Съобщение за разрешаване изработване на ПУП-ПР и ПЗ за поземлен имот №77195.746.574, кв.1109, ж.р.“Каменец“, гр.Хасково

Днес 14.03.2017г. на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 94 Д-3728-1/26.01.2017г. е издадена Заповед №245/28.02.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор №77195.746.574, кв.1109, ж.р...

Съобщение за издаване на виза за проектиране в поземлен имот №77195.713.127, обособен в УПИ VII, кв.21 по плана на гр.Хасково. Заинтересовано лице: Виолета Илиева Попова

Днес 14.03.2017г., на основание чл. 131 от Закон за устройство на територията Община Хасково, ОБЯВЯВА, че по вх.№94В-2376-2/05.10.2016г. на основание чл. 140, ал. 3, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗУТ е издадена виза за проектиране от главен архитект на община Хасково за обект: Лятна кухня и постройка за отоплителни материали, находящ се в поземлен имот №77195.713.127...

Съобщение за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VII, кв.471 по плана на гр.Хасково

Днес 14.03.2017г. на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Д-660-1/10.02.2017г. е издадена Заповед №246/28.02.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ VII, кв.471 по плана на гр.Хасково. Изменението на плана за регулация на УПИ VII...

Съобщение за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ II, кв.444 по плана на гр.Хасково

Днес 14.03.2017г. на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Г-2891-1/13.01.2017г. е издадена Заповед №237/27.02.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ II, кв.444 по плана на гр.Хасково. С изменението на плана за регулация за УПИ...

Съобщение за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот №77195.704.588, кв.1053, ж.р.“Кенана“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94K-2494-1/31.01.2017г. е издадена Заповед №244/28.02.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №77195.704.588, кв.1053, ж.р.Кенана, гр.Хасково. С плана за имота ще се предвиди свободно ниско...

Съобщение за разрешаване изработване на ПУП-ПР и ПЗ за поземлен имот №77195.730.375, кв.829, ж.р.“Изгрев“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Л-463-1/12.01.2017г. е издадена Заповед №242/28.02.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.730.375, кв.829, ж.р.Изгрев, гр.Хасково. С плана за регулация поземлен имот №77195...

Съобщение за издадена виза за проектиране за обект: “Магазин за промишлени стоки на един етаж“, находящ се в поземлен имот №77195.725.46 по плана на гр.Хасково. Заинтересовани лица: „ЛАТА“ ООД, Блажена Андреева Гатева, Андрей Александров Гатев

Днес 27.02.2017г. на основание чл. 140, ал. 3 и чл. 131 от Закон за устройство Община Хасково, ОБЯВЯВА на следните заинтересувани лица: ЛАТА ООД с адрес на управление: гр. Хасково, ул. Бяло море № 2, ет. 1 и управители Петър Христов Трендафилов и Латка Петрова Стоянова, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.725.46.1.3 в сграда с идентификатор 77195.725...

ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЕСО ЕАД , СЪГЛАСНО ЧЛ. 17, АЛ. 5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИП ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЛ 400 KV ОТ П/СТ „МАРИЦА ИЗТОК“ ДО П/СТ „НЕА САНТА“

Във връзка с проведените обществени обсъждания на ДОВОС за инвестиционно предложение за изграждането на ВЛ 400 kV от п/ст Марица изток до п/ст Неа Санта с Възложител ЕСО ЕАД, на: 08.02.2017 г., от 13,30 часа, в сградата на Община Кирково, на адрес: 6884 Кирково, ул. Дружба № 1. 08.02.2017 г., от 16,00 часа, в сградата на Община Момчилград, на адрес:...

Съобщение за одобре проект за ПУП -ПЗ за на  УПИ I „за жилищни нужди“, кв. 19 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Павлина Ташева Станева, Лилия Кръстева Иванова, Никола Добрев Карагьозов, Бистрица Георгиева Петкова

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Павлина Ташева Станева - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Георги Кирков № 86, ап.2; - Лилия Кръстева Иванова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Георги Кирков № 86, ап.11; - Никола Добрев Карагьозов - с последен известен...

Съобщение за одобре проект за ПУП -ПЗ за поземлен имот №77195.702.577, кв.1036, ж.р. „Кенана“, по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Христо Митков Димов

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Христо Митков Димов - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Гургулят № 6, вх.Г, ет.3, ап.36; че със Заповед № 1676/09.12.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план план за застрояване за поземлен...