Съобщение за изменение на кадастралния план за имот пл.№119, кв.10, с. Широка поляна, Община Хасково. Заинтересовани лица: Мердан Мустафов Джаферов

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мердан Мустафов Джаферов - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Климент № 3. че със Заповед № 1776/23.12.2016г. на Кмета на Община Хасково e изменен кадастралният план за имот пл.№119, кв.10, с. Широка поляна, Община Хасково. Заповедта и проектът...

Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ за поземлен имот № 77195.743.437, кв. 1209, ж.р. „Каменец“,  гр. Хасково. Заинтересовани лица: Наим Халил Наим, „Декор Груп 05“ ЕООД

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Наим Халил Наим с последен известен административен адрес: гр. Хасково ул. Враца № 6; - Декор Груп 05 ЕООД с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Враца № 6; че със Заповед № 1722/19.12.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект...

Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ за поземлен имот 77195.704.124, кв. 1045, ж. р. „Кенана“,  гр. Хасково. Заинтересовани лица: Стоян Недялков Добрев, Ваня Недялкова Добрева, Венелина Недялкова Добрева, Хрисимир Атанасов Табаков

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Атанас Колев Атанасов с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к.Обеля 2 № 275, ет.16, ап. 88; - Златка Колева Атанасова с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к.Обеля 2 № 275, ет.16, ап. 88; - Янка Атанасова Петева...

Съобщение за одобрен проект за ПУП - ПР и ПЗ за поземлен имот 77195.704.124, кв. 1045, ж. р. „Кенана“,  гр. Хасково. Заинтересовани лица: Атанас Колев Атанасов, Златка Колева Атанасова, Янка Атанасова Петева, Станислав Недялков Табаков

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Атанас Колев Атанасов с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к.Обеля 2 № 275, ет.16, ап. 88; - Златка Колева Атанасова с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к.Обеля 2 № 275, ет.16, ап. 88; - Янка Атанасова Петева...

Съобщение за изработването на ПУП -ПЗ и ПР за поземлен имот № 77195.744.114, кв.1196, ж. р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Валентин Георгиев Радичев, Кадир Яшар Кадир, Хафизе Мурад Кадир,Юмюгюл Яшар Али

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Неджми Яшаров Еминов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Росица №11; - Боряна Петрова Бончева - Димитрова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул.Съединение №32, вх.В, ет.2, ап.6; - Таня Господинова Радичева с последен известен административен адрес:гр. Хасково...

Съобщение за изработването на ПУП -ПЗ и ПР за поземлен имот № 77195.744.114, кв.1196, ж. р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Неджми Яшаров Еминов, Боряна Петрова Бончева - Димитрова, Таня Господинова Радичева, Стефка Георгиева Радичева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Неджми Яшаров Еминов с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Росица №11; - Боряна Петрова Бончева - Димитрова с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул.Съединение №32, вх.В, ет.2, ап.6; - Таня Господинова Радичева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул...

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“

На вниманието на потребителите, ползващи услугата Личен асистент и потребителите, класирани за Личен асистент и попадащи в списъка с чакащи по проект BG 05M9OP001- 2.002-0275 ШАНС В ДОМА финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M90PO001-2.002 НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ Уважаеми потребители, във връзка с промените в чл. 61, ал. 12 в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г...

Съобщение за издаване на виза за проектиране в ПИ №77195.717.16, кв.613 по плана на гр.Хасково. Заинтересовани лица: Петър Иванов Господинов, Ренета Димитрова Сайлък, Захари Иванов Иванов, Иван Колев Вълков

На основание чл. 140, ал. 3 и чл. 131 от Закон за устройство Община Хасково, ОБЯВЯВА на следните заинтересувани лица: Даша Христова Симеонова с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. Бадема бл. 8, вх. А, ет. 1, ап. 1; Владимир Симеонов Симеонов с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. Бадема бл. 8, вх. А, ет. 1, ап. 1; Тодор Симеонов Симеонов с административен адрес: гр.Хасково...

Съобщение за издаване на виза за проектиране в ПИ №77195.717.16, кв.613 по плана на гр.Хасково. Заинтересовани лица: Фаик Шабан Шабан, Али Рафет Еюб, Мехмедали Мехмед Бекир, Стефан Вълчев Митрев, Дияна Петрова Хубенова

На основание чл. 140, ал. 3 и чл. 131 от Закон за устройство Община Хасково, ОБЯВЯВА на следните заинтересувани лица: Даша Христова Симеонова с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. Бадема бл. 8, вх. А, ет. 1, ап. 1; Владимир Симеонов Симеонов с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. Бадема бл. 8, вх. А, ет. 1, ап. 1; Тодор Симеонов Симеонов с административен адрес: гр.Хасково...