Съобщение за разрешаване изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот №77195.704.588, кв.1053, ж.р.“Кенана“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94K-2494-1/31.01.2017г. е издадена Заповед №244/28.02.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №77195.704.588, кв.1053, ж.р.Кенана, гр.Хасково. С плана за имота ще се предвиди свободно ниско...

Съобщение за разрешаване изработване на ПУП-ПР и ПЗ за поземлен имот №77195.730.375, кв.829, ж.р.“Изгрев“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Л-463-1/12.01.2017г. е издадена Заповед №242/28.02.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.730.375, кв.829, ж.р.Изгрев, гр.Хасково. С плана за регулация поземлен имот №77195...

Съобщение за издадена виза за проектиране за обект: “Магазин за промишлени стоки на един етаж“, находящ се в поземлен имот №77195.725.46 по плана на гр.Хасково. Заинтересовани лица: „ЛАТА“ ООД, Блажена Андреева Гатева, Андрей Александров Гатев

Днес 27.02.2017г. на основание чл. 140, ал. 3 и чл. 131 от Закон за устройство Община Хасково, ОБЯВЯВА на следните заинтересувани лица: ЛАТА ООД с адрес на управление: гр. Хасково, ул. Бяло море № 2, ет. 1 и управители Петър Христов Трендафилов и Латка Петрова Стоянова, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.725.46.1.3 в сграда с идентификатор 77195.725...

ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЕСО ЕАД , СЪГЛАСНО ЧЛ. 17, АЛ. 5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИП ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЛ 400 KV ОТ П/СТ „МАРИЦА ИЗТОК“ ДО П/СТ „НЕА САНТА“

Във връзка с проведените обществени обсъждания на ДОВОС за инвестиционно предложение за изграждането на ВЛ 400 kV от п/ст Марица изток до п/ст Неа Санта с Възложител ЕСО ЕАД, на: 08.02.2017 г., от 13,30 часа, в сградата на Община Кирково, на адрес: 6884 Кирково, ул. Дружба № 1. 08.02.2017 г., от 16,00 часа, в сградата на Община Момчилград, на адрес:...

Съобщение за одобре проект за ПУП -ПЗ за на  УПИ I „за жилищни нужди“, кв. 19 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Павлина Ташева Станева, Лилия Кръстева Иванова, Никола Добрев Карагьозов, Бистрица Георгиева Петкова

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Павлина Ташева Станева - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Георги Кирков № 86, ап.2; - Лилия Кръстева Иванова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Георги Кирков № 86, ап.11; - Никола Добрев Карагьозов - с последен известен...

Съобщение за одобре проект за ПУП -ПЗ за поземлен имот №77195.702.577, кв.1036, ж.р. „Кенана“, по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Христо Митков Димов

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Христо Митков Димов - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Гургулят № 6, вх.Г, ет.3, ап.36; че със Заповед № 1676/09.12.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план план за застрояване за поземлен...

Съобщение разрешаване изработването на ПУП -ПЗ и ПР за поземлен имот №77195.706.44, ж.р.“Куба“, гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94E-928-2/23.12.2016г. е издадена Заповед №181/09.02.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.706.44, ж.р.Куба, гр.Хасково. С плана за застрояване за поземлен имот №77195.706...

Проект „Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, гр. Хасково

На 08.12.2016 година между Община Хасково и Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 се подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година по проект Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС Цар Иван Асен ІІ, гр...

Съобщение за издадено разрешение за строеж № 16/16.01.2017, за строеж: „Промяна предназначението на магазин в букмейкърски пункт на „Еврофутбол“ находящ се в ПИ 77195.751.56 по КК на гр.Хасково, УПИ ІІ, кв.755, бул.“Бългаария“, гр.Хасково

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено разрешение за строеж № 16/16.01.2017 г. на АНГЕЛ ПЕТРОВ ТИШЕВ, за строеж: Промяна предназначението на магазин в букмейкърски пункт на Еврофутбол находящ се в ПИ 77195.751.56 по КК на гр...