Съобщение за изработването на ПУП -изменение на плана за регулация на УПИ ХIII192 и УПИ ХI191, кв.38 по плана на с. Въгларово,  община Хасково. Заинтересовано лице: Гинка Стоилова Канева

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Гинка Стоилова Канева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Изток№16, вх.А, ет.1, ап.3; че е изработен проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ ХIII192 и УПИ ХI191, кв.38 по плана на с. Въгларово, община...

Съобщение за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот №77195.27.28, урегулиран като УПИ I, кв.856 по плана на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция Архитектура, градоустройство, строителство и кадастър - Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94С-2216-1/20.01.2017г. е издадено Решение №394 от Протокол №18/24.02.2017г. на Общински съвет Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №77195.27.28, урегулиран като УПИ...

Съобщение за изменение на кадасталния план за имот с пл. №322, кв. 50, с. Тракиец, Община Хасково. Заинтересовани лица: Сергей Георгиев Димитров, Себахтин Юсеин Мустафа

Община Хасково на основание чл. 37-55, ал.2 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Сергей Георгиев Димитров - с последен известен административен адрес: с.Тракиец, общ.Хасково. - Себахтин Юсеин Мустафа - с последен известен административен адрес: с.Тракиец, общ.Хасково. че е издадена Заповед № №155/06.02.2017г. на Кмета на Община Хасково за изменение на кадастралния план за имот пл. №322, кв...

Съобщение за изработването на ПУП -ПР за УПИ II4, кв.1 по плана на с. Гарваново, Община Хасково. Заинтересовано лице: Панка Милинова Топузова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Панка Милинова Топузова с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ул.Христо Смирненски№2, вх.Б, ет.8, ап.24; че е изработен проект за подробен устройствен план изменение на плана за регулация за УПИ II4, кв.1 по плана на с. Гарваново, Община Хасково. Проектът...

Съобщение за изработването на ПУП -ПР за поземлени имоти с пл.№77 и пл.№78 по плана на с. Гарваново, община Хасково. Заинтересовани лица: Гавраил Атанасов Бойчев, Господин Атанасов Гавраилов, Череша Гавраилов Карачанова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Донка Петрова Петкова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Цар Самуил№2, вх.А, ет.1, ап.2; - Йорданка Христова Илиева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Хайдут Велко № 6А; - Василка Русева Стефанова с последен известен административен адрес: общ...

Съобщение за изработването на ПУП -ПР за поземлени имоти с пл.№77 и пл.№78 по плана на с. Гарваново, община Хасково. Заинтересовани лица: Донка Петрова Петкова, Йорданка Христова Илиева, Василка Русева Стефанова

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Донка Петрова Петкова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Цар Самуил№2, вх.А, ет.1, ап.2; - Йорданка Христова Илиева с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Хайдут Велко № 6А; - Василка Русева Стефанова с последен известен административен адрес: общ...

Започва подаването на молби за "Великденски базар"

ОБЩИНА ХАСКОВО, УВЕДОМЯВА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ОРГАНИЗИРА ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР В ЦЕНТЪРА НА ГРАД ХАСКОВО ЗА ВЕЛИКДЕНСКИ КОЗУНАЦИ, СЛАДКИ, ДЕКОРАЦИИ И ДРУГИ АРТИКУЛИ, КАТО ЩЕ ПРЕДОСТАВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ВРЕМЕННИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ДЪРВЕНИ КЪЩИЧКИ. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В ОБЩИНАТА, КАСОВ САЛОН ОТ 14.03.2017г. ДО 24.03.2017г. БАЗАРЪТ ЩЕ РАБОТИ ОТ 03.04.2017г. ДО 18.04.2017г. ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ...

Офиса за военен отчет в Община Хасково набира кандидати за служба във Въоръжените сили на Република България

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища Със заповеди на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от въоръжените сили на Република България. Подаването на...

Съобщение за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за УПИ IV и УПИ IX, кв.7 по плана на ИИЗ, гр.Хасково

Днес 14.03.2017г. на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 53 Г-206-1#4/12.01.2017г. е издадена Заповед №251/28.02.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за УПИ IV и УПИ IX, кв.7 по плана на ИИЗ, гр.Хасково. С плана...

Съобщение за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на кв.506 по плана на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Д-2590-5/19.08.2016г. е издадена Заповед №247/28.02.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на кв.506 по плана на гр.Хасково. С изменението на плана за регулация и застрояване за: ПИ 77195...