Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР на ПИ №77195.702.264 и №77195.702.582, кв. 1025,  ж.р. “Кенана“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Иво Самуилов Илиев, Петър Димитров Дялков, Соня Димитрова Тодорова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Иво Самуилов Илиев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.13-ти№ 25, като собственик на поземлени имоти с идентификатори №77195.702.264 и №77195.702.582, гр. Хасково; - Петър Димитров Дялков с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Липа№ 49, вх. А, ет. 2...

Заповед за отчуждаване на част от имот с идентификатор 77195.542.12 по КК на гр.Хасково, Община Хасково.

З А П О В Е Д № 411 гр. Хасково 29.03.2018г. На основание чл.21, ал.1 и чл.25 ал.2 от ЗОС, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Решение №561/27.10.2017год. на Общински съвет Хасково за изграждане на обект Доизграждане на канализационната мрежа в кв.Болярово гр.Хасково, Община Хасково. ОТЧУЖДАВАМ Поземлен имот с идентификатор Трайно предназначение Площ на...

Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПР на ПИ №77195.705.738 по КК на гр. Хасково. Заинтересовани лица: ET “Валеди – Ленче Ставрева“, ET “ЕЧО – Стефан Николов“, “Интерпласт“ ООД, Недялка Димитрова Димитрова, Мирослав Милев Милев

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - ET Валеди Ленче Ставрева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул.България№118, вх. А, ет. 3, ап. 9, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор №77195.705.738.1.17, гр. Хасково; - ET ЕЧО Стефан Николов...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПЗ и ПС за ПИ №77195.188.2, м. “Червена стена“, землище на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Реджеб Мюмюн Бекир, Мухайдин Мюмюн Бекир

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Реджеб Мюмюн Бекир с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Златица№ 7, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.188.5, гр. Хасково; - Мухайдин Мюмюн Бекир с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Златица№ 7, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ №77195.743.550, кв. 1218,  ж.р. “Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Милен Захариев Стефанов, Добрина Колева Русева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Милен Захариев Стефанов с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Каменна№ 25, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.743.314, гр. Хасково; - Добрина Колева Русева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Св. Св. Кирил...

Съобщение за издадена заповед за предоставяне безвъзмездно за управление на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ – гр. София

З А П О В Е Д № 350 гр.Хасково 19.03.2018 год. Във връзка с чл.44, ал.2 от ЗМСМА; на основание чл.12, ал.3 от ЗОС; чл.13, ал.2 от НУРОС и Решение № 629/23.02.2018г. на Общински съвет Хасково Н А Р Е Ж Д А М: Да се предостави безвъзмездно за управление на Изпълнителна агенция Борба...