Съобщение за разрешаване за изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ II, кв.113 по плана на гр.Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Б-806-2/20.04.2017г. е издадена Заповед №640/25.05.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ II, кв.113 по плана на гр.Хасково. С изменението на плана за регулация вътрешните регулационните граници на УПИ...

Съобщение за разрешаване изработването на ПУП - ПР и ПЗ на поземлен имот №77195.743.545, ж.р.“Каменец“ по КК на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№94 Я-262-1/28.02.2017г. е издадена Заповед №628/23.05.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.743.545, ж.р.Каменец по КК на гр.Хасково. С плана за...

„ТЕНИС КЛУБ ХАСКОВО 2015”

Предвижда се изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с ИД 77195. 723. 3 по кадастралната карта на гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково. Тръбният кладенец ще обслужва нуждите от вода за оросяване на тенис кортове намиращи се в имот с ИД 77195.714.165 по кадастралната карта на гр.Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково....

Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПЗ план-схеми и парцеларни планове за водоснабдяване, канализация и електрозахранване за ПИ №77195.131.21 по КК на гр. Хасково (м. „Дерекьой топра“). Заинтересовано лице: Росен Константинов Христов

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Росен Константинов Христов - с последен известен административен адрес: гр.Хасково, ул. Видин № 12, като собственик на поземлен имот №77195.131.20,м. Дерекьой топра, гр. Хасково; че със Заповед № 523/05.05.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен подробен устройствен план...

Съобщение за водните нива на язовирите

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с метеорологичната прогноза за продължаващ период с валежи и изпълнение задълженията на собствениците на язовирни стени и съоръженията към тях по смисъла на чл. 141, ал.1, т.5 от ЗВ и на основание чл. 190а, ал.1, т.3 от ЗВ: 1. Да се регулират и поддържат водните нива в язовирите до степен гарантираща безопасната им експлоатация и недопускане на аварийни ситуации...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на ПУП-ПЗ за поземлен имот №002005, м. „Овчарниците“ (бивш стопански двор), землище на с.Малево, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№94 Н-2120-1/25.04.2017г. е издадена Заповед №596/17.05.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №002005, м. Овчарниците (бивш стопански двор), землище на с.Малево, общ. Хасково. С плана за застрояване за поземлен...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на ПУП-ПР на УПИ XIX „за жилищно строителство и обществено обслужване“, кв. 226 по РП на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №616/19.05.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация на УПИ XIX за жилищно строителство и обществено обслужване, кв. 226 по РП на гр.Хасково. С изменението на плана за регулация на УПИ XIX за жилищно...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на водопровод за захранване на ПИ 77195.707.27 по КК на гр.Хасково“.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№53 Б-27-2/10.04.2017г. е издадена Заповед №576/17.05.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на водопровод за захранване на ПИ 77195.707.27 по КК на гр.Хасково. Проектът да се изработи в части: Подробен устройствен план специализирана...

Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на УПИ III, кв.418 по плана на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 М-367-2/11.04.2017г. е издадена Заповед №572/16.05.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ III, кв.418 по плана на гр.Хасково. С изменението на плана за регулация УПИ III, кв...

Съобщение за изработването на ПУП - ПЗ за поземлен имот №026027, м.“Сая Алта“,  землище на с. Въгларово. Заинтересовани лица: Димитрия Петрова Петрова, Славка Илиева Бонева, Славка Илиева Бонева

Община Хасково на основание чл. 150, ал.3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Рамис Рамадан Мустафа - с последен известен административен адрес: общ. Минерални бани, с. Сърница; - Христон Димов Христонов - с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. Гургулят№6; - Васил Тодоров Кехайов - с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ул. Йорданка Николова№1, ет.2, ап...