Прекратяване на наемно правоотношение с „Артисти груп“ ЕООД

ЗАПОВЕД №1228 Хасково 05.09.2017 година Съгласно договор за наем с рег. Индекс №ОС-144/11-04-2012 год. и последващ анекс с гег. Индекс №ОС-583/01.12.2014 год. между Община Хасково и Артисти групЕООД, със седалеще и адрес на управление гр.Хасково, ул.Сан Стефано №1, представлявано от Йълмаз Алтан, е предоставен за ползване под наем недвижим имот, общинска собственост, представляващ Търговски обект №1 с площ 28,00...

Съобщение за издадена за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПЗ на ПИ 77195.516.14 и ПИ 77195.516.15 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 A-1096-4#2/30.08.2017г. е издадена Заповед №1295/19.09.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване на ПИ 77195.516.14 и ПИ 77195.516.15 по КК на гр. Хасково. С изменение на плана за застрояване...

Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 77195.10.5 по КК на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 И-261-2#2/22.08.2017г. е издадена Заповед №1277/18.09.2017г. - за изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване за ПИ 77195.10.5 по КК на гр.Хасково. С плана за застрояване за ПИ 77195.10.5 по КК на гр. Хасково...

Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за изменение на ПУП с трасе: бул. „Освобождение“, ул. „Бачо Киро“, ул.“Асеновград“, ул.“Прохлада“ и ул. „Ахрида“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Б-120-27/13.07.2017г. е издадена Заповед №1279/18.09.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план за допълването му с план-схема за далекосъобщителна мрежа по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ с трасе: бул. Освобождение, ул. Бачо Киро, ул...

Съобщение за издадена Заповед №1310/21.09.2017г. за отчуждаване и изплащане на обезщетение

З А П О В Е Д №1310 гр. Хасково 21.09.2017г. На основание чл.21, ал.1 и чл.25 ал.2 от ЗОС, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Решение №474/30.06.2017год. на Общински съвет Хасково за осигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор № 77195.702.461 по действащата кадастрална карта на гр.Хасково, Община Хасково. ОТЧУЖДАВАМ Поземлен имот...

Съобщение за заповед за изработване на изменение на ПУП за допълването му с план-схема за електрозахранване в УПИ IX „за озеленяване“, кв. 52 по плана на с.Криво поле, община Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Т-494-2/04.08.2017г. е издадена Заповед №1251/13.09.2017г. - за изработване на изменение на подробен устройствен план за допълването му с план-схема за електрозахранване. Трасето на провода да се проектира в УПИ IX за озеленяване, кв. 52 по плана на с.Криво поле, съгласно...

Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за ПУП – ПЗ на поземлен имот №77195.113.48, ж.р.“Кенана“, гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Г-3056-3/28.08.2017г. е издадена Заповед №1253/13.09.2017г. - за изработване на проект за подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот №77195.113.48, ж.р.Кенана, гр. Хасково. С плана за застрояване да се определи функционално предназначението на имота: за жилищни...

Съобщение за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ III – 52, УПИ II – 48, УПИ XV -53, УПИ XIV – 54 и УПИ IV - 54 , кв.22 по плана на с. Орлово.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Д-1931-3/10.08.2017г. е издадена Заповед №1254/13.09.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ III 52, УПИ II 48, УПИ XV -53, УПИ XIV 54 и УПИ IV - 54 , кв.22 по...