Община Хасково - изменение на параметрите на разрешително за водовземане

Съобщение, съгласно чл.75, ал.1 по ЗВ за открита процедура за изменение на параметрите на рзрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Олу дере, в землището на село Тракиец, община Хасково, област Хасково, с цел - водоснабдяване за аквакултури - рибарници и водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения - охлаждане на казан за производство на ракия. Виж прикачения файл!...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПР и ПЗ на поземлен имот №77195.750.247 по КК гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№94 K-1418-2/29.06.2017г. е издадена Заповед №931/10.07.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.750.247 по КК гр. Хасково. С плана за регулация имотът да се урегулира като...

Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПР, ПЗ за ПИ №77195.730.375, кв. 829, ж.р.“Изгрев“ по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Златка Делчева Георгиева, Христинка Тонева Кирякова

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Златка Делчева Георгиева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул.Васил Левски№27, ет.4, ап.18, като собственик на поземлен имот №77195.730.384, ж.р.Изгрев, гр. Хасково; - Христинка Тонева Кирякова с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Цар Самуил№17, ет.6, ап...

Съобщение за издадена заповед за за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПЗ за УПИ V и УПИ VI , кв.1, с.Клокотница

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№53 Б-315-1/28.06.2017г. е издадена Заповед №923/07.07.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за УПИ V за производствени и складови дейности и УПИ VI за производствени и складови дейности , кв.1, с.Клокотница. С...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Оптична кабелна мрежа на гр.Хасково“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№53 Е-18-17/16.06.2017г. е издадена Заповед №924/07.07.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Оптична кабелна мрежа на гр.Хасково за ж.к.Червена стена по ул.Червена стена, ж.к.Любен Каравелов, ж.к.Куба по ул.Св...

Стартира прием на документи по проект "Топъл обяд"

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция тип 3 Осигуряване на топъл обяд 2016-2019 BG05FMOP001-3.002 О Б Я В А Община Хасково уведомява, всички заинтересовани граждани, че отваря процедурата за прием на документи по проектОсигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково за периода октомври 2016 г. - април 2017 г. Заявленията...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР на квартал „Хисаря“ южно от  ул. "Чучулига“, ул. „Персенк“, ул. „Белоградчик“, гр. Хасково

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че e изработен Проект за подробен устройствен план план за регулация на квартал Хисаря южно от ул. Чучулига, ул. Персенк, ул. Белоградчик, гр. Хасково. Проекта обхваща територията на кв. Хисаря, за която не е приложен плана за регулация, а именно южно от ул. Енисей, западно от ул. Чучулига, ул. Амазонка...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ III, УПИ XV, УПИ IV, кв.6 по плана на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Т-2342-1#1/30.05.2017г. е издадена Заповед №859/03.07.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ III, УПИ XV, УПИ IV, кв.6 по плана на гр.Хасково. С изменението на плана за регулация на...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПЗ на поземлен имот №77195.737.315 е урегулиран като УПИ I за производствени нужди в кв.90б, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№53 Е-57-2/22.03.2017г. е издадена Заповед №857/03.07.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот №77195.737.315 е урегулиран като УПИ I за производствени нужди в кв.90б, гр.Хасково. С плана...

Съобщение за издадена заповед за изработване на служебен проект за изменение на ПУП – ПР на бул.“Освобождение“ между кв.1196, кв.1197 и кв.723 по плана на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№53 А-148-1/20.06.2017г. е издадена Заповед №856/03.07.2017г. - за изработване на служебен проект за изменение на подробен устройствен план план за улична регулация на бул.Освобождение между кв.1196, кв.1197 и кв.723 по плана на гр.Хасково и предвиждане на паркинги...