Съобщение за заповед на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за ПУП – изменение на ПР за УПИ II4, кв.1 по плана на с. Гарваново, Община Хасково. Заинтересовано лице: Панка Милинова Топузова

Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Панка Милинова Топузова с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ул.Христо Смирненски№2, вх.Б, ет.8, ап.24, като собственик на УПИ I4, с. Гарваново, общ. Хасково; че със Заповед № 507/03.05.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПР и ПЗ за ПИ №77195.708.362, кв.916, ж.р.“Орфей“ по плана на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 E-1104-2/31.05.2017г. е издадена Заповед №769/14.06.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.708.362, кв.916, ж.р.Орфей по плана на гр.Хасково. С плана за...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПЗ за ПИ №77195.113.110, кв.1005, ж.р.“ Кенана“ по КК на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№94 С-4802-1/18.05.2017г. е издадена Заповед №763/13.06.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване за поземлен имот с идентификатор №77195.113.110, кв.1005, ж.р. Кенана по КК на гр.Хасково. С плана за...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КП за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на водопровод за захранване на ПИ 77195.429.84 по КК на гр.Хасково“

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№94A-250-1/03.05.2017г. е издадена Заповед №765/13.06.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на водопровод за захранване на ПИ 77195.429.84 по КК на гр.Хасково. Проектът да се изработи в части: Подробен устройствен план специализирана план-схема...

Съобщение за издадена заповед за изработване на КП за инвестиционна инициатива в ПИ №77195.743.424, кв.1209, ж.р.“Каменец“ по КК на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№53 Д-676-3/23.05.2017г. е издадена Заповед №766/13.06.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Сграда със смесено предназначение цех за производство на мебели, офиси, магазини и жилище в поземлен имот №77195.743.424, кв.1209, ж.р.Каменец по...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПЗ и план-схема за водоснабдяване за ПИ №77195.702.580, кв.1032, ж.р.“Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№94 Л-806-2/07.06.2017г. е издадена Заповед №759/12.06.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване и план-схема за водоснабдяване за поземлен имот №77195.702.580, кв.1032, ж.р.Кенана, гр. Хасково. С плана за застрояване...

Съобщение за издадена заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП– ПР и ПЗ на УПИ VIII, кв.418 по плана на гр.Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 М-367-2/11.04.2017г. е издадена Заповед №572/16.05.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване на УПИ VIII, кв.418 по плана на гр.Хасково. С изменението на плана за регулация УПИ VIII, кв...

Съобщение за издадена заповед за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП – ПЗ и изменение на плана за регулация за УПИ I и УПИ II, кв.81 по плана на с. Малево

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Ю-66-2/07.04.2017г. е издадена Заповед №729/07.06.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план план за застрояване и изменение на плана за регулация за УПИ I и УПИ II, кв.81 по плана на с. Малево. С плана...

Съобщение за изработен проект за ПУП – ПЗ на имот с пл.№001019, м. „Юрта“, землище на с. Тракиец, общ. Хасково. Заинтересовано лице: Стоян Найденов Найденов

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: - Стоян Найденов Найденов с последен известен административен адрес:общ. Хасково, с. Тракиец, като собственик на имот с пл. №031017, м. Юрта,с. Тракиец, общ. Хасково; че е изработен проект за подробен устройствен план план за застрояване на имот с пл.№001019, м. Юрта, землище на с...

Съобщение за издадена Заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ V, УПИ VI, УПИ IV и УПИ II, кв.473в по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 M-175-5/11.05.2017г. е издадена Заповед №708/02.06.2017г. - за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ V, УПИ VI, УПИ IV и УПИ II, кв.473в по плана на гр. Хасково. С изменение на плана...