Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП – ПР и ПЗ за ПИ № 77195.746.188, кв.1105, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 А-4440-1/19.03.2018г. е издадена Заповед №419/02.04.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот № 77195.746.188, кв.1105, ж.р. Каменец, гр. Хасково С плана за...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПЗ на УПИ XIX „за социални дейсности“, кв. 226 по РП на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №387/26.03.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на служебенпроект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване на УПИ XIX за социални дейсности, кв. 226 по РП на гр.Хасково. С изменението на плана за застрояване на УПИ XIX за...

Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПР и ПУП - ПЗ на УПИ III289, кв. 66, с. Елена, общ. Хасково. Заинтересовано лице: „АБАКЪС“ ЕООД

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - АБАКЪС ЕООД с последен известен административен адрес: гр. Ямбол, ул.Преслав№4 А, като собственик на УПИ I290 и УПИ II290, кв. 66, с. Елена,общ. Хасково; че със Заповед №303/08.03.2018г. на Кмета на Община Хасково е...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП – ПЗ на ПИ №77195.703.292, кв.1067, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 И-2835-1/09.02.2018г. е издадена Заповед №379/26.03.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот № 77195.703.292, кв.1067, ж.р. Кенана, гр. Хасково. С плана за застрояване да...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР на ПИ №77195.702.264 и №77195.702.582, кв. 1025,  ж.р. “Кенана“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Генади Димитров Тодоров, Джемил Рюстем Мехмед

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Иво Самуилов Илиев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.13-ти№ 25, като собственик на поземлени имоти с идентификатори №77195.702.264 и №77195.702.582, гр. Хасково; - Петър Димитров Дялков с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Липа№ 49, вх. А, ет. 2...