ УПИ IV, в кв.326 по плана на гр. Хасково. Визата може да бъде разгледана в кабинет №33 и №37, ет.3, сградата на Дирекция...

Дублиране на 4 бр. кладенци в м. "Терс дере" на ПС "Северна зона", гр. Хасково

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Дублиране на 4 бр. кладенци /№2,4,6 и 8/ от съществуващите 8 бр., находящи сев м. Терс дере на ПС Северна зона, гр. Хасково....

Съобщение за изработен проект за ПУП за обект „НОВА ВЪЗДУШНА ЕЛЕКТРОПРОВОДНА ЛИНИЯ (ВЛ) 400 KV П/СТ „МАРИЦА-ИЗТОК“ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – П/СТ „НЕА САНТА“ РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

На основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 12 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места фаза окончателен проект за обект НОВА ВЪЗДУШНА ЕЛЕКТРОПРОВОДНА ЛИНИЯ (ВЛ) 400 KV П/СТ МАРИЦА-ИЗТОК РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ П/СТ НЕА САНТА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ №77195.750.315, кв. 1206, ж.р.“Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовано лице: „БОБИКАР“ ЕООД

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - БОБИКАР ЕООД с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Липа№51, вх.А, ет.5, ап.9, като собственик на поземлен имот №77195.750.345 и №77195.750.346, ж.р. Каменец, гр. Хасково; че е изработен проект за...

Съобщение за изменение на кадастрален план за квартал 5, с. Клокотница,  общ. Хасково. Заинтересовани лица: Васил Лозев Димитров

Община Хасково на основание чл. 61 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Васил Лозев Димитров с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Сливница №22, вх.А, ет.1, ап.2, като собственик на УПИ XII315,с. Клокотница; че със Заповед № 967/17.07.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на кадастрален план за квартал 5, с. Клокотница, общ. Хасково...

Съобщение за изплащане на обезщетение за отчуждени имоти частна собственост, съгласно Решение №1089 от 28.12.2016 г. на Министерския съвет, за изграждане на обект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“.

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, АйСиДжиБи АД уведомява собствениците на имоти, засегнати от изграждане на обект:Междусистемна газова връзка Гърция България,че започва изплащане на определените парични обезщетения, за имоти, за които отчуждителният акт - Решение на Министерски съвет №1089 от 28.12.2016 г, e влязъл в законна сила. Размерът на дължимите парични обезщетения е определен с...