Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ IV-95 и УПИ V-96, кв.14 по плана на с. Конуш, общ. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Ч-18-2/09.05.2017г. е издадена Заповед №709/02.06.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ IV-95 и УПИ V-96, кв.14 по плана на с. Конуш, общ. Хасково. С изменение на плана за регулация...

Съобщение за изработен проект за ПУП – ПР и ПЗ за ПИ №77195.746.574, УПИ XL, кв.1102, ж.р.“Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Даниел Насков Начев, Цветомир Насков Начев

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Даниел Насков Начев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.Тракия№7, вх.Б, ет.2, ап.11, като съсобственик на поземлен имот №77195.746.575, ж.р. Каменец, гр. Хасково; - Цветомир Насков Начев с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Св...

Обявление за СОЗ - 26/2016/г. -Проект за СОЗ - проект за санитарно-охранителна зона /СОЗ/ околоТК№2, №4 и №5 за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на пивоварна ,Дстика“

За СОЗ - 26/2016/г. -Проект за СОЗ - проект за санитарно-охранителна зона /СОЗ/ околоТК№2, №4 и №5 за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на пивоварна ,Дстика в северна индустриална зона/СИЗ/ на гр. Хасково, собственост на Каменица АД...

Съобщение за изработване на проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „Жилищни сгради №1 и №2 , ж.р.“Кенана

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 53 Е-102-37/22.02.2017г. е издадена Заповед №696/01.06.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на Жилищни сгради №1 и №2 в поземлен имот №77195.703.709 по плана на гр...

Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП–ПР на УПИ XX „за жилищно строителство и обществено обслужване“, кв. 226 по РП на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №615/19.05.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ XX „за жилищно строителство и обществено обслужване“, кв. 226 по РП на гр.Хасково. С изменението на плана за регулация на УПИ XX „за...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Навес, ракиен казан и съоръжение за производство на вино“ в УПИ I-21, кв.13 по плана на с. Тракиец.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 94 П-340-1#2/29.03.2017г. е издадена Заповед №646/25.05.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Навес, ракиен казан и съоръжение за производство на вино в УПИ I-21, кв.13 по плана на с. Тракиец. Проектът да се изработи в...

Съобщение за разрешаване изработването на ПУП-ПЗ на поземлен имот №104003, землище на с.Манастир, общ. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№94 Н-2130-2/01.12.2016г. е издадена Заповед №645/25.05.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот №104003, землище на с.Манастир, общ. Хасково. С плана за застрояване да се определи функционално предназначение на имота:...

Съобщение за разрешаване изработването на ПУП-ПР на УПИ XIX „за жилищно строителство и обществено обслужване“, кв. 226 по РП на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №616/19.05.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация на УПИ XIX за жилищно строителство и обществено обслужване, кв. 226 по РП на гр.Хасково. С изменението на плана за регулация на УПИ XIX за жилищно...