Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор №77195.10.32 по КК на гр.Хасково, м.“Балакли“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№53 В-438-1/15.03.2017г. е издадена Заповед №352/27.03.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване и план-схема за комуникационно-транспортната мрежа за поземлен имот с идентификатор №77195.10.32 по КК на гр.Хасково, м.Балакли. С...

Съобщение за изработването на ПУП -ПР и ПЗ за ПИ №77195.730.224, ж.р.“Изгрев“, кв. 823 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Яни Желязков Янев, Дияна Желязкова Кандева, Георги Петров Кръстев, Петър Николов Гогов, Христо Николов Гогов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Яни Желязков Янев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Отец Паисий№18; - Дияна Желязкова Кандева с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ж.к.Младост 1№35, вх.1, ет.5, ап.23; - Георги Петров Кръстев с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул.Съединение№32, вх...

Съобщение за издадена заповед за допълване на  разрешение  за  строеж № 338/28.08.2008 г. на „МИСТЪР МЮЗИК” ЕООД

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадена заповед № 47/27.02.2017 г., за допълване на разрешение за строеж № 338/28.08.2008 г. на МИСТЪР МЮЗИК ЕООД, за строеж: Многофамилна жилищна сграда, с местонахождение: ПИ 77195.737.403 по КК...

Удължен срок за прием на документи за длъжността "Приложен специалист"

Срокът заприем на документи за длъжността Приложен специалист към Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект Шанс в дома е удължен....

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на кабелна линия 20 kV от п/ст „Хасково“ до ТП“Тенис кортове"

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 53 Е-102-36/22.02.2017г. е издадена Заповед №332/20.03.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на кабелна линия 20 kV от п/ст Хасково до ТПТенис кортове. Проектът да се изработи в части: Подробен устройствен план специализирана план-схема за...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на кабелна линия 20 kV от п/ст „Хасково“ до ТП“Тенис кортове"

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 53 Е-102-37/22.02.2017г. е издадена Заповед №334/20.03.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на кабелна линия 20 kV от п/ст Хасково до ТПТенис кортове: Проектът да се изработи в части: Подробен устройствен план специализирана план-схема за...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на РУ 20/04 kV с кабелна линия СрН и НН за присъединяване на съществуващи потребители в западната част на с.Тракиец

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 53 Е-102-38/22.02.2017г. е издадена Заповед №333/20.03.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на РУ 20/04 kV с кабелна линия СрН и НН за присъединяване на съществуващи потребители в западната част на с.Тракиец: Проектът да...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ за поземлен имот № 77195.709.137, кв. 634 по плана на гр. Хасково. Заинтересовани лица: Мертунч Махмуд Мустафа, Сабри Хакир Рамадан

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Мертунч Махмуд Мустафа с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.Изток№6, вх.Б, ет.7, ап.41; - Сабри Хакир Рамадан с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к..Орфей№40, вх.Б, ет.8, ап.48; че е изработен проект за подробен устройствен план...

Съобщение за изменение на кадасталния план за имот пл. № 24, кв. 4, с. Козлец, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Миладин Андонов Андонов

Община Хасково на основание чл. 37-55, ал.2 от АПК обявява на следните заинтересувани лица: - Миладин Андонов Андонов - с последен известен административен адрес: общ. Казанлък, с.Бузовград, ул.Заря5. че със Заповед № 187/10.02.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на кадастралния план за имот пл. № 24, кв. 4, с. Козлец, общ. Хасково. Заповедта и проектът се...