Съобщение за издадена заповед за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ наПИ 77195.744.135, представляващ УПИ XI, кв.1197 по плана на гр.Хасково и ПИ 77195.744.136 по КК на гр.Хасково, ж.р.“Каменец“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Б-1232-5#2/19.09.2017г. е издадена Заповед №1394/03.10.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояванеПИ 77195.744.135, представляващ УПИ XI, кв.1197 по плана на гр.Хасково иПИ 77195.744.136 по КК...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на служебен проект за изменение на ПУП – ПУР на бул. „Раковски“ засягащ кв.1, кв.4, кв.8, кв.639 и кв.714 по плана на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №1393/03.10.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на служебен проект за изменение на подробен устройствен план план за улична регулация на бул. Раковски засягащ кв.1, кв.4, кв.8, кв.639 и кв.714 по плана на гр.Хасково. С...

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ и ПП ВиК на ПИ №77195.113.461, м. „Карамутли“, землище на гр. Хасково

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Хасково съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план - план за застрояване и парцеларен план ВИК на поземлен имот с идентификатор №77195.113.461, м. Карамутли, землище на гр. Хасково. Проектът се намира в Дирекция Устройство на територията на ул. Михаил Минчев № 3, ет. І-ви, стая № 18 и...

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПЗ и ПП ВИК на поземлен имот с идентификатор №77195.113.460, м. „Карамутли“, землище на гр. Хасково

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Хасково съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план - план за застрояване и парцеларен план ВИК на поземлен имот с идентификатор №77195.113.460, м. Карамутли, землище на гр. Хасково. Проектът се намира в Дирекция Устройство на територията на ул. Михаил Минчев № 3, ет. І-ви, стая № 18 и...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Сграда за складова дейност и търговия“, находящ се в поземлен имот №77195.515.28 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 А-3416-2#1/14.08.2017г. е издадена Заповед №1354/26.09.2017г. - за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Сграда за складова дейност и търговия, находящ се в поземлен имот №77195.515.28 по КК на гр. Хасково. Проектът да се изработи в...

Съобщение за издадена заповед за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Изграждане на КНН за присъединяване на нови потребители в поземлени имоти №77195.731.279 и №77195.731.280 по КК на гр. Хасково“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-102-122/13.09.2017г. е издадена Заповед №1355/26.09.2017г. - за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на КНН за присъединяване на нови потребители в поземлени имоти №77195.731.279 и №77195.731.280 по КК нагр. Хасково. Проектът да...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ на част от кв.506 по плана на гр.Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Д-2590-2/11.09.2017г. е издадена Заповед №1332/21.09.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на част от кв.506 по плана на гр.Хасково. С изменението на плана за регулация и застрояване за:...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ в кв.8 по плана на СИЗ на гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Р-181-2/29.06.2017г. е издадена Заповед №1330/21.09.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ XXI за производствени нужди, УПИ XX за производствени нужди, УПИ XIX за производствени нужди и УПИ XVIII...

Прекратяване на наемно правоотношение с „Артисти груп“ ЕООД

ЗАПОВЕД №1228 Хасково 05.09.2017 година Съгласно договор за наем с рег. Индекс №ОС-144/11-04-2012 год. и последващ анекс с гег. Индекс №ОС-583/01.12.2014 год. между Община Хасково и Артисти групЕООД, със седалеще и адрес на управление гр.Хасково, ул.Сан Стефано №1, представлявано от Йълмаз Алтан, е предоставен за ползване под наем недвижим имот, общинска собственост, представляващ Търговски обект №1 с площ 28,00...

Съобщение за издадена за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПЗ на ПИ 77195.516.14 и ПИ 77195.516.15 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 A-1096-4#2/30.08.2017г. е издадена Заповед №1295/19.09.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване на ПИ 77195.516.14 и ПИ 77195.516.15 по КК на гр. Хасково. С изменение на плана за застрояване...