Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР за УПИ Х, кв. 456 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Н-2070-1/26.02.2018г. е издадена Заповед №453/10.04.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация за УПИ Х, кв. 456 по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за регулация на...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ УПИ III, УПИ IV и УПИ V, кв. 718 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 С-2532-1/26.03.2018г. е издадена Заповед №433/04.04.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ IV, кв 718 по плана на гр. Хасково и план за застрояване на УПИ III...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ УПИ II, УПИ V и УПИ VII, кв. 2 по плана на ИИЗ на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 К-38-2#2/17.01.2018г. е издадена Заповед №432/04.04.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ II и УПИ VII, кв. 2 по плана на ИИЗ на гр. Хасково и план...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПЗ с цел обединяване на ПИ № 77195.424.6 и № 77195.424.158 по КК на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 E-96-2/06.03.2018г. е издадена Заповед №421/02.04.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за застрояване с цел обединяване на поземлени имоти № 77195.424.6 и № 77195.424.158 по КК...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 77195.704.281 кв.1050, ж.р. „Кeнана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 М-4639-2/26.03.2018г. е издадена Заповед №418/02.04.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот № 77195.704.281 кв.1050, ж.р. Кeнана, гр. Хасково. С плана за застрояване за...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ III, УПИ IV, УПИ XIII и УПИ XIV, кв. 467 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 М-3928-1/20.03.2018г. е издадена Заповед №423/02.04.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ III, УПИ IV, УПИ XIII и УПИ XIV, кв. 467 по плана нагр. Хасково. С...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за ПУП – ПЗ на ПИ №77195.113.109, кв.1005, ж.р. „Кeнана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 В-2951-1/26.03.2018г. е издадена Заповед №424/02.04.2018г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план план за застрояване на поземлен имот №77195.113.109, кв.1005, ж.р. Кeнана, гр. Хасково. С плана за застрояване за поземлен...