Съобщение за издаване на виза за проектиране на търговски обект на територията в УПИ IЗа жилищно строителство и обществено обслужване, отреден за поземлен имот №77195.709.39, кв.9, гр.Хасково

Днес, във връзка с чл. 131 от Закон за устройство на територията Община Хасково, Ви ОБЯВЯВА, че е издадена виза за проектиране на търговски обект на два етажа съгласно чл. 134, ал. 6 от Закон за устройство на територията в УПИ IЗа жилищно строителство и обществено обслужване, отреден за поземлен имот №77195.709.39, кв.9, гр.Хасково Визата може да бъде прегледана в стая №33...

Съобщение за издадена виза за проектиране за обект: “Магазин за промишлени стоки на един етаж“, находящ се в ПИ №77195.725.46. Заинтересовано лице: Собственика на самостоятелен обект №77195.725.46.1.10 в сграда №77195.725.46.1

До собственика - неизвестен на самостоятелен обект с идентификатор 77195.725.46.1.10 в сграда с идентификатор 77195.725.46.1, находяща се в поземлен имот №77195.725.46, обособен в УПИ XIIIЗа производствени и складови дейности, кв.85 ИИЗ по плана на гр.Хасково. Днес 26.01.2017г., във връзка с чл. 140, ал. 3 и чл. 131 от Закон за устройство на територията...

Съобщение за издадено Ъдостоверение за търпимост за строеж: “Жилищна сграда“ с идентификатор 77195.739.429.1. Заинтересовани лица: Айдън Керим Мюмюн и Шинай Керим Мюмюн

До следните заинтересовани лица: Айдън Керим Мюмюн съсобственик на поземлен имот №77195.739.276 по КК на гр.Хасково с постоянен адрес: гр.Хасково, ул.Пещера№73 и настоящ адрес: с.Винево, обш.Минерални бани; Шинай Керим Мюмюн съсобственик на поземлен имот №77195.739.276 по КК на гр.Хасково с последен известен административен адрес: гр.Хасково, ул.Пещера№73; Днес 26.01.2017г., Община Хасково Ви уведомява...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -ПР и ПЗ за поземлен имот №77195.730.157, кв.821, ж.р.“Изгрев“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94К-1914-2/28.12.2016г. е издадена Заповед №111/25.01.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.730.157, кв.821, ж.р.Изгрев, гр.Хасково. С плана за застрояване за поземлен имот...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -ПЗ за на част от имот №001019, м.“Юрта“, стопански двор с.Тракиец, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53M-757-1/03.01.2017г. е издадена Заповед №90/24.01.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №001019, м.Юрта, стопански двор с.Тракиец, гр.Хасково. С плана за застрояване за имота ще се ниско свободно...

Отчуждаване на имоти частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България" в с.Стамболийски и с. Мандра, община Хасково

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост /ЗДС/ обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: Междусистемна газова връзка Гърция България, на територията на Република България, намиращи се в землищата на с. Великденче, община Джебел, с. Седловина, община Кърджали, област Кърджали, с.Стамболийски и с. Мандра...

Обявление на разрешение за строеж в ПИ 77195.741.315 по КК на гр.Хасково, УПИ VІ, кв.136, ул. “Ахрида“ № 9, гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено разрешение за строеж № 22/18.01.2017 г. на ЙОРДАН КАМЕНОВ МУЧИКОВ, за строеж: Преустройство на бистро в магазин за хранителни стоки находящ се в ПИ 77195.741.315 по КК на гр.Хасково...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК към "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги" ПО ПРОЕКТ „ШАНС В ДОМА”

Община Хасково удължава срока за подаване на документи по обява за набиране на социален работник към Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект Шанс в дома...

Съобщения за одобряване на задания и разрешаване изработването на Комплексни проекти за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и кадастър - Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53Е-18-32/28.12.2016г. е издадена заповед №66/16.01.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за обект: Оптична кабелна мрежа в ж.к.Орфей, гр...

Започва подаването на молби за мартенския базар

ОБЩИНА ХАСКОВО, УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ОРГАНИЗИРА МАРТЕНСКИ БАЗАР ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.02.2017г. ДО 10.03.2017г. ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ ОБЩИНАТА ЩЕ ПРЕДОСТАВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ: ВРЕМЕННИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ - ДЪРВЕНИ КЪЩИЧКИ: 10 БРОЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.02.2017г. ДО 10.03.2017г. 5 БРОЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ 11.02.2017г. ДО 10.03.2017г. 20 БРОЯ ШАТРИ ЗА ПЕРИОДА ОТ...