Съобщение за изменение на кадасталния план за имот пл.№287, кв.59, с. Тракиец, общ. Хасково

Община Хасково на основание чл. 61, ал.3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - собственик на УПИ III278 - с неизвестен административен адрес; че със Заповед № 428/10.04.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на кадастрален план за имот пл.№287, кв.59, с. Тракиец, общ. Хасково. Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. Михаил...

Авиопръскане с биологичен препарат за борба с листоврътка по дъбовите насаждения в Лесопарк "Кенана"

Уведомяваме Ви, че в периода от 15.05.2017 г. до 19.05.2017 г., в зависимост от метеорологичните условия, ще се извърши авиопръскане на дъбовите насаждения на територията на Лесопарк Кенана, за борба с вредители листоврътка. За пръскане ще се използват следните препарати Димилин 480 СК и Акаризин. В тази връзка е необходимо да предприемете необходимите предпазни мерки....

Съобщение за изработен проект за ПУП – план регулация и застрояване на кв. 349, кв. 354 и кв. 360, гр. Хасково

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че e изработен Проект за изменение на подробен устройствен план план регулация и застрояване на кв. 349, кв. 354 и кв. 360, гр. Хасково. Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 35/02.05.2017 г. Проектът се намира в Дирекция Устройство на територията на ул. Михаил Минчев № 3...

Съобщение за одобраване на задание за изработване на ПУП - ПЗ за поземлен имот №77195.27.28, урегулиран като УПИ I, кв.856 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинa Хасково съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 94 С-2216-1/20.01.2017г. е издаденo Решение №394/24.02.2017г. на Общински съвет Хасково - за одобряване на задание за изработване на Подобрен устройствен план план за застрояване за поземлен имот №77195.27.28, урегулиран като УПИ I, кв...

Съобщение за одобраване на задание за изработване на ПУП - план за улична и дворищна регулация на част от кв.645, кв.771, кв.772 и кв.780 по регулационния план на гр. Хасково

На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 94 Ю-157-1/18.08.2016г. е издаденo Решение №433/28.04.2017г. на Общински съвет Хасково - за одобряване на задание за изработване на Подобрен устройствен план план за улична и дворищна регулация на част от кв.645, кв.771, кв...

Съобщение за изработен проект за ПУП – изменение на ПР на УПИ ХV, кв.1037, ж.р.“Кенана“ по плана на гр. Хасково.Заинтересовани лица: Гюлбие Касим Билял, Рамиз Фариз Билял, Рамиз Фариз Билял

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Хабил Масар Хабил с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Родопи№56; - Нури Масар Халил с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.Бадема№28, вх.Б, ет.3, ап.22; - Салиха Масар Халил с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к...

Съобщение за изработен проект за ПУП – изменение на ПР на УПИ ХV, кв.1037, ж.р.“Кенана“ по плана на гр. Хасково.Заинтересовани лица: Хабил Масар Хабил, Нури Масар Халил, Салиха Масар Халил, Рамадан Масар Хабил.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Хабил Масар Хабил с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.Родопи№56; - Нури Масар Халил с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.Бадема№28, вх.Б, ет.3, ап.22; - Салиха Масар Халил с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к...

Съобщение за одобрен проект за за изменение на ПУП – ПР, ПЗ и план – схема за водоснабдяване за поземлен имот №77195.743.283, кв. 1217, ж. р. „Каменец“, гр. Хасково. Заинтересовани лица: Цветан Димитров Ангелов, Севда Нури Муртазали

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Цветан Димитров Ангелов - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. Орфей № 31, вх.А, ет.6, ап.62; - Севда Нури Муртазали - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Илинден № 56, вх.Б, ет.4, ап.60; че...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ за поземлен имот № 77195.706.44, ж.р. „Куба I“ , кв. 1314 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Елена Павлова Тодорова, Диляна Тодорова Кунцман

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Елена Павлова Тодорова с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул.Г.С.Раковски№21, ет.7, ап.28; - Диляна Тодорова Кунцман с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул.Г.С.Раковски№21, ет.7, ап.28. че е изработен проект за подробен устройствен план план...

Съобщение за одобрен проект за ПУП - изменение на плана за регулация и застрояване на  УПИ I „за жилищни нужди“, кв. 19 по плана на р. Хасково.. Заинтересовани лица: Румен Неделчев Райчев

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Румен Неделчев Райчев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. Георги Кирков № 15, ет.10, ап.59; че със Заповед № 1675/09.12.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план изменение на плана за...